Ktl-icon-tai-lieu

Câu hỏi lý thuyết môn Kinh tế vĩ mô

Được đăng lên bởi motsach
Số trang: 2 trang   |   Lượt xem: 11452 lần   |   Lượt tải: 20 lần
MOÄT SOÁ CAÂU HOÛI LYÙ THUYEÁT CÔ BAÛN
1. Kinh teá hoïc laø gì? Taïi sao phaûi nghieân cöùu moân khoa hoïc naøy trong chöông trình
ñaïi hoïc haønh chính?
2. Heä thoáng kinh teá vó moâ, caùc muïc tieâu chuû yeáu vaø heä thoáng coâng cuï kinh teá vó moâ?
3. Taêng tröôûng kinh teá, caùc chæ tieâu ñaùnh giaù möùc taêng tröôûng kinh teá cuûa moät quoác
gia vaø caùch tính?
4. Caùc chæ tieâu ñaùnh giaù möùc soáng cuûa moät quoác gia. Caùc chæ tieâu naøy coù phaûn aùnh
ñaày ñuû möùc soáng cuûa daân cö nöôùc ñoù khoâng? Vì sao?
5. Caùc ñoàng nhaát thöùc kinh teá vó moâ cô baûn?
6. Toång caàu, caùc nhaân toá aûnh höôûng ñeán toång caàu?
7. Toång cung, caùc daïng ñöôøng bieåu dieãn toång cung vaø yù nghóa cuûa chuùng. Chính phuû
coù theå taùc ñoäng baèng caùch naøo ñeå thay ñoåi traïng thaùi caân baèng ñoù khi caàn thieát?
9. Moâ hình toång caàu cuûa Keynes vaø keát luaän cuûa oâng veà vai troø cuûa Chính phuû trong
vieäc ñieàu tieát neàn kinh teá.
10. Soá nhaân trong moâ hình cuûa Keynes vaø yù nghóa cuûa noù.
11. Chính saùch taøi khoùa chuû ñoäng trong neàn kinh teá ñoùng: ñieàu kieän aùp duïng, muïc
ñích cuûa chính saùch, cô cheá chuû ñoäng.
12. Nhöõng trôû ngaïi khi aùp duïng chính saùch taøi khoùa trong thöïc tieãn?
13. Hieän traïng laán aùt ñaàu tö tö nhaân gaây ra bôûi chính saùch taøi khoùa môû roäng trong
neàn kinh teá ñoùng?
14. Cô cheá oån ñònh töï ñoäng neàn kinh teá. Nhöõng coâng cuï cuûa noù vaø cô cheá taùc ñoäng?
15. Vaán ñeà thaâm huït ngaân saùch chính phuû vaø nhöõng bieän phaùp caân baèng ngaân saùch
caùc CP thöôøng aùp duïng?
16. Thaát nghieäp laø gì? Caùc loaïi thaát nghieäp?
17. Laïm phaùt, giaûm phaùt vaø taùc haïi cuûa cuûa chuùng ñoái vôùi caùc hoaït ñoäng kinh teá.
Phaân tích caùc nguyeân nhaân chuû yeáu gaây laïm phaùt?
18. Ñöôøng Phillips vaø yù nghóa cuûa noù trong vieäc phaân tích quan heä giöõa laïm phaùt vaø
thaát nghieäp?
19. Thò tröôøng tieàn teä: caàu tieàn, cung tieàn vaø caùc nhaân toá aûnh höôûng cuûa chuùng?
1

