Ktl-icon-tai-lieu

Câu hỏi ôn tập Chủ nghĩa Xã hội Khoa học

Được đăng lên bởi tien06051992
Số trang: 17 trang   |   Lượt xem: 6528 lần   |   Lượt tải: 26 lần
Câu 1: VK ĐH VIII nêu rõ : “Sau những biến cố chính trị ở Liên Xô và các nước Đông Aâu,
chủ nghĩa xã hội tạm thời lâm vào thoái trào, nhưng điều đó không làm thay đổi tính chất
của thời đại, loài người vẫn đang trong thời đại quá độ từ chủ nghĩa tư bản lên chủ nghĩa xã
hội. Các mâu thuẫn cơ bản trên thế giới vẫn tồn tại và phát triển, có mặt sâu sắc hơn, nội
dung vào hình thức biểu hiện có nhiều nét mới” . (VKĐH VIII, trang 16) Đồng chí hãy
phân tích luận điểm trên
BÀI LÀM
Những tư tưởng lớn của nhân loại sớm muộn sẽ trở thành hiện thực và quá trình thực hiện
những tư tưởng xã hội thường bắt đầu bằng một cuộc cách mạng. Tư tưởng xã hội chủ nghĩa đã
hình thành từ thờ cổ đại Hy Lạp trải qua nhiều giản đơn đến đầu thế kỷ 20, tư tưởng ấy được thực
hiện ở nước Nga (1917) bằng cuộc cách mạng Tháng Mười vĩ đại. 80 năm đã trôi qua, sau nhiều
cuộc biến động xã hội, nhân loại đã chứng kiến biết bao sự kiện thăng trầm của lịch sử. Từ sự
hình thành hệ thống xã hội chủ nghĩa trên toàn thế giới đến sự kiện tan rã của các nước xã hội chủ
nghĩa Đông Âu và Liên xô. Những biến động chính trị diễn ra trong vài thập kỷ gần đây, những
thất bại của chủ nghĩa xã hội hiện nay không thể là căn cứ để chúng ta đi đến những kết luận vội
vàng mà phải căn cứ vào giá trị tư tưởng xã hội chủ nghĩa đối với vận mệnh của toàn nhân loại cả
trong quá khứ, hiện tại và cả tương lai để xem xét. Trong văn kiện Đại hội VIII, Đảng ta đã
khẳng định: “ sau những biến cố chính trị ở Liên xô …biểu hiện có nhiều nét mới”.
Trước hết sự ra đời của chủ nghĩa xã hội là một tất yếu, phù hợp với quy luật phát triển của lịch
sử xã hội loài người, sau cách mạng Tháng Mười Nga (1917) Nhà nước xã hội chủ nghĩa đầu tiên
của nhân loại, một nhà nước thể hiện ý chí của loài người: xóa bỏ bất công, bóc lột, chủ nghĩa xã
hội là mục đích, lý tưởng của giai cấp vô sản, là ước mơ, nguyện vọng của đông đảo quần chúng
nhân dân lao động, và thực tế lịch sử đã chứng minh khi hệ thống các nước xã hội chủ nghĩa ra
đời thì chế độ chủ nghĩa xã hội là một xã hội thực sự tốt đẹp, có điều kiện phát triển từ đó cho tất
cả con người, lao động trở thành lẽ sống để họ có cuộc sống ấm no, hạnh phúc.
Theo quan điểm của Đảng ta: chủ nghĩa xã hội là một xã hội trong đó nhân dân lao động làm
chủ, có nền kinh tế phát triển cao, dựa trên lực lượng sản xuất hiện đại và chế độ công hữu về tư
liệu sản xuất chủ yếu, có nền văn hóa tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc, các dân tộc bình đẳng
giúp đỡ lẫn nhau, có quan hệ hữu nghị với nhân dân các nước t...
