Ktl-icon-tai-lieu

câu hỏi ôn tập chủ nghĩa Mác - Lênin

Được đăng lên bởi dung-le-kim
Số trang: 6 trang   |   Lượt xem: 4075 lần   |   Lượt tải: 0 lần
CÂU HỎI ÔN TẬP
THI HẾT HỌC PHẦN I
1.Sự khác biệt cơ bản giữa quan điểm Chủ nghĩa Mác-LêNin và quan điểm phi

Mác-xít về nguồn gốc pháp luật là gì?
2.Nhà nước chỉ xuất hiện khi xã hội đã phân chia thành các giai cấp có lợi ích

mâu thuẫn gay gắt đến mức không thể điều hòa được.
3.Quan điểm chủ nghĩa Mác-LêNin cho rằng Nhà nước không phải là hiện tượng

bất biến vì Nhà nước sẽ bị tiêu vong.
4.Quyền lực chỉ xuất hiện và tồn tại trong xã hội có giai cấp và đấu tranh giai

cấp.
5. Ba lần phân công lao động diễn ra vào thời kỳ cuối của chế độ công xã nguyên

thủy là nguyên nhân dẫn đến sự xuất hiện nhà nước.
6.Nhà nước là một hiện tượng có tính giai cấp có nghĩa là Nhà nước chỉ thuộc về

một giai cấp hoặc một liên minh giai cấp nhất định trong xã hội.
7.Trình bày và phân biệt sự khác nhau giữa hình thức cấu trúc nhà nước liên

bang và hình thức cấu trúc nhà nước đơn nhất?
8.Mọi quy tắc xử sự tồn tại trong xã hội có nhà nước đều được xem là pháp luật
9...................................Quy phạm pháp luật là một loại quy phạm xã hội
10.Các nhà nước xã hội chủ nghĩa chỉ áp dụng phương pháp thuyết phục- giáo

dục mà không cần thiết phải áp dụng phương pháp cưỡng chế.
11. Theo quan điểm của học thuyết Mác – Lênin thì Nhà nước và pháp luật có chung

nguồn gốc ra đời. Yêu cầu làm rõ luận điểm trên?
12.Mặc dù pháp luật do Nhà nước ban hành nhưng Nhà nước sử dụng pháp luật

để quản lý xã hội nên Pháp luật đứng trên Nhà nước.
13.Bản chất, đặc điểm pháp luật của nước ta phù hợp với bản chất, đặc điểm

của nhà nước Cộng hoà XÃ HộI CHủ NGHĨA Việt Nam
14.Ở Việt Nam, chỉ có Quốc Hội và Uỷ ban thường vụ Quốc Hội mới có quyền

ban hành Nghị quyết là văn bản quy phạm pháp luật.
15.Xã hội Cộng sản nguyên thủy có sự tồn tại của các quy tắc xử sự hay

không? Có tồn tại pháp luật hay chưa? Tại sao?
16..... Pháp luật là tiêu chuẩn duy nhất đánh giá hành vi của con người.
17.Mối liên hệ chặt chẽ giữa pháp luật và các quy phạm xã hội khác được thể

hiện như thế nào? Lấy ví dụ thực tiễn để minh họa.
18.......................................................................................................................
19.Hiểu như thế nào khi nói pháp luật chỉ có thể được hình thành theo con
1

đường Nhà nước bằng 2 cách: Ban hành hoặc thừa nhận các quy phạm xã hội
đang tồn tại.
20. Tại sao pháp luật lại mang tính giai cấp? Nội dung tính giai cấp của pháp

luật là gì? Hãy lấy ví dụ để chứng minh pháp luật mang tính giai cấp.
21.Tại sao pháp luật lại mang tính xã hội? Nội dung tính xã hộ...
CÂU HỎI ÔN TẬP
THI HẾT HỌC PHẦN I
1.Sự khác biệt bản giữa quan điểm Chủ nghĩac-LêNin quan điểm phi
Mác-xít về nguồn gốc pháp luật là gì?
2.Nhà nước chỉ xuất hiện khi hội đã phân chia thành các giai cấp lợi ích
mâu thuẫn gay gắt đến mức không thể điều hòa được.
3.Quan điểm chủ nghĩa Mác-LêNin cho rằng Nhà nước không phải là hiện tượng
bất biến vì Nhà nước sẽ bị tiêu vong.
4.Quyền lực ch xuất hiện tồn tại trong hội giai cấp đấu tranh giai
cấp.
5. Ba lần phân công lao động diễn ra vào thời kỳ cuối của chế độ công xã nguyên
thủy là nguyên nhân dẫn đến sự xuất hiện nhà nước.
6.Nhà nước là một hiện tượngtính giai cấp có nghĩa là Nhà nước chỉ thuộc về
một giai cấp hoặc một liên minh giai cấp nhất định trong xã hội.
7.Trình bày phân biệt sự khác nhau giữa hình thức cấu trúc nhà nước liên
bang và hình thức cấu trúc nhà nước đơn nhất?
8.Mọi quy tắc xử sự tồn tại trong xã hội có nhà nước đều được xem là pháp luật
9...................................Quy phạm pháp luật là một loại quy phạm xã hội
10.Các nhà nước hội chủ nghĩa chỉ áp dụng phương pháp thuyết phục- giáo
dục mà không cần thiết phải áp dụng phương pháp cưỡng chế.
11. Theo quan điểm của học thuyết Mác – Lênin thì Nhà nước và pháp luật có chung
nguồn gốc ra đời. Yêu cầu làm rõ luận điểm trên?
12.Mặc pháp luật do Nhà nước ban hành nhưng Nhà nước sử dụng pháp luật
để quản lý xã hội nên Pháp luật đứng trên Nhà nước.
13.Bản chất, đặc điểm pháp luật của nước ta phù hợp với bản chất, đặc điểm
của nhà nước Cộng hoà XÃ HộI CHủ NGHĨA Việt Nam
14.Ở Việt Nam, chỉ có Quốc Hội và Uỷ ban thường vụ Quốc Hội mới có quyền
ban hành Nghị quyết là văn bản quy phạm pháp luật.
15. hội Cộng sản nguyên thủy sự tồn tại của các quy tắc xử sự hay
không? Có tồn tại pháp luật hay chưa? Tại sao?
16..... Pháp luật là tiêu chuẩn duy nhất đánh giá hành vi của con người.
17.Mối liên hệ chặt chẽ giữa pháp luật c quy phạm hội khác được thể
hiện như thế nào? Lấy ví dụ thực tiễn để minh họa.
18.......................................................................................................................
19.Hiểu như thế nào khi i pháp luật chỉ có thể được hình thành theo con
1
câu hỏi ôn tập chủ nghĩa Mác - Lênin - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
câu hỏi ôn tập chủ nghĩa Mác - Lênin - Người đăng: dung-le-kim
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
6 Vietnamese
câu hỏi ôn tập chủ nghĩa Mác - Lênin 9 10 223