Ktl-icon-tai-lieu

Câu hỏi Luật thương mại 2

Được đăng lên bởi huynhquangk35
Số trang: 79 trang   |   Lượt xem: 2504 lần   |   Lượt tải: 7 lần
Ben 

1

ÔN TẬP MÔN LUẬT THƯƠNG MẠI
MODUL 2
Lưu ý trước khi đọc tài liệu này:
 Câu hỏi ôn tập do tổ bộ môn Luật thương mại gửi các lớp K31.
 Phần trả lời câu hỏi do cá nhân Ben thực hiện trong thời gian ôn tập.
 Các câu hỏi từ 42 đến 48 chưa được trả lời (phần này được học rất kĩ).
 Sai sót về nội dung của phần trả lời câu hỏi là không thể tránh khỏi.
 Do không có nhiều thời gian nên hình thức của tài liệu cũng không được
trình bày đẹp.
 Chúc các bạn thi tốt.

Câu 1: Phân tích khái niệm và đặc điểm của mua bán hàng hóa trong
thương mại. Phân biệt quan hệ mua bán hàng hóa trong thương mại với quan hệ
hàng đổi hàng, quan hệ tặng cho hàng hóa, quan hệ cho thuê hàng hóa.
Khái niệm và đặc điểm của mua bán hàng hóa trong thương mại.
Khái niệm: mua bán hàng hoá là hoạt động thương mại, theo đó bên bán có
nghĩa vụ giao hàng, chuyển quyền sở hữu hàng hóa cho bên mua và nhận thanh toán;
bên mua có nghĩa vụ thanh toán cho bên bán, nhận hàng và quyền sở hữu hàng hoá
theo thỏa thuận (Khoản 8 Điều 3)
Đặc điểm:


Các đặc điểm của hoạt động thương mại nói chung như: do

thương nhân thực hiện, nhằm múc đích sinh lợi nhuận, được thực hiện trên thị
trường một cách hợp pháp, là hoạt động mua bán mang tính chất chuyên
nghiệp.

ơ

♥ αμ Λιυη ΝηαΘμ ♥ ♥ ♥

ξοοδ λωγχο ψοω





Ben 


2

Các đặc điểm riêng:


đối tượng là hàng hóa (trong đó có sự dịch chuyển quyền sở

hữu hàng hóa từ bên bán sang bên mua)


phải phát sinh trên cơ sở hợp đồng (đặc trưng quan trọng là

thỏa thuận)


bên bán có nghĩa vụ giao hàng, chuyển quyền sở hữu hàng

hóa cho bên mua và nhận thanh toán; bên mua có nghĩa vụ thanh toán
cho bên bán, nhận hàng và quyền sở hữu hàng hoá
Phân biệt quan hệ mua bán hàng hóa trong thương mại với một số quan
hệ có đối tượng là hàng hoặc hàng hóa.
Phân biệt với quan hệ hàng đổi hàng (có thể hiểu quan hệ hàng đổi hàng là
quan hệ trao đổi cổ xưa, là quan hệ trao đổi tài sản dân sự thuần túy, là quan hệ trao
đổi hàng hóa thương mại):
là quan hệ trao đổi cổ xưa…(chém trong phòng thi)
là quan hệ trao đổi tài sản dân sự thuần túy: khác về chủ thể, mục đích lợi
nhuận, luật thương mại không điều chỉnh nó.
Là quan hệ trao đổi hàng hóa thương mại chỉ khác với mua bán hàng hóa
thương mại ở chỗ đây là một dạng đặc biệt của mua bán hàng hóa thương mại, vì đối
tượng và phương tiện thanh toán đều là hàng hóa và mục đích lợi nhuận chưa nhìn rõ
như mua bán hàng hóa.
Với tặng cho hàng hóa: khác về mục đích lợi nhuận...
Ben www.phamlinhnham.wordpress.com
ơ
αμ Λιυη ΝηαΘμ ♥ ♥ ξοοδ λωγχ
ο ψοω
1
ÔN TẬP MÔN LUẬT THƯƠNG MẠI
MODUL 2
Lưu ý trước khi đọc tài liệu này:
Câu hỏi ôn tập do tổ bộ môn Luật thương mại gửi các lớp K31.
Phần trả lời câu hỏi do cá nhân Ben thực hiện trong thời gian ôn tập.
Các câu hỏi từ 42 đến 48 chưa được trả lời (phần này được học rất kĩ).
Sai sót về nội dung của phần trả lời câu hỏi là không thể tránh khỏi.
Do không nhiều thời gian nên hình thức của tài liệu cũng không được
trình bày đẹp.
Chúc các bạn thi tốt.
Câu 1: Phân tích khái niệm và đặc điểm của mua bán hàng hóa trong
thương mại. Phân biệt quan hệ mua bán hàng hóa trong thương mại với quan hệ
hàng đổi hàng, quan hệ tặng cho hàng hóa, quan hệ cho thuê hàng hóa.
Khái niệm và đặc điểm của mua bán hàng hóa trong thương mại.
Khái niệm: mua bán hàng hoá hoạt động thương mại, theo đó bên bán
nghĩa vụ giao hàng, chuyển quyền sở hữu hàng hóa cho bên mua và nhận thanh toán;
bên mua nghĩa vụ thanh toán cho bên bán, nhận hàng quyền sở hữu hàng hoá
theo thỏa thuận (Khoản 8 Điều 3)
Đặc điểm:
Các đặc điểm của hoạt động thương mại nói chung như: do
thương nhân thực hiện, nhằm múc đích sinh lợi nhuận, được thực hiện trên th
trường một cách hợp pháp, là hoạt động mua bán mang tính chất chuyên
nghiệp.
Câu hỏi Luật thương mại 2 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Câu hỏi Luật thương mại 2 - Người đăng: huynhquangk35
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
79 Vietnamese
Câu hỏi Luật thương mại 2 9 10 142