Ktl-icon-tai-lieu

câu hỏi ôn tập môn quản lí nhà nước về nguồn nhân lực xã hội

Được đăng lên bởi anh-nguyet1
Số trang: 5 trang   |   Lượt xem: 2757 lần   |   Lượt tải: 9 lần
Câu hỏi thi viết
Chương 1:
1. Anh (chị) hãy nêu và phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến
mức sinh?
2. Anh (chị) hãy nêu và phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến mức
chết trẻ sơ sinh? Tại sao nói: tỷ suất chết trẻ sơ sinh có ảnh
hưởng rất lớn đến gia tăng dân số và phát triển kinh tế – xã
hội? Đề xuất các giải pháp nhằm giảm mức chết trẻ sơ sinh?
3. Anh (chị) hãy làm rõ quan điểm sau đây của Đảng trong nghị
quyết Hội nghị TƯ 4, Đại hội VII về Chính sách dân số Việt
Nam: “ Đầu tư cho công tác dân số – KHHGĐ là đầu tư mang
lại hiệu quả kinh tế trực tiếp rất cao” ?
4. Anh (chị) hãy nêu các đặc điểm cơ bản về qui mô và cơ cấu
theo tuổi của dân số Việt nam trong giai đoạn hiện nay? Trong
thực tế, các đặc điểm đó đã và sẽ tạo ra những thuận lợi và
khó khăn gì cho sự phát triển kinh tế - xã hội nước ta hiện nay?
5. Anh (chị) hãy phân tích làm sang tỏ nhận định sau: “Tăng
cường vai trò gia đình và thực hiện bình đẳng giới là góp phần
nâng cao chất lượng dân số - nguồn nhân lực”?
6. Anh (chị) hãy phân tích làm rõ nhận định sau: "Việc thiết lập
công bằng giới có ý nghĩa lớn đối với việc giải quyết các vấn
đề dân số, đặc biệt là nâng cao chất lượng dân số và nguồn
nhân lực"?
7. Anh (chị) hãy nêu các hình thức di dân phổ biến ở Việt Nam
trong giai đoạn hiện nay? Bằng lí luận và thực tiễn anh chị hãy
làm rõ: di dân vừa có tác dụng điều hoà phân bố dân cư vừa là
giải pháp góp phần giải quyết việc làm hữu hiệu ở nước ta
trong giai đoạn hiện nay?

8. Anh (chị) hãy phân tích làm rõ mối quan hệ DS - nguồn nhân
lực - việc làm ở nước ta trong giai đoạn hiện nay (thực trạng,
nguyên nhân, hậu quả và giải pháp)?
9. Anh (chị) hãy phân tích làm rõ mối quan hệ DS với vấn đề giáo
dục, đào tạo ở nước ta trong giai đoạn hiện nay?
10.
Anh (chị) hãy phân tích làm rõ nhận định sau: “Các yếu tố
dân số kết hợp với nghèo đói và thiếu hụt nguồn nhân lực ở
một số khu vực, cộng với sự tiêu dùng quá mức và mô hình
sản xuất lãng phí ở các khu vực khác đã gây ra suy thoái môi
trường, cạn kiệt tài nguyên, ảnh hưởng đến phát triển bền
vững”?
Chương 2 + 3
1. Phân tích đặc điểm chủ yếu của nguồn nhân lực xã hội Việt Nam
hiện nay?
Trình bày ảnh hưởng của những đặc điểm đó đến sự nghiệp công
nghiệp hóa – hiện đại hóa và tiến trình hội nhập ở nước ta hiện nay?
2. Văn kiện Đại hội Đảng lần thứ IX của nước ta có nêu: “nguồn
nhân lực là nhân tố quyết định sự phát triển của đất nước trong thời
kỳ công nghiệp hóa – hiện đại hóa”. Hãy phân tích làm rõ nhận định
trên.
3. Phân tích mối quan hệ giữa nguồn nhân lực xã...
Câu hỏi thi viết
Chương 1:
1. Anh (chị) hãy nêu phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến
mức sinh?
2. Anh (chị) hãy nêu phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến mức
chết trẻ sơ sinh? Tại sao nói: tỷ suất chết trẻ sơ sinh ảnh
hưởng rất lớn đến gia tăng dân s phát triển kinh tế
hội? Đề xuất các giải pháp nhằm giảm mức chết trẻ sơ sinh?
3. Anh (chị) hãy làm rõ quan điểm sau đây của Đảng trong nghị
quyết Hội nghị 4, Đại hội VII về Chính sách dân số Việt
Nam: Đầu tư cho công tác n số KHHGĐ là đầu tư mang
lại hiệu quả kinh tế trực tiếp rất cao” ?
4. Anh (chị) hãy nêu các đặc điểm cơ bản về qui cấu
theo tuổi của dân s Việt nam trong giai đoạn hiện nay? Trong
thực tế, các đặc điểm đó đã sẽ tạo ra những thuận lợi
khó khăn gì cho sự phát triển kinh tế - xã hội nước ta hiện nay?
5. Anh (chị) hãy phân tích làm sang tỏ nhận định sau: “Tăng
cường vai trò gia đình thực hiện bình đẳng giới góp phần
nâng cao chất lượng dân số - nguồn nhân lực”?
6. Anh (chị) hãy phân tích làm nhận định sau: "Việc thiết lập
công bằng giới ý nghĩa lớn đối với việc giải quyết các vấn
đề dân số, đặc biệt là nâng cao chất lượng dân số nguồn
nhân lực"?
7. Anh (chị) hãy u các nh thức di dân phổ biến Việt Nam
trong giai đoạn hiện nay? Bằng luận thực tiễn anh chị hãy
làm rõ: di dân vừa tác dụng điều hoà phân bố dân vừa
giải pháp góp phần giải quyết việc làm hữu hiệu nước ta
trong giai đoạn hiện nay?
câu hỏi ôn tập môn quản lí nhà nước về nguồn nhân lực xã hội - Trang 2
câu hỏi ôn tập môn quản lí nhà nước về nguồn nhân lực xã hội - Người đăng: anh-nguyet1
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
5 Vietnamese
câu hỏi ôn tập môn quản lí nhà nước về nguồn nhân lực xã hội 9 10 990