Ktl-icon-tai-lieu

CÂU HỎI MÔN QLNN VỀ TG VÀ DT

Được đăng lên bởi u19vietnam123
Số trang: 2 trang   |   Lượt xem: 544 lần   |   Lượt tải: 1 lần
CÂU HỎI MÔN QLNN VỀ TG VÀ DT
PHẦN I – TÔN GIÁO
Câu 1: Anh (chị) hãy phân biệt sự khác nhau giữa tín ngưỡng, tôn giáo và mê tín dị đoan?
Tại sao trong công tác quản lý nhà nước về tôn giáo lại cần sự phân biệt đó?
Câu 2: Anh (chị) hãy phân tích định nghĩa về tôn giáo của C.Mác “Sự khốn cùng của tôn
giáo, một mặt là biểu hiện của hiện thực, mặt khác là sự phản kháng chống lại sự khốn
cùng của hiện thực ấy. Tôn giáo là tiếng thở dài của quần chúng bị áp bức, là trái tim của
thế giới không có trái tim, cũng như nó là tinh thần của những điều kiện xã hội không có
tinh thần, tôn giáo là thuốc phiện của nhân dân”. Cho ví dụ để làm sáng tỏ định nghĩa trên.
Câu 3: Anh (chị) hãy phân tích bản chất của Tôn giáo?
Câu 4: Tại sao nói “Đạo đức tôn giáo có nhiều điều phù hợp với công cuộc xây dựng xã
hội mới” ?
Câu 5: Anh (chị) hãy phân tích các xu thế tôn giáo hiện nay? Xu thế ấy tác động đến các
hoạt động tôn giáo ở Việt Nam như thế nào?
Câu 6: Tại sao nói “Việt Nam là một quốc gia đa tôn giáo” Đặc điểm ấy đòi hỏi những yêu
cầu gì trong công tác quản lý nhà nước về tôn giáo ở nước ta?
Câu 7: Trình bày những đặc điểm cơ bản của Phật giáo ở nước ta? Đặc điểm ấy đòi hỏi yêu
cầu gì trong công tác quản lý nhà nước đối với phật giáo?
Câu 8: Trình bày những đặc điểm cơ bản của Đạo công giáo ở nước ta? Đặc điểm ấy đòi
hỏi yêu cầu gì trong công tác quản lý nhà nước đối với Đạo công giáo?
Câu 9: Trình bày những đặc điểm cơ bản của đạo Tin lành ở nước ta? Đặc điểm ấy đòi hỏi
yêu cầu gì trong công tác quản lý nhà nước đối với đạo Tin lành?
Câu 10: Trình bày những đặc điểm cơ bản của Hồi giáo ở nước ta? Đặc điểm ấy đòi hỏi
yêu cầu gì trong công tác quản lý nhà nước đối với Hồi giáo?
Câu 11: Trình bày những đặc điểm cơ bản của Phật giáo hòa hảo ở nước ta? Đặc điểm ấy
đòi hỏi yêu cầu gì trong công tác quản lý nhà nước đối với phật giáo hòa hảo?
Câu 12: Trình bày những đặc điểm cơ bản của đạo Cao đài ở nước ta? Đặc điểm ấy đòi hỏi
yêu cầu gì trong công tác quản lý nhà nước đối với đạo Cao đài ?
Câu 13: Anh (chị) hãy trình bày và phân tích những quan điểm về tôn giáo trong tình hình
mới của Đảng ta?
Câu 14: “Mọi hành vi lợi dụng hoạt động tôn giáo để làm mất trật tự an toàn xã hội,
phương hại nền độc lập dân tộc, phá hoại chính sách đoàn kết toàn dân, chống lại nhà nước
Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, gây tổn hại các giá trị đạo đức, lối sống, văn hóa dân
tộc, ngăn cản tín đồ, chức sắc các tôn giáo thực hiện nghĩa vụ công dân đều bị xử lý theo
pháp luật…” Quan điểm trên của Đảng ta ...
CÂU HỎI MÔN QLNN VỀ TG VÀ DT
PHẦN I – TÔN GIÁO
Câu 1: Anh (chị) hãy phân biệt sự khác nhau giữa tín ngưỡng, tôn giáo tín dị đoan?
