Ktl-icon-tai-lieu

Câu hỏi ôn tập đường lối cách mạng

Được đăng lên bởi phamthanh221294
Số trang: 26 trang   |   Lượt xem: 1021 lần   |   Lượt tải: 1 lần
NGÂN HÀNG CÂU HỎI VÀ ĐÁP ÁN.
Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam.
Câu
1

Nội dung
- Câu hỏi:Trình bày khái niệm đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt
Nam. Đối tượng, nhiệm vụ, phương pháp nghiên cứu môn của môn học
- Đáp án:
* Khái niệm đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam
- Đường lối cách mạng của Đảng là hệ thống quan điểm, chủ trương, chính sách
về mục tiêu, phương phương, nhiệm vụ và giảI pháp của cách mạng Việt Nam.Đường
lối cách mạng của Đảng được thể hiện qua cương lĩnh, nghị quyết chỉ thị của Đảng.
* Đối tượng nghiên cứu môn học
- Môn Đường lối cách mạng của Đảng cộng sản Việt Nam nghiên cứu sự ra đời
của Đảng cộng sản Việt Nam và đường lối do Đảng đề ra trong quá trình lãnh đạo
cách mạng Việt Nam từ năm 1930 đến nay. Do đó đối tượng chủ yếu của mônhọc là
hệ thống quan điểm, chủ trương, chính sách của Đảng trong tiến trình cách mạng Việt
Nam - từ cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân đến cách mạng XHCN.
* Nhiệm vụ nghiên cứu
- Một là, làm rõ sự ra đời của Đảng Cộng sản Việt Nam- chủ thể hoạch định
đường lối cách mạng Việt Nam.
- Hai là, làm rõ quá trình hình thành và phát triển đường lối cách mạng của
Đảng từ năm 1930 đến nay.
- Ba là : làm rõ kết quả thựchiện đường lối cách mạng của Đàng cộng sản Việt
nam trong tiến trình cách mạng Việt Nam .
- Yêu cầu đặt ra đối với việc dạy và học môn Đường lối cách mạng của Đảng
cộng sản Việt Nam:
+ Đối với người dạy: phải nghiên cứu đầy đủ các nghị quyết, chỉ thị của Đảng
trong toàn bộ tiến trình lãnh đạo cách mạng, bảo đảm cập nhật hệ thống đường lối của
Đảng.
+ Đối với người học: PhảI nắm vững nội dung cơ bản đường lối của Đảng để từ
đó lý giải những vấn đề thực tiễn và vận dụng được quan điểm của Đảng vào cuộc
sống.

2

- Câu hỏi : Trình bày phương pháp nghiên cứu và ý nghĩa nghiên cứu, học tập
môn học đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam.
- Đáp án
* Phương pháp nghiên cứu
- Cơ sở phương pháp luận
Nghiên cứu môn Đường lối cách mạng của Đảng cộng sản Việt Nam phảI dựa
trên thế giới quan, phương pháp luận khoa học của chủ nghĩa Mác – Lênin, các quan
1

điểm có ý nghĩa phương pháp luận của Chủ tịch Hồ Chí Minh và các quan điểm của
Đảng.
* Phương pháp nghiên cứu
Phương pháp nghiên cứu môn Đường lối cách mạng của Đảng cộng sản Việt
Nam, đối với mỗi nội dung cụ thể cần phảI vận dụng một phương pháp nghiên cứu
phù hợp.
+Phương pháp lịch sử (nghiên cứu sự vật và hiện tượng theo trình tự thời gian,
theo quá trình diễn biến đi từ pháp sinh, phát triển kết quả của nó)
+Phương phương l...
NGÂN HÀNG CÂU HỎI VÀ ĐÁP ÁN.
Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam.
Câu
1 Nội dung
- Câu hỏi:Trình bày khái niệm đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt
Nam. Đối tượng, nhiệm vụ, phương pháp nghiên cứu môn của môn học
- Đáp án:
* Khái niệm đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam
- Đường lối cách mạng của Đảng là hệ thống quan điểm, chủ trương, chính sách
về mục tiêu, phương phương, nhiệm vụgiảI pháp của cách mạng Việt Nam.Đường
lối cách mạng của Đảng được thể hiện qua cương lĩnh, nghị quyết chỉ thị của Đảng.
* Đối tượng nghiên cứu môn học
- Môn Đường lối cách mạng của Đảng cộng sản Việt Nam nghiên cứu sự ra đời
của Đảng cộng sản Việt Nam đường lối do Đảng đ ra trong quá trình lãnh đạo
cách mạng Việt Nam từ năm 1930 đến nay. Do đó đối tượng chủ yếu của mônhọc
hệ thống quan điểm, chủ trương, chính sách của Đảng trong tiến trình cách mạng Việt
Nam - từ cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân đến cách mạng XHCN.
* Nhiệm vụ nghiên cứu
- Một, làm sự ra đời của Đảng Cộng sản Việt Nam- chủ thể hoạch định
đường lối cách mạng Việt Nam.
- Hai , làm quá trình hình thành và phát triển đường lối cách mạng của
Đảng từ năm 1930 đến nay.
- Ba : làm kết quả thựchiện đường lối ch mạng của Đàng cộng sản Việt
nam trong tiến trình cách mạng Việt Nam .
- Yêu cầu đặt ra đối với việc dạy học môn Đường lối cách mạng của Đảng
cộng sản Việt Nam:
+ Đối với người dạy: phải nghiên cứu đầy đủ c nghị quyết, chỉ thị của Đảng
trong toàn bộ tiến trình lãnh đạo cách mạng, bảo đảm cập nhật hệ thống đường lối của
Đảng.
+ Đối với người học: PhảI nắm vững nội dung cơ bản đường lối của Đảng để từ
đó giải những vấn đề thực tiễn vận dụng được quan điểm của Đảng vào cuộc
sống.
2
- Câu hỏi : Trình bày phương pháp nghiên cứu ý nghĩa nghiên cứu, học tập
môn học đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam.
- Đáp án
* Phương pháp nghiên cứu
- Cơ sở phương pháp luận
Nghiên cứu môn Đường lối cách mạng của Đảng cộng sản Việt Nam phảI dựa
trên thế giới quan, phương pháp luận khoa học của chủ nghĩa c Lênin, các quan
1
Câu hỏi ôn tập đường lối cách mạng - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Câu hỏi ôn tập đường lối cách mạng - Người đăng: phamthanh221294
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
26 Vietnamese
Câu hỏi ôn tập đường lối cách mạng 9 10 456