Ktl-icon-tai-lieu

Câu hỏi ôn tập Logic Đại cương

Được đăng lên bởi hoanghien166
Số trang: 2 trang   |   Lượt xem: 2831 lần   |   Lượt tải: 4 lần
CÂU HỎI ÔN TẬP LOGIC ĐẠI CƯƠNG
1. Đối tượng và ý nghĩa của logic học?
2. Khái niệm là gì? Các đặc trưng của khái niệm?
3. Nội hàm và ngoại diên của khái niệm là gì? Quan hệ giữa nội hàm và ngoại diên của khái niệm?
4. Xác định nội hàm và ngoại diên của khái niệm sau: Hình vuông, hình bình hành, tam giác, nước, động v ật, sinh viên, thanh niên, ng ười Vi ệt Nam.
5. Hãy thu hẹp và mở rộng các khái niệm sau:
- Nhà thơ
- Trường Đại học Công nghệ
- Kim loại
6. Các quan hệ giữa các khái niệm? Xác định và vẽ hình minh họa quan hệ giữa các cặp khái niệm sau:
- “Hình bình hành” và “hình vuông”.
- “Số chia hét cho 9” và “số chia hết cho 3”.
- “Số chẵn” và “số chia hết cho 3”.
- “Thanh niên” và “sinh viên”.
- “Trắng” và “đen”.
- “Tội phạm có tổ chức” và “tội phạm không có tổ chức”.
7. Phép định nghĩa khái niệm là gì? Kết cấu của một phép định nghĩa khái niệm? Các quy tắc định ngh ĩa khái niệm?
8. Các định nghĩa khái niệm sau đúng hay sai? Vì sao?
- Nguyên tử là phần tử nhỏ nhất của vật chất không phân chia được.
- Hình thoi là hình tứ giác có hai đường chéo vuông góc với nhau.
- Gia đình là tế bào của xã hội.
- Vật lý học là khoa học nghiên cứu các quy luật vật lý học.
9. Phép phân chia khái niệm là gì? Kết cấu của phép phân chia khái niệm? Các quy tắc của phép phân chia khái ni ệm?
10. Phân chia khái niệm như sau đúng hay sai? Vì sao?
- Sinh viên được phân chia thành: sinh viên Việt Nam; Sinh viên khoa Toán; Sinh viên gi ỏi.
- Tam giác được phân chia thành: Tam giác cân; Tam giác đều; Tam giác vuông.
11. Phán đoán là gì?
12. Thế nào là phán đoán đơn? Có mấy loại phán đoán đơn? Phân tích cấu trúc của từng loại phán đoán đơn? Xác định quan h ệ giữa các phán đoán đơn qua
hình vuông logic?
13. Xác định tình chu diên của các danh từ logic trong các phán đoán dơn sau:
- Mọi số chia hết cho 9 đều chia hết cho 3.
- Có một số hình bình hành là hình chữ nhật.
- Đồng không là chất phi kim.
- Một số thanh niên không phải là sinh viên.
14. Phán đoán phức là gì? Có mấy loại phán đoán phức cơ bản? Cho ví dụ và phân tích cấu trúc lgic của từng loại phán đoán phức c ơ b ản?
15. Phân tích cấu trúc logic của các phán đoán phức sau và tìm các phán đoán đẳng trị với mỗi phán đoán đó:
- Nước là chất không mùi, không vị.
- Nếu m chia hết cho n thì m chia hết cho p.
- Chúng ta không những phải thúc đẩy kinh tế tăng trưởng mà còn phải đảm bảo công bằng xã h ội.
- Hoặc là chúng ta phải đổi mới hoặc là chúng ta không thoát khỏi nghèo nàn.
16. Nội dung, yêu cầu của quy luật đồng nhất, quy luật...
CÂU H I ÔN T P LOGIC I C NG ĐẠ ƯỜ
1. i t ng và ý ngh a c a logic h c?Đố ượ ĩ
2. Khái ni m là gì? Các c tr ng c a khái ni m? đặ ư
3. N i hàm và ngo i diên c a khái ni m là gì? Quan h gi a n i hàm và ngo i diên c a khái ni m?
4. Xác nh n i hàm và ngo i diên c a khái ni m sau: Hình vuông, hình bình hành, tam giác, n c, ng v t, sinh viên, thanh niên, ng i Vi t Nam.đị ướ độ ườ
5. Hãy thu h p và m r ng các khái ni m sau:
- Nhà thơ
- Tr ng i h c Công nghườ Đ
- Kim lo i
6. Các quan h gi a các khái ni m? Xác nh và v hình minh h a quan h gi a các c p khái ni m sau: đị
- “Hình bình hành” và “hình vuông”.
- “S chia hét cho 9” và “s chia h t cho 3”. ế
- “S ch n” và “s chia h t cho 3”. ế
- “Thanh niên” và “sinh viên”.
- “Tr ng” và “ en”. đ
- “T i ph m có t ch c” và “t i ph m không có t ch c”.
7. Phép nh ngh a khái ni m là gì? K t c u c a m t phép nh ngh a khái ni m? Các quy t c nh ngh a khái ni m?đị ĩ ế đị ĩ đị ĩ
8. Các nh ngh a khái ni m sau úng hay sai? Vì sao?đị ĩ đ
- Nguyên t là ph n t nh nh t c a v t ch t không phân chia c. đượ
- Hình thoi là hình t giác có hai ng chéo vuông góc v i nhau. đườ
- Gia ình là t bào c a xã h i.đ ế
- V t lý h c là khoa h c nghiên c u các quy lu t v t lý h c.