Tại sao trong công tác quản lý nhà nước về tôn giáo lại cần sự phân biệt đó?
Câu 2: Anh (chị) hãy phân tích định nghĩa v tôn giáo của C.Mác “Sự khốn cùng của tôn
giáo, một mặt biểu hiện của hiện thực, mặt khác sự phản kháng chống lại sự khốn
cùng của hiện thực ấy. Tôn giáo tiếng thở dài của quần chúng bị áp bức, trái tim của
thế giới không trái tim, ng như tinh thần của những điều kiện hội không
tinh thần, tôn giáo là thuốc phiện của nhân dân”. Cho ví dụ để làm sáng tỏ định nghĩa trên.
Câu 3: Anh (chị) hãy phân tích bản chất của Tôn giáo?
Câu 4: Tại sao nói “Đạo đức tôn giáo nhiều điều phù hợp với công cuộc xây dựng
hội mới” ?
Câu 5: Anh (chị) hãy phân tích các xu thế tôn giáo hiện nay? Xu thế ấy tác động đến các
hoạt động tôn giáo ở Việt Nam như thế nào?
Câu 6: Tại sao nói “Việt Nam là một quốc gia đa tôn giáo” Đặc điểm ấy đòi hỏi những yêu
cầu gì trong công tác quản lý nhà nước về tôn giáo ở nước ta?
Câu 7: Trình bày những đặc điểm cơ bản của Phật giáo ở nước ta? Đặc điểm ấy đòi hỏi yêu
cầu gì trong công tác quản lý nhà nước đối với phật giáo?
Câu 8: Trình bày những đặc điểm bản của Đạo công giáo nước ta? Đặc điểmy đòi
hỏi yêu cầu gì trong công tác quản lý nhà nước đối với Đạo công giáo?
Câu 9: Trình bày những đặc điểm cơ bản của đạo Tin lành ở nước ta? Đặc điểm ấy đòi hỏi
yêu cầu gì trong công tác quản lý nhà nước đối với đạo Tin lành?
Câu 10: Trình bày những đặc điểm bản của Hồi giáo nước ta? Đặc điểm ấy đòi hỏi
yêu cầu gì trong công tác quản lý nhà nước đối với Hồi giáo?
Câu 11: Trình bày những đặc điểm bản của Phật giáo hòa hảo nước ta? Đặc điểmy
đòi hỏi yêu cầu gì trong công tác quản lý nhà nước đối với phật giáo hòa hảo?
Câu 12: Trình bày những đặc điểm cơ bản của đạo Cao đài nước ta? Đặc điểm ấy đòi hỏi
yêu cầu gì trong công tác quản lý nhà nước đối với đạo Cao đài ?
Câu 13: Anh (chị) hãy trình bày và phân tích những quan điểm về tôn giáo trong tình hình
mới của Đảng ta?
Câu 14: “Mọi hành vi lợi dụng hoạt động tôn giáo để làm mất trật tự an toàn hội,
phương hại nn độc lập dân tộc, phá hoại chính sách đoàn kết toàn dân, chống lại nhà nước
Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, gây tổn hại các giá trị đạo đức, lối sống, văn hóa dân
tộc, ngăn cản tín đồ, chức sắc các tôn giáo thực hiện nghĩa v công dân đều bị x theo
pháp luật…” Quan điểm trên của Đảng ta xuất phát từ những thực trạng nào của các hoạt
động tôn giáo trên đất nước ta?
Câu 15: Thế nào quản nhàớc về tôn giáo? Trình bày những nội dung bản của
công tác quản lý nhà nước về tôn giáo về tôn giáo ở nước ta hiện nay?
Câu 16: Tại sao nói “Cốt lõi của công tác tôn giáo là công tác vận động quần chúng”?
Câu 17: Đặc điểm của tín đtôn giáo Việt Nam? Đặc điểm ấy đòi hỏi phương pháp quản
lý nhà nước đối với tín đồ tôn giáo như thế nào?
1
CÂU HỎI MÔN QLNN VỀ TG VÀ DT - Trang 2
CÂU HỎI MÔN QLNN VỀ TG VÀ DT - Người đăng: u19vietnam123
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
2 Vietnamese
CÂU HỎI MÔN QLNN VỀ TG VÀ DT 9 10 46