Ktl-icon-tai-lieu

Câu hỏi ôn tập tổ chức nhân sự hành chính Nhà Nước

Được đăng lên bởi Cherry Bi
Số trang: 17 trang   |   Lượt xem: 1274 lần   |   Lượt tải: 13 lần
C©u hái «n tËp TỔ CHỨC NHÂN SỰ HÀNH CHÍNH NHÀ NƯỚC

C©u 1.Tr×nh bµy kh¸i niÖm qu¶n lý nguån nh©n lùc.Ph©n biÖt víi kh¸i niÖm qu¶n lý nh©n sù.
C©u 2.Ph©n tÝch quy tr×nh tuyÓn dông nh©n lùc cho c¸c c¬ quan qu¶n lý hµnh chÝnh nhµ níc
C©u 3.Tr×nh bµy nh÷ng ho¹t ®éng c¬ b¶n trong quy tr×nh qu¶n lý nguån nh© lùc cña c¸c c¬ quan qu¶n lý hµnh chÝnh nhµ
níc, ph©n tÝch mèi quan hÖ gi÷a c¸c ho¹t ®éng ®ã?
C©u 4.TËp sù lµ g×?Nh÷ng vÊn ®Ò cÇn quan t©m khi tiÕn hµnh tËp sù cho ngêi míi ®îc tuyÓn vµo c¬ quan qu¶n lý hµnh
chÝnh nhµ níc?
C©u5: ph©n tÝch môc tiªu cña ho¹t ®éng QLNNL trong c¸c c¬ quan HCNN.
C©u 6: Tr×nhbµy nh÷ng ho¹t ®éng c¬ b¶n trong qu¸ tr×nh tuyÓn dông nh©n lùc cho c¸c c¬ quan QLHCNN.
C©u7:Ph©n tÝch c¸c yÕu tè m«i trêng bªn ngoµi t¸c ®éng ®Õn ho¹t ®éng qu¶n lý nguån nh©n lùc cña tæ chøc.
C©u 8:Ph©n tÝch c¸c yÕu tè m«i trêng bªn trong t¸c ®éng ®Õn ho¹t ®éng qu¶n lý nguån nh©n lùc trong tæ chøc.
Câu9: Tại sao trong hoạt động tuyển dụng nhân lực cho các cơ quan quản lý hành chính nhà nước lại cần phải tạo lập thị trường lao
động riêng cho các cơ quan đó, hãy nêu 1 số biện pháp để tạo lập thị trường lao động riêng.
C©u 10: Tr×nh bµy c¸c ph¬ng ph¸p ®¸nh gi¸ nh©n sù trong c¸c c¬ quan qu¶n lý hµnh chÝnh nhµ níc?
C©u 11.Ph©n tÝch u nhîc ®iÓm cña m« h×nh chøc nghiÖp vµ m« h×nh viÖc lµm trong ho¹t ®éng qu¶n lý nguån nh©n cña
c¸c c¬ quan hµnh chÝnh nhµ níc.
C©u 12. Ph©n tÝch ý nghÜa vµ lîi Ých cña qu¸ tr×nh tËp sù ®èi víi ngêi míi ®îc tuyÓn vµo c¬ quan hµnh chÝnh nhµ níc?Vai
trß ngêi qu¶n lý vµ c¸ nh©n trong qu¸ tr×nh tËp sù
C©u 13:Tr×nh bµy viÖc ph©n lo¹i ngêi lµm viÖc trong c¸c c¬ quan qu¶n lý hµnh chÝnh nhµ níc.
C©u 14. Môc ®Ých cña ho¹t ®éng ®µo t¹o, båi dìng nguån nh©n lùc trong c¸c c¬ quan qu¶n lý hµnh chÝnh nhµ níc lµ g×?§Ó
cã hiÖu qu¶ ph¶i chó ý tíi vÊn ®Ò g×?
C©u 15.Ph©n tÝch vai trß cña c«ng t¸c kÕ ho¹ch ho¸ nguån nh©n lùc trong c¸c c¬ quan quan lý hµnh chÝnh nhµ níc.
C©u 16.Ph©n tÝch quy tr×nh ®¸nh gi¸ nh©n sù trong c¬ quan qu¶n lý hµnh chÝnh nhµ níc?Liªn hÖ thùc tiÔn ë ViÖt nam?
C©u 17. Ph©n tÝch nh÷ng néi dung c¬ b¶n cña c«ng t¸c kÕ ho¹ch ho¸ nguån nh©n lùc trong c¸c c¬ quan qu¶n lý hµnh chÝnh
nhµ níc?Theo anh chÞ nh÷ng khã kh¨n hiÖn nay trong c«ng t¸c nµy cña c¸c c¬ quan hµnh chÝnh nhµ níc ë ViÖt nam lµ g×?
H·y nªu c¸ch kh¾c phôc
C©u 18. Ph©n tÝch c¸c nghÜa vô cña ngêi lµm viÖc trong c¸c c¬ quan qu¶n lý hµnh chÝnh nhµ níc?Liªn hÖ thùc tiÔn viÖc