9. Phép phân chia khái ni m là gì? K t c u c a phép phân chia khái ni m? Các quy t c c a phép phân chia khái ni m? ế
10. Phân chia khái ni m nh sau úng hay sai? Vì sao? ư đ
- Sinh viên c phân chia thành: sinh viên Vi t Nam; Sinh viên khoa Toán; Sinh viên gi i.đượ
- Tam giác c phân chia thành: Tam giác cân; Tam giác u; Tam giác vuông.đượ đề
11. Phán oán là gì?đ
12. Th nào là phán oán n? Có m y lo i phán oán n? Phân tích c u trúc c a t ng lo i phán oán n? Xác nh quan h gi a các phán oán n qua ế đ đơ đ đơ đ đơ đị đ đơ
hình vuông logic?
13. Xác nh tình chu diên c a các danh t logic trong các phán oán d n sau:đị đ ơ
- M i s chia h t cho 9 u chia h t cho 3. ế đề ế
- Có m t s hình bình hành là hình ch nh t.
- ng không là ch t phi kim.Đồ
- M t s thanh niên không ph i là sinh viên.
14. Phán oán ph c là gì? Có m y lo i phán oán ph c c b n? Cho ví d và phân tích c u trúc lgic c a t ng lo i phán oán ph c c b n?đ đ ơ đ ơ
15. Phân tích c u trúc logic c a các phán oán ph c sau và tìm các phán oán ng tr v i m i phán oán ó: đ đ đ đ đ
- N c là ch t không mùi, không v .ướ
- N u m chia h t cho n thì m chia h t cho p.ế ế ế
- Chúng ta không nh ng ph i thúc y kinh t t ng tr ng mà còn ph i m b o công b ng xã h i. đẩ ế ă ưở ả đả
- Ho c là chúng ta ph i i m i ho c là chúng ta không thoát kh i nghèo nàn. ả đổ
16. N i dung, yêu c u c a quy lu t ng nh t, quy lu t c m mâu thu n, quy lu t bài trung, quy lu t lý do y ? Cho ví d và phân tích các tr ng h p t đồ đ đ ư ư
duy vi ph m các yêu c u c a các quy lu t trên.
17. Suy lu n là gì? K t c u logic c a m t phép suy lu n? Th nào là suy lu t di n d ch và suy lu n quy n p? ế ế
18. Có th rút ra c các câu k t lu n gì t ti n là phán oán sau? Phân tích c u trúc logic c a phán oán ti n và phán oán k t lu n: đượ ế đề đ đ đề đ ế
- H ng v t n th t. độ ă
- Nh ng nhà chính ch chân chính u không có t t ng phân bi t ch ng t c. đề ư ưở
- M t s ng i Vi t Nam là Danh nhân v n hóa th gi i. ườ ă ế
- N u chúng ta không rèn luy n ph ng pháp t duy logic thì chúng ta không th tr thành nhà khoa h c gi i.ế ươ ư
- Nh ng nhà khoa h c chân chính không nh ng là nh ng ng i gi i chuyên môn mà còn là ng i có t cách o c t t. ư ườ ư đ đ
19. Các lo i hình tam o n lu n? Trình bày các quy t c chung c a tam o n lu n và các quy t c riêng cho t ng lo i hình tam o n lu n? đ đ đ
20. Cho 2 suy lu n sau:
a. M i nhà qu n lý gi i u là ng i có t duy logic t t ỏ đề ư ư
Anh An là ng i có t duy logic t t.ườ ư
-------------------------------------------
V y anh An là nhà qu n lý gi i.
b. Các lu t s u n m v ng lu t pháp. ư đề
Chúng ta không ph i là lu t s . ư
--------------------------------------------
V y chúng ta không n m v ng lu t pp.
H i:
- Phân tích c u trúc logic c a suy lu n trên?
- Suy lu n trên thu c lo i hình nào?
- Suy luân trên úng hay sai? Vì sao?đ
21. Cho 3 khái ni m sau, hãy xây d ng các tam o n lu n úng t ti n là các phán oán chân th c: ng; Kim lo i; Ch t d n i n. đ đ đề đ Đồ đ
22. Cho 2 suy lu n sau:
a. “Vì anh ta không ph i là ng i Vi t Nam cho nên anh ta không am hi u l ch s Vi t Nam. ư
b. “M i s có t ng các ch s chia h t cho 3 u chia h t cho 3, vì th s y chia h t cho 3”. ế đề ế ế ế
Hãy khôi ph c suy lu n trên thành m t tam o n lu n y , xác nh c u trúc logic; cho bi t suy lu n ó úng hay sai? T i sao? đ ạ đầ đ đ ế đ đ
23. Các công th c suy lu n t ti n có phán oán ph c sau úng hay sai? ( ánh d u các công th c úng b ng d u X) đề đ đ Đ đ
a b a b a b a c
_ _
b b b b c
Câu hỏi ôn tập Logic Đại cương - Trang 2
Câu hỏi ôn tập Logic Đại cương - Người đăng: hoanghien166
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
2 Vietnamese
Câu hỏi ôn tập Logic Đại cương 9 10 785