Ktl-icon-tai-lieu

Câu hỏi ôn tập môn lịch sử đảng

Được đăng lên bởi nguyenngoc78vn
Số trang: 5 trang   |   Lượt xem: 1621 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Bích Ngọc

CÂU HỎI THẢO LUẬN – ÔN TẬP
HỌC PHẦN: NHỮNG V/ĐỀ CƠ BẢN VỀ
LỊCH SỬ ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM


Câu 4: Vai trò của miền Bắc XHCN đối với cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu
nước.
Dân tộc ta lại phải đương đầu với chủ nghĩa thực dân mới của đế quốc Mỹ. Đảng Cộng
sản Việt Nam đã lãnh đạo toàn dân nêu cao quyết tâm đánh Mỹ, bảo vệ nền độc lập dân tộc
và thống nhất Tổ quốc, thực hiện đường lối chiến tranh nhân dân được nâng lên tầm cao
khoa học và nghệ thuật. Đương đầu với một đế quốc hùng mạnh bậc nhất thế giới, chúng ta
chủ trương đánh lâu dài; kết hợp đấu tranh chính trị với đấu tranh vũ trang và hoạt động
binh vận; kết hợp tiến công và nổi dậy, tiến hành đấu tranh trên cả ba vùng (đồng bằng,
thành thị và miền núi); kết hợp mặt trận quân sự, chính trị với mặt trận ngoại giao; phát huy
cao độ chủ nghĩa yêu nước và chủ nghĩa anh hùng cách mạng; phát huy sức mạnh đại đoàn
kết toàn dân tộc và sức mạnh thời đại, quyết tâm giải phóng miền Nam, bảo vệ miền Bắc xã
hội chủ nghĩa.
Thời kỳ từ năm 1954 đến năm 1975, Đảng ta lãnh đạo nhân dân ta tiến hành đồng thời
hai chiến lược cách mạng: Cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân ở miền Nam và cách mạng
XHCN ở miền Bắc. Đây là đặc điểm mang tính đặc thù của cách mạng Việt Nam, cùng với
mục tiêu độc lập dân tộc, mục tiêu xã hội chủ nghĩa được đặt ra trực tiếp.

A. Thuận lợi, khó khăn của miền Bắc bước vào thời kỳ quá độ lên CNXH
1. Thuận lợi:
- Sự ủng hộ, giúp đỡ của các nước XHCN anh em (Liên Xô và Trung Quốc).
- 3 dòng thác cách mạng của thời đại phát triển.
- Miền Bắc được hòa bình, giải phóng.
2. Khó khăn:
- Kinh tế – xã hội
- Mô hình, con đường đi lên CNXH.
- Phong trào cộng sản, công nhân quốc tế có sự mất đoàn kết.
B. Nội dung đường lối CM.XHCN ở miền Bắc:Đảng lãnh đạo hoàn thành những nhiệm
vụ còn lại của cách mạng dân tộc dân chủ, khôi phục kinh tế (1954-1957).
1

a. Hoàn thành cải cách ruộng đất:
• Chủ trương của Đảng: (HNTW 7 tháng 09.1955)
- Chia ruộng đất cho nông dân.
- Xóa bỏ chế độ sở hữu ruộng đất của địa chủ.
• Kết quả:
- 8 đợt giảm tô, 5 đợt cải cách
- Chia 334.000 ha cho 2 triệu nông hộ.
Trong quá trình tiến hành cải cách ruộng đất, Đảng ta đax phạm phải một số sai
lầm nghiêm trọng trong chỉ đạo thực hiện, nhưng sau một thời gian mới phát hiện
được. Nguyên nhân của những sai lầm là do nhận thức chủ quan, giáo điều, không
xuất phát đầy đủ từ thực tiễn.
Nghị quyết Hội nghị lần thứ 10, BCH.TWkhóa II (9/1956) khẳng định hững kết
quả trong công tác cải cách ruộng đất và chỉnh đốn tổ chức, đồng thời nghiêm k...
Bích Ngọc
CÂU HỎI THẢO LUẬN – ÔN TẬP
HỌC PHẦN: NHỮNG V/ĐỀ CƠ BẢN VỀ
LỊCH SỬ ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

Câu 4: Vai trò của miền Bắc XHCN đối với cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu
nước.
Dân tộc ta lại phải đương đầu với chủ nghĩa thực dân mới của đế quốc Mỹ. Đảng Cộng
sản Việt Nam đã lãnh đạo toàn dân nêu cao quyết tâm đánh Mỹ, bảo vệ nền độc lập dân tộc
và thống nhất Tổ quốc, thực hiện đường lối chiến tranh nhân dân được nâng lên tầm cao
khoa học và nghệ thuật. Đương đầu với một đế quốc hùng mạnh bậc nhất thế giới, chúng ta
chủ trương đánh lâu dài; kết hợp đấu tranh chính trị với đấu tranh vũ trang và hoạt động
binh vận; kết hợp tiến công và nổi dậy, tiến hành đấu tranh trên cả ba vùng (đồng bằng,
thành thị và miền núi); kết hợp mặt trận quân sự, chính trị với mặt trận ngoại giao; phát huy
cao độ chủ nghĩa yêu nước và chủ nghĩa anh hùng cách mạng; phát huy sức mạnh đại đoàn
kết toàn dân tộc và sức mạnh thời đại, quyết tâm giải phóng miền Nam, bảo vệ miền Bắc xã
hội chủ nghĩa.
Thời kỳ từ năm 1954 đến năm 1975, Đảng ta lãnh đạo nhân dân ta tiến hành đồng thời
hai chiến lược cách mạng: Cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân ở miền Nam và cách mạng
XHCN ở miền Bắc. Đây là đặc điểm mang tính đặc thù của cách mạng Việt Nam, cùng với
mục tiêu độc lập dân tộc, mục tiêu xã hội chủ nghĩa được đặt ra trực tiếp.
A. Thuận lợi, khó khăn của miền Bắc bước vào thời kỳ quá độ lên CNXH
1. Thuận lợi:
- Sự ủng hộ, giúp đỡ của các nước XHCN anh em (Liên Xô và Trung Quốc).
- 3 dòng thác cách mạng của thời đại phát triển.
- Miền Bắc được hòa bình, giải phóng.
2. Khó khăn:
- Kinh tế – xã hội
- Mô hình, con đường đi lên CNXH.
- Phong trào cộng sản, công nhân quốc tế có sự mất đoàn kết.
B. Nội dung đường lối CM.XHCN ở miền Bắc:Đảng lãnh đạo hoàn thành những nhiệm
vụ còn lại của cách mạng dân tộc dân chủ, khôi phục kinh tế (1954-1957).
1
Câu hỏi ôn tập môn lịch sử đảng - Trang 2
Câu hỏi ôn tập môn lịch sử đảng - Người đăng: nguyenngoc78vn
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
5 Vietnamese
Câu hỏi ôn tập môn lịch sử đảng 9 10 257