Ktl-icon-tai-lieu

Câu hỏi ôn tập Giáo dục công dân khối 11 năm 2014-2015

Được đăng lên bởi anhduynguyen19101992
Số trang: 1 trang   |   Lượt xem: 196 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Ngµy so¹n: 1 tháng 04 năm 2015
CÂU HỎI ÔN TẬP HK II
Khối: 11
Môn : Giáo dục công dân
Năm học 2014-2015
Bài 10: NỀN DÂN CHỦ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA
1/ Dân chủ là gì? Em hãy nêu bản chất của nền dân chủ xã hội chủ nghĩa.
2/ Em hãy phân biệt dân chủ trực tiếp và dân chủ gián tiếp. Cho ví dụ minh họa.
3/ Là học sinh em phải làm gì để góp phần thực hiện nếp sống dân chủ?
Bài 11: CHÍNH SÁCH DÂN SỐ VÀ GIẢI QUYẾT VIỆC LÀM
1/ Ngày dân số của nước ta là ngày nào? Em hãy cho biết giai đoạn “Dân số
vàng” ở Việt Nam bắt đầu và kết thúc vào lúc nào? Ý nghĩa của nó đối với phát
triển kinh tế?
2/ Mục tiêu và phương hướng cơ bản của chính sách dân số ở nước ta?
3/ Em hãy giải thích và cho biết suy nghĩ của em về các quan niệm sau: Đông con
hơn nhiều của; Trọng nam khinh nữ.
Bài 12: CHÍNH SÁCH TÀI NGUYÊN VÀ BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG
1/ Tài nguyên là gì? Có mấy loại tài nguyên? Cho ví dụ.
2/ Môi trường là gì? Nêu tình hình môi trường ở nước ta hiện nay và nhận xét.
3/ Hãy kể về hoạt động bảo vệ môi trường mà em biết hoặc đã tham gia và cho
biết ý nghĩa của hoạt động đó đối với bản thân.
Bài 13: CHÍNH SÁCH GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO, KHOA HỌC VÀ CÔNG
NGHỆ, VĂN HÓA
1/ Nêu nhiệm vụ của sự nghiệp giáo dục và đào tạo ở nước ta hiện nay.
2/ Khoa học và công nghệ có nhiệm vụ như thế nào? Cho ví dụ các thành tựu
khoa học công nghệ của thế kỷ 20 mà em biết.
3/ Văn hóa là gì? Em hiểu như thế nào là nền văn hóa tiên tiến, đậm đà bản sắc
dân tộc.
Hết

...
Ngµy so¹n: 1 tháng 04 năm 2015
CÂU HỎI ÔN TẬP HK II
Khối: 11
Môn : Giáo dục công dân
Năm học 2014-2015
Bài 10: NỀN DÂN CHỦ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA
1/ Dân chủ là gì? Em hãy nêu bản chất của nền dân chủ xã hội chủ nghĩa.
2/ Em hãy phân biệt dân chủ trực tiếp và dân chủ gián tiếp. Cho ví dụ minh họa.
3/ Là học sinh em phải làm gì để góp phần thực hiện nếp sống dân chủ?
Bài 11: CHÍNH SÁCH DÂN SỐ VÀ GIẢI QUYẾT VIỆC LÀM
1/ Ngày dân số của ớc ta ngày nào? Em hãy cho biết giai đoạn “Dân số
vàng” Việt Nam bắt đầu kết thúc vào lúc nào? Ý nghĩa của đối với phát
triển kinh tế?
2/ Mục tiêu và phương hướng cơ bản của chính sách dân số ở nước ta?
3/ Em hãy giải thích và cho biết suy nghĩ của em về các quan niệm sau: Đông con
hơn nhiều của; Trọng nam khinh nữ.
Bài 12: CHÍNH SÁCH TÀI NGUYÊN VÀ BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG
1/ Tài nguyên là gì? Có mấy loại tài nguyên? Cho ví dụ.
2/ Môi trường là gì? Nêu tình hình môi trường ở nước ta hiện nay và nhận xét.
3/ Hãy kể v hoạt động bảo v môi trường em biết hoặc đã tham gia cho
biết ý nghĩa của hoạt động đó đối với bản thân.
Bài 13: CHÍNH SÁCH GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO, KHOA HỌC VÀ CÔNG
NGHỆ, VĂN HÓA
1/ Nêu nhiệm vụ của sự nghiệp giáo dục và đào tạo ở nước ta hiện nay.
2/ Khoa học và công nghệ có nhiệm vụ như thế nào? Cho ví dụ các thành tựu
khoa học công nghệ của thế kỷ 20 mà em biết.
3/ Văn hóa là gì? Em hiểu như thế nào là nền văn hóa tiên tiến, đậm đà bản sắc
dân tộc.
Hết
Câu hỏi ôn tập Giáo dục công dân khối 11 năm 2014-2015 - Người đăng: anhduynguyen19101992
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
1 Vietnamese
Câu hỏi ôn tập Giáo dục công dân khối 11 năm 2014-2015 9 10 48