Ktl-icon-tai-lieu

Câu hỏi ôn tập Môn quan hệ quốc tế

Được đăng lên bởi tien06051992
Số trang: 28 trang   |   Lượt xem: 30082 lần   |   Lượt tải: 48 lần
CNXH HIỆN THỰC
Câu hỏi: Trong cương lĩnh xây dựng XHCN trong thời kỳ quá độ đi lên CNXH ở nước ta
có nêu: “CNXH hiện đang đứng trước nhiều khó khăn thử thách. Lịch sử thế giới đang trải
qua những bước quanh co, song loài người cuối cùng nhất định sẽ tiến tới CNXH vì đó là
qui luật tiến hoá của lịch sử”. Hãy làm rõ luận điểm trên.
Bài làm: CNXH hiện thực ra đời là một tất yếu trong quá trình phát triển của lịch sử xã
hội loài người. Đây là sự biểu hiện, sự vận động không ngừng tiến lên của lịch sử, đó là sự
phát triển kế tiếp nhau của các PTSX, các chế độ xã hội và chế độ xã hội ra đời sau bao giờ
cũng tiến bộ hơn xã hội trước đó. Chính các nhà kinh điển của chủ nghĩa Mác đã nghiên cứu
những ĐK tiền đề cho sự ra đời một xã hội mới – XHCN và sứ mệnh đó phải do giai cấp vô
sản thực hiện trên cơ sở phát động phong trào cách mạng nhằm lật đổ CNTB. Điều đó đã trở
thành hiện thực bằng cuộc CMT.10 Nga năm 1917 xây dựng nên CNXH đầu tiên trong lịch
sử. Nhà nước đó không những là mục đích, lý tưởng của giai cấp vô sản mà còn là ước mơ
nguyện vọng của đông đảo nhân dân lao động, vì đó là chế độ không có áp bức, bóc lột, con
người được tự do, bình đẳng có cuộc sống ấm no hạnh phúc và có nền dân chủ gấp triệu lần
dân chủ tư sản trước đó.
Các nhà kinh điển còn dự đoán thiên tài về một xã hội tương lai, xã hội CSCN. Đó là một
xã hội mà trong đó mọi sự áp, bóc lột, bất công đều bị xoá bỏ. Con người được hoàn toàn tự
do và bình đẳng, có cuộc sống văn minh và hạnh phúc. Trên thực tế của lịch sử ngay từ khi
mới ra đời, giai cấp vô sản đã bắt đầu thể hiện lý tưởng đó bằng những cuộc đấu tranh tự
phát đầu tiên của giai cấp mình. Trãi qua những bước thăng trầm, thành công và thất bại,
giai cấp vô sản không ngừng trưởng thành về số lượng và chất lượng. Phong trào đấu tranh
của giai cấp vô sản đã lãnh đạo phong trào đấu tranh của giai cấp tiến tới lật đổ sự thống trị
của giai cấp tư sản giành lấy chính quyền, xây dựng xã hội mới, mở đầu bằng sự thắng lợi
của cuộc CMT.10 Nga năm 1917 đưa đến việc thiết lập một nhà nước XHCN đầu tiên trong
lịch sử loài người. Thắng lợi đó đã thúc đẩy lịch sử phát triển lên một bước mới, mở ra thời
đại mới trong lịch sử toàn thế giới. Đó cũng là thành quả vĩ đại, là sản phẩm trực tiếp của
phong trào cộng sản và CN quốc tế.
CMVN là một bộ phận không thể tách rời phong trào CM thế giới. Đảng CSVN là một bộ
phận của phong trào cộng sản và CN quốc tế, là sản phẩm của sự kết hợp chủ nghĩa Mác –
Lênin với phong trào công nhân và chủ nghĩa yêu nước ở ...
CNXH HIỆN THỰC
u hi: Trong ơng nh xây dựng XHCN trong thời kỳ quá đ đi lên CNXH c ta
nêu: CNXH hiện đang đứng trước nhiều khó kn thử thách. Lịch s thế giới đang trải
qua những ớc quanh co, song loài người cuối cùng nhất định s tiến tới CNXH đó
qui luật tiến hoá của lịch sử”. Hãy m luận điểm trên.
