Ktl-icon-tai-lieu

Câu hỏi ôn tập Môn Thống kê

Được đăng lên bởi luu-hue
Số trang: 56 trang   |   Lượt xem: 19101 lần   |   Lượt tải: 38 lần
Câu 1:
Khái niệm thống kê, thống kê trong nhân sự, tiêu thức thống kê, các chỉ tiêu
thống kê
1.1. Thống kê
Từ “Thống kê” được hình thành từ tiếng Lating là “Status” hoặc từ tiếng Italia
“Statista” được từ tiếng Đức “Statistik”, mỗi từ đó đều có ý nghĩa là “hình thái chính
trị” hoặc “trạng thái hiện tượng”.
Thống kê là một hệ thống các phương pháp bao gồm thu thập, tổng hợp, trình
bày số liệu, tính toán các đặc trưng của đối tượng nghiên cứu nhằm phục vụ cho quá
trình phân tích, dự đoán và ra quyết định Thống kê thường được phân chia thành 2
lĩnh vực: - Thống kê mô tả: là các phương pháp có liên quan đến việc thu thập số liệu,
tóm tắt, trình bày, tính toán và mô tả các đặc trưng khác nhau để phản ánh một cách
tổng quát đối tượng nghiên cứu.
Khoản 1 Điều 3 Luật thống kê quy định: "Hoạt động thống kê là điều tra, báo
cáo, tổng hợp, phân tích và công bố các thông tin phản ánh bản chất và tính quy luật
của các hiện tượng kinh tế - xã hội trong điều kiện không gian và thời gian cụ thể do
tổ chức thống kê nhà nước tiến hành".
1.2. Tổng thể thống kê
Tổng thể thống kê là hiện tượng kinh tế – xã hội số lớn biệt cần được quan sát,
phân tích mặt lượng của chúng. Từng đơn vị, hiện tượng cá biệt như vậy được gọi là
đơn vị tổng thể.
Ví dụ 1: Tổng thể các công ty có cổ phiếu niêm yết trên sàn giao dịch chứng
khoán TP. Hồ Chí Minh.
Đơn vị tổng thể: từng công ty có cổ phiếu niêm yết trên sàn giao dịch
chứng khoán TP. Hồ Chí Minh.
Ví dụ 2: Tổng thể các cổ đông của công ty A. Đơn vị tổng thể: Mỗi cổ đông của
công ty A.
Ví dụ 3: Tổng thể những doanh nghiệp có hoạt động làm ăn phi pháp. Đơn vị
tổng thể: Từng doanh nghiệp có hoạt động làm ăn phi pháp.
Ví dụ 4: Tổng thể những người thích xem phim truyền hình.
Đơn vị tổng thể: mỗi người thích xem phim truyền hình.
1.2.1. Phân loại tổng thể thống kê
Có nhiều cách để phân loại tổng thể thống kê, cụ thể:
- Căn cứ vào sự nhận biết các đơn vị trong tổng thể có:
Tổng thể bộc lộ: Tổng thể có ranh giới rõ ràng, có thể nhận biết được tất cả các
đơn vị bằng trực quan.
Ví dụ 1, ví dụ 2 ở trên là những tổng thể bộc lộ.
Tổng thể tiềm ẩn: Tổng thể có ranh giới không rõ ràng, không nhận biết hết
được tất cả các đơn vị trong tổng thể.
Ví dụ 3, ví dụ 4 ở trên là những tổng thể tiềm ẩn.
Trong thực tế, tổng thể tiềm ẩn rất đa dạng, vì vậy cần xác định tổng thể nghiên
cứu là tổng thể bộc lộ hay tiềm ẩn để tìm cách xác định đối tượng cho phù hợp.

- Căn cứ vào mục đích nghiên cứu
Tổng thể đồng chất: Bao gồm những đơn vị giống nhau về một số đặc điểm ...
Câu 1:
Khái niệm thống kê, thống trong nhân sự, tiêu thức thống kê, các chỉ tiêu
thống kê
1.1. Thống kê
Từ “Thống kê” được hình thành từ tiếng Lating “Status” hoặc từ tiếng Italia
“Statista” được từ tiếng Đức “Statistik”, mỗi từ đó đều ý nghĩa “hình thái chính
trị” hoặc “trạng thái hiện tượng”.
Thống một hệ thống các phương pháp bao gồm thu thập, tổng hợp, trình
bày số liệu, tính toán các đặc trưng của đối tượng nghiên cứu nhằm phục vụ cho quá
trình phân tích, dự đoán ra quyết định Thống thường được phân chia thành 2
lĩnh vực: - Thống kê mô tả: là các phương pháp có liên quan đến việc thu thập số liệu,
tóm tắt, trình y, tính toán tả các đặc trưng khác nhau để phản ánh một cách
tổng quát đối tượng nghiên cứu.
Khoản 1 Điều 3 Luật thống quy định: "Hoạt động thống điều tra, báo
cáo, tổng hợp, phân tích công bố các thông tin phản ánh bản chất tính quy luật
của các hiện tượng kinh tế - hội trong điều kiện không gian thời gian cụ thể do
tổ chức thống kê nhà nước tiến hành".
1.2. Tổng thể thống kê
Tổng thể thống hiện tượng kinh tế hội số lớn biệt cần được quan sát,
phân tích mặt lượng của chúng. Từng đơn vị, hiện tượng cá biệt như vậy được gọi là
đơn vị tổng thể.
dụ 1: Tổng thể các công ty cổ phiếu niêm yết trên sàn giao dịch chứng
khoán TP. Hồ Chí Minh.
Đơn vị tổng thể: từng công ty có cổ phiếu niêm yết trên sàn giao dịch
chứng khoán TP. Hồ Chí Minh.
dụ 2: Tổng thể các cổ đông của công ty A. Đơn vị tổng thể: Mỗi cổ đông của
công ty A.
dụ 3: Tổng thể những doanh nghiệp hoạt động làm ăn phi pháp. Đơn vị
tổng thể: Từng doanh nghiệp có hoạt động làm ăn phi pháp.
Ví dụ 4: Tổng thể những người thích xem phim truyền hình.
Đơn vị tổng thể: mỗi người thích xem phim truyền hình.
1.2.1. Phân loại tổng thể thống kê
Có nhiều cách để phân loại tổng thể thống kê, cụ thể:
- Căn cứ vào sự nhận biết các đơn vị trong tổng thể có:
Tổng thể bộc lộ: Tổng thể ranh giới ràng, thể nhận biết được tất cả các
đơn vị bằng trực quan.
Ví dụ 1, ví dụ 2 ở trên là những tổng thể bộc lộ.
Tổng thể tiềm ẩn: Tổng thể ranh giới không ràng, không nhận biết hết
được tất cả các đơn vị trong tổng thể.
Ví dụ 3, ví dụ 4 ở trên là những tổng thể tiềm ẩn.
Trong thực tế, tổng thể tiềm ẩn rất đa dạng, vậy cần xác định tổng thể nghiên
cứu là tổng thể bộc lộ hay tiềm ẩn để tìm cách xác định đối tượng cho phù hợp.
Câu hỏi ôn tập Môn Thống kê - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Câu hỏi ôn tập Môn Thống kê - Người đăng: luu-hue
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
56 Vietnamese
Câu hỏi ôn tập Môn Thống kê 9 10 805