Ktl-icon-tai-lieu

Câu hỏi ôn tập Lịch sử Đảng

Được đăng lên bởi huy-vu
Số trang: 25 trang   |   Lượt xem: 4871 lần   |   Lượt tải: 5 lần
Câu 1: phân tich quy luật ra đời của ĐCSVN
Thứ nhất, Đảng cộng sản Việt Nam ra đời là sản phầm của sự kết hợp chủ
nghĩa Mác - Lênin với phong trào công nhân và phong trào yêu nước Việt Nam.
Học thuyết Mác - Lênin khẳng định rằng, Đảng công sản là sản phẩm của sự kết
hợp chủ nghĩa Mác - Lênin với phong trào công nhân. Quy luật chung này được
đồng chí Nguyễn ái Quốc vận dụng sáng tạo vào điều kiện Việt Nam, nơi giai
cấp công nhân còn ít về số lượng, nhưng người vô sản bị áp bức, bóc lột thì
đồng. Sự kết hợp chủ nghĩa Mác - Lênin với phong trào công nông và phong
trào yêu nước dẫn đến sự ra đời của Đảng cộng sản Việt Nam.
Muốn xây dựng Đảng vững mạnh về chính trị, tư tưởng và tổ chức, phải coi
trọng đầy đủ cả ba yếu tố trên.
Thứ hai, Đảng cộng sản Việt Nam ra đời là kết quả của sự phát triền cao và
thống nhất của phong trào công nhân và phong trào yêu nước.
Đảng ta là con đẻ của phong trào cách mạng của công nhân, nông dân và các
tầng lớp lao động và trưởng thành thông qua đấu tranh chống đế quốc, chống
phong kiến.
Muốn củng cố và phát triển Đảng, đòi hỏi phải củng cố và phát triển phong trào
cách mạng của quần chúng. Đảng mật thiết liên hệ với quần chúng, hướng dẫn,
lãnh đạo phong trào quần chúng, thông qua thực tiễn phong trào cách mạng mà
củng cố và phát triển Đảng.
Thứ ba, Đảng cộng sản Việt Nam ra đời là kết quả thống nhất của phong trào
cách mạng trong cả nước, là sự đồng tâm nhất trí của những chiến sĩ tiên
phong.
Những người cộng sản Việt Nam dù ở trong Đông Dương cộng sản đảng, An
Nam cộng sản đảng hay Đông Dương cộng sản liên đoàn, lúc bấy giờ tuy có
những vấn đề bất đồng, nhưng đã biết đề cao trách nhiệm của đội tiên phong,
đặt lợi ích dân tộc, lợi ích giai cấp lên trên hết nên đã sớm thống nhất vào một
đảng duy nhất để lãnh đạo cách mạng Việt Nam.
Thứ tư, đường lối chiến lược và sách lược cách mạng của Đảng được thể hiện
trong Chính cương vắn tắt, Sách lược vắn tãt là phù hợp với yêu cầu của toàn
Đảng và toàn dân.
Cương lĩnh đâu tiên trở thành ngọn cờ tập hợp, đoàn kết các lực lượng và lãnh
đạo phong trào cách mạng từ khi Đảng được thành lập.
Thực tiễn cách mạng nước ta ngày càng khẳng định sự đúng đắn và sáng tạo
của những tư tưởng chiến lược và sách lược trên đây của đồng chí Nguyễn ái
Quốc. Đại hội đại biểu toàn quốc lân thứ VII của Đảng đã khẳng định: "lấy chủ

nghĩa Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh làm nền tảng tư tưởng và kim chỉ
nam cho hành động" của toàn Đảng, toàn quân, toàn dân ta trong giai đoạn hiện
nay.

1.
Câu 2: anh chị hãy so ...
Câu 1: phân tich quy luật ra đời của ĐCSVN
Thứ nhất, Đảng cộng sản Việt Nam ra đời là sản phầm của sự kết hợp chủ
nghĩa Mác - Lênin với phong trào công nhân và phong trào yêu nước Việt Nam.
Học thuyết Mác - Lênin khẳng định rằng, Đảng công sản là sản phẩm của sự kết
hợp chủ nghĩa Mác - Lênin với phong trào công nhân. Quy luật chung này được
đồng chí Nguyễn ái Quốc vận dụng sáng tạo vào điều kiện Việt Nam, nơi giai
cấp công nhân còn ít về số lượng, nhưng người vô sản bị áp bức, bóc lột thì
đồng. Sự kết hợp chủ nghĩa Mác - Lênin với phong trào công nông và phong
trào yêu nước dẫn đến sự ra đời của Đảng cộng sản Việt Nam.
Muốn xây dựng Đảng vững mạnh về chính trị, tư tưởng và tổ chức, phải coi
trọng đầy đủ cả ba yếu tố trên.
Thứ hai, Đảng cộng sản Việt Nam ra đời là kết quả của sự phát triền cao và
thống nhất của phong trào công nhân và phong trào yêu nước.
Đảng ta là con đẻ của phong trào cách mạng của công nhân, nông dân và các
tầng lớp lao động và trưởng thành thông qua đấu tranh chống đế quốc, chống
phong kiến.
Muốn củng cố và phát triển Đảng, đòi hỏi phải củng cố và phát triển phong trào
cách mạng của quần chúng. Đảng mật thiết liên hệ với quần chúng, hướng dẫn,
lãnh đạo phong trào quần chúng, thông qua thực tiễn phong trào cách mạng mà
củng cố và phát triển Đảng.
Thứ ba, Đảng cộng sản Việt Nam ra đời là kết quả thống nhất của phong trào
cách mạng trong cả nước, là sự đồng tâm nhất trí của những chiến sĩ tiên
phong.
Những người cộng sản Việt Nam dù ở trong Đông Dương cộng sản đảng, An
Nam cộng sản đảng hay Đông Dương cộng sản liên đoàn, lúc bấy giờ tuy có
những vấn đề bất đồng, nhưng đã biết đề cao trách nhiệm của đội tiên phong,
đặt lợi ích dân tộc, lợi ích giai cấp lên trên hết nên đã sớm thống nhất vào một
đảng duy nhất để lãnh đạo cách mạng Việt Nam.
Thứ tư, đường lối chiến lược và sách lược cách mạng của Đảng được thể hiện
trong Chính cương vắn tắt, Sách lược vắn tãt là phù hợp với yêu cầu của toàn
Đảng và toàn dân.
Cương lĩnh đâu tiên trở thành ngọn cờ tập hợp, đoàn kết các lực lượng và lãnh
đạo phong trào cách mạng từ khi Đảng được thành lập.
Thực tiễn cách mạng nước ta ngày càng khẳng định sự đúng đắn và sáng tạo
của những tư tưởng chiến lược và sách lược trên đây của đồng chí Nguyễn ái
Quốc. Đại hội đại biểu toàn quốc lân thứ VII của Đảng đã khẳng định: "lấy chủ
Câu hỏi ôn tập Lịch sử Đảng - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Câu hỏi ôn tập Lịch sử Đảng - Người đăng: huy-vu
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
25 Vietnamese
Câu hỏi ôn tập Lịch sử Đảng 9 10 836