Bài lm: CNXH hiện thực ra đời một tất yếu trong quá trình pt triển của lịch s xã
hội loài nời. Đây s biểu hiện, sự vận đng không ngừng tiến n của lịch sử, đó s
phát triển kế tiếp nhau của c PTSX, các chế đxã hội và chế đ xã hội ra đời sau bao giờ
ng tiến bộ hơn hi trước đó. Chính c n kinh điển của chnga Mác đã nghn cứu
những ĐK tiền đ cho sra đời một xã hội mới XHCN sứ mệnh đó phải do giai cấp
sản thực hiện trên cơ sở pt đng phong trào ch mạng nhằm lật đ CNTB. Điều đó đã tr
thành hiện thực bằng cuộc CMT.10 Nga năm 1917 xây dựng nên CNXH đầu tiên trong lịch
sử. Nhà nước đó kng những mục đích, ởng của giai cấp vô sản n ước mơ
nguyện vọng của đông đảo nn dân lao động, vì đó chế đkhông áp bức, bóc lột, con
người được tự do, bình đẳng có cuộc sống m no hạnh pc có nền n chủ gấp triệu lần
n ch sn trước đó.
c nhà kinh điển n dự đn thiên i về một xã hội ơng lai, xã hội CSCN. Đó là một
hội mà trong đó mọi sự áp, c lột, bất ng đều bị xoá bỏ. Con ni được hn tn tự
do nh đẳng, có cuộc sống văn minh hạnh phúc. Tn thực tế của lịch s ngay t khi
mới ra đi, giai cấp sản đã bắt đu thể hiện lý ởng đó bằng những cuộc đu tranh t
phát đầu tn của giai cấp mình. Trãi qua những ớc thăng trầm, tnh ng và thất bại,
giai cấp vô sản không ngừng trưởng thành v số ợng chất ợng. Phong to đấu tranh
của giai cấp sản đã nh đo phong trào đấu tranh của giai cấp tiến tới lật đs thống trị
của giai cấp sản giành lấy chính quyền, xây dựng xã hi mới, mở đầu bằng s thắng lợi
của cuộc CMT.10 Nga năm 1917 đưa đến việc thiết lập một n nước XHCN đầu tn trong
lịch sử li người. Thắng lợi đó đã thúc đẩy lịch sử pt triển lên một bước mới, m ra thi
đại mới trong lịch s toàn thế giới. Đó ng là tnh quả vĩ đại, là sản phẩm trc tiếp của
phong trào cộng sản CN quốc tế.
CMVN một bộ phận không thch ri phong to CM thế giới. Đảng CSVN là mt bộ
phận của phong trào cộng sản và CN quốc tế, là sản phẩm của s kết hợp chủ nghĩa c
Lênin với phong to công nn và chủ nghĩa u nước một s nước thuộc địa nửa phong
kiến đã nắm được qui luật pt triển tất yếu của lịch s đưa đất ớc vào q đạo pt triển
chung của lịch sử nn loại. Ngay t khi mi ra đời đã xác định con đường đi lên của
CMVN là tiến tới CNXH. đây con đường duy nhất đúng đắn phù hợp với qui luật
phát triển tất yếu của hi li người.
Từ nước Nga XHCN đu tn đã tr thành mt hthống XHCN trên thế giới phải trải qua
một quá trình pt triển như sau:
Từ tng 10/1917 1960, đây là giai đoạn tạo tiền đ và đưa đến s hình tnh h thống
XHCN thế giới, bằng việc LX đánh tan chủ nga Pt xít trong chiến tranh thế giới lần 2 đ
giúp cho hàng lot ớc tiến n CNXH. Các nước CNXH đã thiết lập hai tổ chức:
TTKT (1949) và khối qn s Vacsava (1955), điều đó XHCN tr tnh một hệ thống
thế gii i lên sức mạnh vật chất của CNXH đủ sức đương đầu với CNTB.
Tuy nhiên, giai đoạn y CNXH cũng gặp một s k kn: CQ y ra chiến tranh
lạnh, bao y kinh tế, cấm vận đối với các c XHCN. Đồng thời, CN Hội phá hoại
y bạo lon ở Hungari, 1956 Nam Tư bị khai tr ra khỏi hthống XHCN, 1948.
Giai đoạn những năm 1960: Là giai đoạn pt triển mới của CNXH, th hiện s hp c
giúp đlẫn nhau giữac nước XHCN nhằm đẩy nhanh việc y dựng sở vật chất kinh tế
1
Câu hỏi ôn tập Môn quan hệ quốc tế - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Câu hỏi ôn tập Môn quan hệ quốc tế - Người đăng: tien06051992
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
28 Vietnamese
Câu hỏi ôn tập Môn quan hệ quốc tế 9 10 128