Câu 1: VK ĐH VIII nêu rõ : Sau nhng biến c chính tr Liên Xô và các nưc Đông Aâu,
chnghĩa xã hi tm thời lâm vào thoái trào, nhưng điu đó không làm thay đi tính chất
ca thi đi, loài ngưi vn đang trong thi đi quá đ t ch nghĩa tư bn lên chnghĩa xã
hi. Các mâu thun cơ bn trên thế gii vn tn tại và phát trin, có mặt sâu sắc hơn, ni
dung o hình thc biu hinnhiu nét mới. (VKĐH VIII, trang 16) Đng chí hãy
phân tích lun đim trên
BÀI LÀM
Nhng tư tưng lớn của nhân loi sớm mun s tr thành hin thc và quá trình thc hin
nhng tư tưng xã hi thưng bt đu bng mt cuc cách mng. Tư tưng xã hi ch nghĩa đã
hình thành tth c đi Hy Lp tri qua nhiu gin đơn đến đu thế k 20, tư tưng y đưc thc
hin c Nga (1917) bng cuc cách mng Tháng Mưi vĩ đi. 80 năm đã trôi qua, sau nhiu
cuc biến đng xã hi, nhân loi đã chng kiến biết bao sự kin thăng trm ca lch s. Ts
hình thành h thng xã hi ch nghĩa trên toàn thế gii đến s kin tan rã ca các nưc xã hi ch
nghĩa Đông Âu và Liên xô. Nhng biến đng chính tr din ra trong vài thp kgn đây, nhng
tht bi ca chnghĩa xã hi hin nay không th là căn c đ chúng ta đi đến nhng kết lun vi
vàng mà phi căn c vào giá tr tư tưng xã hi ch nghĩa đi vi vn mnh ca toàn nhân loi c
trong quá kh, hin ti và c tương lai đ xem xét. Trong văn kin Đại hi VIII, Đng ta đã
khng đnh: sau nhng biến c chính tr Liên xô biu hin có nhiu nét mi.
Trưc hết s ra đi ca ch nghĩa xã hi là mt tt yếu, phù hp vi quy lut phát trin ca lch
s xã hi loài người, sau cách mng Tháng Mưi Nga (1917) Nhà nưc xã hi ch nghĩa đu tiên
ca nhân loại, mt nhà c th hin ý chí ca loài ngưi: xóa bbt công, bóc lt, chnghĩa xã
hi là mục đích, lý tưng ca giai cp vô sn, là ưc , nguyn vng ca đông đo qun chúng
nhân dân lao đng, và thc tế lch sử đã chng minh khi hệ thng các nưc xã hi chủ nghĩa ra
đi thì chế đ ch nghĩa xã hi là mt xã hi thc sự tt đp, có điu kin phát trin t đó cho tất
c con ngưi, lao đng tr thành lsng đ h có cuc sng m no, hnh phúc.
Theo quan đim ca Đng ta: chnghĩa xã hi là mt xã hi trong đó nhân dân lao đng làm
ch, có nn kinh tế phát trin cao, da trên lc lưng sn xut hin đi và chế đcông hu v tư
liu sn xut chủ yếu, có nền văn hóa tiên tiến, đậm đà bn sc dân tộc, các dân tc bình đng
giúp đ ln nhau, có quan h hu ngh vi nhân dân các c trên thế gii.
Thc tế cho ta thy, trong quá trình hình thành và phát trin ca mình, chnghĩa xã hi đã đt
đưc nhiu thành tu to ln. Riêng Liên xôT sau cách mng Tháng mười m 1987 (cách
mng tháng Mưi tròn 70 m), nếu so vi trưc năm 1917 thì tng thu nhp quc dân Liên xô
đã tăng 4 ln, sn lưng công nghip tăng 5 ln, nông nghip tăng 1,7 ln, qu tiêu dùng xã hi
tăng 5 ln, thu nhp bình quân đu ngưi tăng 2,6 ln. Tc đ tăng trưng sn xuất và phát trin
khoa hc k thut trong cùng một thi gian Liên xô đã tăng nhanh hơn M 10 ln (theo Nguyn
Đc Bình- Đng ca V.I. Lênin Đng ca nhng công cuc đi mi xã hi vĩ đi nht . Tp chí
cng sn s 11/1987) .
Vy ch nghĩa xã hi đã có nhng thành tu tht đáng thào trên tt ccác lĩnh vc: chính tr,
văn hóa, kinh tế xã hi, khoa hc xã hi đã xây dng đưc mt chế đ cho ngưi lao đng, h
đã tht sự là ngưi làm ch. Chng hn về kinh tế 1985 các nưc xã hi chủ nghĩa chiếm 43%
kinh tế toàn thế gii, năng sut lao đng dn dn cân bng vi các nước công nghip, quân s tạo
đưc thế cân bng, mc sng ca nhân dân đưc nâng lên.
Thế nhưng, ch nghĩa xã hi đã sp đở các nưc Đông Aâu và Liên xô. Nguyên nhân là bt
ngun tnhng sai lm vchính tr: trong mt thi gian dài nn dân chxã hi chnghĩa chlà
hình thc, dân chb ct xén, thm chí có lúc gidi, đng chưa làm tròn vai trò ca ngưi chiến
Câu hỏi ôn tập Chủ nghĩa Xã hội Khoa học - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Câu hỏi ôn tập Chủ nghĩa Xã hội Khoa học - Người đăng: tien06051992
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
17 Vietnamese
Câu hỏi ôn tập Chủ nghĩa Xã hội Khoa học 9 10 29