Ktl-icon-tai-lieu

Câu hỏi ôn tập môn Triết học

Được đăng lên bởi Nguyetnga Tran
Số trang: 19 trang   |   Lượt xem: 812 lần   |   Lượt tải: 2 lần
TÀI LIỆU ÔN THI MÔN TRIẾT HỌC
Câu 01: Bản chất của chủ nghĩa duy vật Mác xít. Sự cần thiết của vấn đề chống chủ nghĩa chủ
quan, khắc phục và ngăn ngừa bệnh chủ quan duy ý chí.
Vấn đề phát huy tính năng động, sáng tạo của ý chí và vai trò của con người trong hoạt động
nhận thức và thực tiễn.
1. Bản chất của Chủ nghĩa duy vật Macxit:
- CNDV mácxít là đỉnh cao của thế giới quan khoa học, là chủ nghĩa duy vật khoa học triệt để.
Bản chất của CNDV mácxít thể hiện ở những điểm sau đây :
- Giải quyết đúng đắn vấn đề cơ bản của triết học từ quan điểm thực tiễn.
Trước Mác, CNDV đã trải qua quá trình phát triển lịch sử lâu dài. Nó đã đạt được những thành
tựu quan trọng góp phần vào việc xác lập quan niệm duy vật về thế giới, vào cuộc đấu tranh chống
CNDT và tôn giáo, vào quá trình biến đổi thế giới. Tuy nhiên, bên cạnh những thành tựu đó, CNDV
trước Mác không tránh khỏi những thiếu sót, những hạn chế mang tính lịch sử của mình. Đó là :
+ Duy vật trong việc xem xét thế giới tự nhiên nhưng vẫn duy tâm trong việc xem xét đời sống
xã hội. Do hạn chế lịch sử và hạn chế giai cấp nên CNDV trước Mác vẫn chưa thoát khỏi quan điểm
duy tâm về lịch sử. Nghĩa là, CNDV trước Mác là một thứ CNDV không triệt để, duy vật “một nửa”.
+ Tính chất siêu hình, máy móc và trực quan khiến cho nó không thấy được tính năng động,
sáng tạo của ý thức.
Nếu CNDT đã cường điệu vai trò của ý thức tư tưởng tới mức coi ý thức sinh ra vật chất thì trái
lại, CNDV trước Mác lại hạ thấp hoặc phủ nhận vai trò của ý thức, không thấy sự tác động trở lại vô
cùng quan trọng của ý thức đối với vật chất trên cơ sở hoạt động thực tiễn của con người. Do chịu ảnh
hưởng của quan điểm siêu hình và do thiếu quan điểm thực tiễn nên nhiều nhà duy vật trước Mác đã
coi ý thức là sự phản ánh sự vật một cách thụ động, giản đơn, máy móc, mà không thấy được tính năng
động, sáng tạo của ý thức, tính biện chứng của quá trình phản ánh. Mác nhận xét rằng, khuyết điểm chủ
yếu của CNDV cũ là thiếu quan điểm thực tiễn, do đó lý luận của họ mang tính trực quan và không thể
giải quyết một cách khoa học, duy vật triệt để vấn đề cơ bản của triết học.
Mãi đến triết học Mác, CNDV mới trở thành triệt để, khoa học và là công cụ sắc bén để nhận
thức và cải tạo hiện thực.
Với việc đưa quan điểm thực tiễn vào lý luận, Mác không những thực hiện cuộc cách mạng
trong lĩnh vực triết học, mà còn tạo cơ sở để khắc phục những hạn chế của CNDV cũ, phê phán triệt để
sai lầm của CNDV cũ và thuyết không thể biết.
CNDV mácxít khẳng định rằng, vật chất có ...
TÀI LIỆU ÔN THI MÔN TRIẾT HỌC
Câu 01: Bản chất của chủ nghĩa duy vật Mác xít. Sự cần thiết của vấn đề chống chủ nghĩa chủ
quan, khắc phục và ngăn ngừa bệnh chủ quan duy ý chí.
Vấn đề phát huy tính năng động, sáng tạo của ý chí vai trò của con người trong hoạt động
nhận thức và thực tiễn.
1. Bản chất của Chủ nghĩa duy vật Macxit:
- CNDV mácxít là đỉnh cao của thế giới quan khoa học, chủ nghĩa duy vật khoa học triệt để.
Bản chất của CNDV mácxít thể hiện ở những điểm sau đây :
- Giải quyết đúng đắn vấn đề cơ bản của triết học từ quan điểm thực tiễn.
Trước Mác, CNDV đã trải qua quá trình phát triển lịch sử lâu dài. đã đạt được những thành
tựu quan trọng góp phần vào việc xác lập quan niệm duy vật về thế giới, vào cuộc đấu tranh chống
CNDT tôn giáo, vào quá trình biến đổi thế giới. Tuy nhiên, bên cạnh những thành tựu đó, CNDV
trước Mác không tránh khỏi những thiếu sót, những hạn chế mang tính lịch sử của mình. Đó là :
+ Duy vật trong việc xem xét thế giới tự nhiên nhưng vẫn duy tâm trong việc xem xét đời sống
hội. Do hạn chế lịch sử hạn chế giai cấp nên CNDV trước Mác vẫn chưa thoát khỏi quan điểm
duy tâm về lịch sử. Nghĩa là, CNDV trước Mác là một thứ CNDV không triệt để, duy vật “một nửa”.
+ Tính chất siêu hình, máy móc trực quan khiến cho không thấy được tính năng động,
sáng tạo của ý thức.
Nếu CNDT đã cường điệu vai trò của ý thức tư tưởng tới mức coi ý thức sinh ra vật chất thì trái
lại, CNDV trước Mác lại hạ thấp hoặc phủ nhận vai trò của ý thức, không thấy sự tác động tr lại
cùng quan trọng của ý thức đối với vật chất trênsở hoạt động thực tiễn của con người. Do chịu ảnh
hưởng của quan điểm siêu hình do thiếu quan điểm thực tiễn nên nhiều nhà duy vật trước c đã
coi ý thức là sự phản ánh sự vật một cách thụ động, giản đơn, máy móc, mà không thấy được tính năng
động, sáng tạo của ý thức, tính biện chứng của quá trình phản ánh. Mác nhận xét rằng, khuyết điểm chủ
yếu của CNDV cũ là thiếu quan điểm thực tiễn, do đó lý luận của họ mang tính trực quan và không thể
giải quyết một cách khoa học, duy vật triệt để vấn đề cơ bản của triết học.
Mãi đến triết học c, CNDV mới trở thành triệt để, khoa học công cụ sắc bén để nhận
thức và cải tạo hiện thực.
Với việc đưa quan điểm thực tiễn vào luận, c không những thực hiện cuộc cách mạng
trong lĩnh vực triết học, mà còn tạo cơ sở để khắc phục những hạn chế của CNDV cũ, phê phán triệt để
sai lầm của CNDV cũ và thuyết không thể biết.
CNDV mácxít khẳng định rằng, vật chất có trước, ý thức sau, vật chất quyết định ý thức. Đó
nguyên tắc xuất phát của CNDV mácxít. Xa rời nguyên tắc đó sẽ xa rời thế giới quan duy vật, sẽ xa
vào CNDT và những biểu hiện của nó như chủ nghĩa chủ quan duy ý chí.
1
Câu hỏi ôn tập môn Triết học - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Câu hỏi ôn tập môn Triết học - Người đăng: Nguyetnga Tran
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
19 Vietnamese
Câu hỏi ôn tập môn Triết học 9 10 256