Ktl-icon-tai-lieu

CÂU HỎI ÔN TẬP MÔN KINH TẾ TRI THỨC VÀ SỞ HỮU TRÍ TUỆ

Được đăng lên bởi quanthitra-ns2-hvhc-gmail-com
Số trang: 21 trang   |   Lượt xem: 11316 lần   |   Lượt tải: 152 lần
ĐỀ CƯƠNG ÔN THI TỐT NGHIỆP MÔN HỌC: KINH TẾ TRI THỨC
VÀ SỞ HỮU TRÍ TUỆ
Câu 1.Trình bày khái niệm về Kinh tế tri thức, những đặc điểm cơ bản
của Kinh tế tri thức.
Theo Giáo sư, Viện sĩ Đặng Hữu - Tr ưởng ban Công ngh ệ thông tin thì
"Kinh t ế tri thức là nền kinh tế trong đó sự sản sinh ra, phổ c ập và sử d ụng
tri th ức gi ữ vai trò quy ết đ ịnh đ ối với sự phát triển kinh tế, tạo ra của cải,
nâng cao chất lượng cuộc sống".
Như vậy, kinh tế tri thức là lực lượng sản xuất của thế kỷ 21.
Đ ặc tr ưng c ủa n ền kinh t ế tri thức là thị trường chất xám. Trong đó, con
người là vốn quý nhất. Tri th ức là y ếu t ố quy ết đ ịnh c ủa sản xuất, sáng
tạo đổi mới là động lực thúc đẩy sản xuất phát tri ển. Công nghệ mới tr ở
thành nhân t ố quan trọng hàng đầu trong việc nâng cao năng suất, chất l
ượng, công ngh ệ thông tin đ ược ứng dụng một cách rộng rãi. Muốn nâng
cao năng su ất lao đ ộng xã h ội, nâng cao ch ất l ượng s ản ph ẩm ph ải có tri
thức, phải làm chủ được tri thức, phải biết vận dụng, quản lý tri th ức m ới
có th ể c ạnh tranh và đồng thời đảm bảo phát triển bền vững.
• Có người còn cho rằng: Kinh tế tri thức là hình thái phát tri ển cao nh ất hi
ện nay c ủa n ền kinh tế hàng hóa, trong đó công thức hoạt động cơ bản Ti
ền - Hàng - Ti ền được thay th ế bằng Ti ền - Tri Thức - Tiền và vai trò
quyết định của Tri thức.
• Vậy kinh tế tri thức là gì? Kinh tế tri thức là nền kinh tế trong đó sự sản
sinh ra, phổ cập và sử dụng tri thức giữ vai trò quyết định nhất đối với sự
phát triển kinh tế, tạo ra của cải, nâng cao chất lượng cuộc sống.
• Đặc điểm cơ bản của Kinh tế tri thức :
+ Hình thành thị trường chất xám
+ Sáng tạo và đổi mới
+ Động lực của phát triển
+ Ứng dụng sâu rộng các thành tựu công nghệ cao
+ Xuất hiện những đột phá trong phương thức trao đổi hàng hoá
Câu 2. Phân tích xu hướng phát triển của kinh tế tri thức hiện nay.
• Khái niệm KTTT, nêu đặc điểm của KTTT )như câu 1)
• Những xu hướng phát triển của KTTT:

+ Chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng gia tăng hàm lượng tri thức.
+ Sự phát triển không ngừng của CN thông tin 1
+ Thương mại điện tử ngày càng thể hiện tính ưu việt so với các phương
thức giao d ịch truyền thống Xã hội loài người đã trải qua ba nền kinh tế chủ
yếu. Kinh tế nông nghi ệp v ới trình đ ộ s ản xu ất thô sơ, năng suất lao động
thấp, sức lao động là lực lượng sản xuất chủ yếu và nông nghi ệp đóng vai
trò nền tảng xã hội. Kinh tế công nghiệp đạt trình độ sản xuất cao hơn, máy
móc tr ở thành l ực l ượng sản xuất chủ yếu và các ngành ...
ĐỀ CƯƠNG ÔN THI TỐT NGHIỆP MÔN HỌC: KINH TẾ TRI THỨC
VÀ SỞ HỮU TRÍ TUỆ
Câu 1.Trình bày khái niệm về Kinh tế tri thức, những đặc điểm bản
của Kinh tế tri thức.
Theo Giáo sư, Viện Đặng Hữu - Tr ưởng ban Công ngh thông tin t
"Kinh t ế tri thức là nền kinh tế trong đó sự sản sinh ra, phổ c ập và sử d ụng
tri th ức gi ữ vai trò quy ết đ ịnh đ ối với sự phát triển kinh tế, tạo ra của cải,
nâng cao chất lượng cuộc sống".
Như vậy, kinh tế tri thức là lực lượng sản xuất của thế kỷ 21.
Đc tr ưng c ủa n ền kinh t ế tri thức thị trường chất xám. Trong đó, con
người vốn quý nhất. Tri th ức y ếu t quy ết đ ịnh c ủa sản xuất, sáng
tạo đổi mới động lực thúc đẩy sản xuất phát tri ển. Công nghệ mới tr
thành nhân t quan trọng hàng đầu trong việc nâng cao năng suất, chất l
ượng, công ngh thông tin đ ược ứng dụng một cách rộng rãi. Muốn nâng
cao năng su ất lao đ ộng xã h ội, nâng cao ch ất l ượng s ản ph ẩm ph ải có tri
thức, phải làm chủ được tri thức, phải biết vận dụng, quản tri th ức m i
có th ể c ạnh tranh và đồng thời đảm bảo phát triển bền vững.
người còn cho rằng: Kinh tế tri thức hình thái phát tri ển cao nh ất hi
ện nay c ủa n ền kinh tế hàng hóa, trong đó công thức hoạt động bản Ti
ền - Hàng - Ti ền được thay th ế bằng Ti ền - Tri Thức - Tiền vai trò
quyết định của Tri thức.
Vậy kinh tế tri thức gì? Kinh tế tri thức nền kinh tế trong đó s sản
sinh ra, phổ cập sử dụng tri thức giữ vai trò quyết định nhất đối với sự
phát triển kinh tế, tạo ra của cải, nâng cao chất lượng cuộc sống.
• Đặc điểm cơ bản của Kinh tế tri thức :
+ Hình thành thị trường chất xám
+ Sáng tạo và đổi mới
+ Động lực của phát triển
+ Ứng dụng sâu rộng các thành tựu công nghệ cao
+ Xuất hiện những đột phá trong phương thức trao đổi hàng hoá
Câu 2. Phân tích xu hướng phát triển của kinh tế tri thức hiện nay.
• Khái niệm KTTT, nêu đặc điểm của KTTT )như câu 1)
• Những xu hướng phát triển của KTTT:
CÂU HỎI ÔN TẬP MÔN KINH TẾ TRI THỨC VÀ SỞ HỮU TRÍ TUỆ - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
CÂU HỎI ÔN TẬP MÔN KINH TẾ TRI THỨC VÀ SỞ HỮU TRÍ TUỆ - Người đăng: quanthitra-ns2-hvhc-gmail-com
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
21 Vietnamese
CÂU HỎI ÔN TẬP MÔN KINH TẾ TRI THỨC VÀ SỞ HỮU TRÍ TUỆ 9 10 532