20. Soá nhaân tieàn vaø caùc nhaân toá aûnh höôûng ñeán ñoä lôùn cuûa noù?
21.Vai troø cuûa caùc NHTM trong vieäc laøm taêng khaû naêng thanh toaùn cuûa tieàn?
22. Vai troø cuûa NHTÖ trong vieäc ñieàu tieát möùc cung tieàn? Nhöõng coâng cuï thöôøng
ñöôïc duøng ñeå ñieàu tieát möùc cung tieàn vaø cô cheá taùc ñoäng cuûa chuùng?
23. Chính saùch tieàn teä trong neàn kinh teá ñoùng vaø cô cheá taùc ñoäng cuûa noù tôùi ñaàu tö,
giaù caû, saûn löôïng, vieäc laøm (trong ngaén haïn, daøi haïn vaø trung haïn).
24. Moâ hình IS - ...
MOÄT SOÁ CAÂU HOÛI LYÙ THUYEÁT CÔ BAÛN
1. Kinh teá hoïc laø gì? Taïi sao phaûi nghieân cöùu moân khoa hoïc naøy trong chöông trình
ñaïi hoïc haønh chính?
2. Heä thoáng kinh teá vó moâ, caùc muïc tieâu chuû yeáu vaø heä thoáng coâng cuï kinh teá vó moâ?
3. Taêng tröôûng kinh teá, caùc chæ tieâu ñaùnh giaù möùc taêng tröôûng kinh teá cuûa moät quoác
gia vaø caùch tính?
4. Caùc chæ tieâu ñaùnh giaù möùc soáng cuûa moät quoác gia. Caùc chæ tieâu naøy coù phaûn aùnh
ñaày ñuû möùc soáng cuûa daân cö nöôùc ñoù khoâng? Vì sao?
5. Caùc ñoàng nhaát thöùc kinh teá vó moâ cô baûn?
6. Toång caàu, caùc nhaân toá aûnh höôûng ñeán toång caàu?
7. Toång cung, caùc daïng ñöôøng bieåu dieãn toång cung vaø yù nghóa cuûa chuùng. Chính phuû
coù theå taùc ñoäng baèng caùch naøo ñeå thay ñoåi traïng thaùi caân baèng ñoù khi caàn thieát?
9. Moâ hình toång caàu cuûa Keynes vaø keát luaän cuûa oâng veà vai troø cuûa Chính phuû trong
vieäc ñieàu tieát neàn kinh teá.
10. Soá nhaân trong moâ hình cuûa Keynes vaø yù nghóa cuûa noù.
11. Chính saùch taøi khoùa chuû ñoäng trong neàn kinh teá ñoùng: ñieàu kieän aùp duïng, muïc
ñích cuûa chính saùch, cô cheá chuû ñoäng.
12. Nhöõng trôû ngaïi khi aùp duïng chính saùch taøi khoùa trong thöïc tieãn?
13. Hieän traïng laán aùt ñaàu nhaân gaây ra bôûi chính saùch taøi khoùa môû roäng trong
neàn kinh teá ñoùng?
14. Cô cheá oån ñònh töï ñoäng neàn kinh teá. Nhöõng coâng cuï cuûa noù vaø cô cheá taùc ñoäng?
15. Vaán ñeà thaâm huït ngaân saùch chính phuû vaø nhöõng bieän phaùp caân baèng ngaân saùch
caùc CP thöôøng aùp duïng?
16. Thaát nghieäp laø gì? Caùc loaïi thaát nghieäp?
17. Laïm phaùt, giaûm phaùt vaø taùc haïi cuûa cuûa chuùng ñoái vôùi caùc hoaït ñoäng kinh teá.
Phaân tích caùc nguyeân nhaân chuû yeáu gaây laïm phaùt?
18. Ñöôøng Phillips vaø yù nghóa cuûa noù trong vieäc phaân tích quan heä giöõa laïm phaùt vaø
thaát nghieäp?
19. Thò tröôøng tieàn teä: caàu tieàn, cung tieàn vaø caùc nhaân toá aûnh höôûng cuûa chuùng?
1
Câu hỏi lý thuyết môn Kinh tế vĩ mô - Trang 2
Câu hỏi lý thuyết môn Kinh tế vĩ mô - Người đăng: motsach
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
2 Vietnamese
Câu hỏi lý thuyết môn Kinh tế vĩ mô 9 10 497