thùc hiÖn c¸c nghÜa vô ë ViÖt nam hiÖn nay?
Câu19: Phân tích ngắn gọn các bước trong quy trình kế hoạch hoá ng...
C©u hái «n tËp TỔ CHỨC NHÂN SỰ HÀNH CHÍNH NHÀ NƯỚC
C©u 1.Tr×nh bµy kh¸i niÖm qu¶n lý nguån nh©n lùc.Ph©n biÖt víi kh¸i niÖm qu¶n lý nh©n sù.
C©u 2.Ph©n tÝch quy tr×nh tuyÓn dông nh©n lùc cho c¸c c¬ quan qu¶n lý hµnh chÝnh nhµ níc
C©u 3.Tr×nhy nh÷ng ho¹t ®éng b¶n trong quy tr×nh qu¶n nguån nh© lùc cña c¸c quan qu¶n hµnh chÝnh nhµ
níc, ph©n tÝch mèi quan hÖ gi÷a c¸c ho¹t ®éng ®ã?
C©u 4.TËp g×?Nh÷ng vÊn ®Ò cÇn quan t©m khi tiÕn nh tËp cho ngêi míi ®îc tuyÓn vµo quan qu¶n hµnh
chÝnh nhµ níc?
C©u5: ph©n tÝch môc tiªu cña ho¹t ®éng QLNNL trong c¸c c¬ quan HCNN.
C©u 6: Tr×nhbµy nh÷ng ho¹t ®éng c¬ b¶n trong qu¸ tr×nh tuyÓn dông nh©n lùc cho c¸c c¬ quan QLHCNN.
C©u7:Ph©n tÝch c¸c yÕu tè m«i trêng bªn ngoµi t¸c ®éng ®Õn ho¹t ®éng qu¶n lý nguån nh©n lùc cña tæ chøc.
C©u 8:Ph©n tÝch c¸c yÕu tè m«i trêng bªn trong t¸c ®éng ®Õn ho¹t ®éng qu¶n lý nguån nh©n lùc trong tæ chøc.
Câu9: Ti sao trong hoạt đng tuyển dng nhân lc cho các cơ quan quản lý hành chính nhà nưc lại cn phi tạo lp thị trường lao
đng riêng cho các cơ quan đó, y nêu 1 s bin pháp đ to lập th trường lao động rng.
C©u 10: Tr×nh bµy c¸c ph¬ng ph¸p ®¸nh gi¸ nh©n sù trong c¸c c¬ quan qu¶n lý hµnh chÝnh nhµ níc?
C©u 11.Ph©n tÝch u nhîc ®iÓm cña h×nh chøc nghiÖp h×nh viÖc lµm trong ho¹t ®éng qu¶n nguån nh©n cña
c¸c c¬ quan hµnh chÝnh nhµ níc.
C©u 12. Ph©n tÝch ý nghÜalîi Ých cña qu¸ tr×nh tËp ®èi víi ngêi míi ®îc tuyÓn vµo quan hµnh chÝnh nhµ níc?Vai
trß ngêi qu¶n lý vµ c¸ nh©n trong qu¸ tr×nh tËp sù
C©u 13:Tr×nh bµy viÖc ph©n lo¹i ngêi lµm viÖc trong c¸c c¬ quan qu¶n lý hµnh chÝnh nhµ níc.
C©u 14. Môc ®Ých cña ho¹t ®éng ®µo t¹o, båi dìng nguån nh©n lùc trong c¸c c¬ quan qu¶n lý hµnh chÝnh nhµ níc lµ g×?§Ó
cã hiÖu qu¶ ph¶i chó ý tíi vÊn ®Ò g×?
C©u 15.Ph©n tÝch vai trß cña c«ng t¸c kÕ ho¹ch ho¸ nguån nh©n lùc trong c¸c c¬ quan quan lý hµnh chÝnh nhµ níc.
C©u 16.Ph©n tÝch quy tr×nh ®¸nh gi¸ nh©n sù trong c¬ quan qu¶n lý hµnh chÝnh nhµ níc?Liªn hÖ thùc tiÔn ë ViÖt nam?
C©u 17. Ph©n tÝch nh÷ng néi dung c¬ b¶n cña c«ng t¸c kÕ ho¹ch ho¸ nguån nh©n lùc trong c¸c c¬ quan qu¶n lý hµnh chÝnh
nhµ níc?Theo anh chÞ nh÷ng khã kh¨n hiÖn nay trong c«ng t¸c nµy cña c¸c c¬ quan hµnh chÝnh nhµ níc ë ViÖt nam lµ g×?
H·y nªu c¸ch kh¾c phôc
C©u 18. Ph©n tÝch c¸c nghÜa cña ngêi lµm viÖc trong c¸c quan qu¶n hµnh chÝnh nhµ níc?Liªn thùc tiÔn viÖc
thùc hiÖn c¸c nghÜa vô ë ViÖt nam hiÖn nay?
Câu19: Pn tích ngắn gọn các bước trong quy tnh kế hoạch hoá nguồn nhân lực trong các quan qun lý hành chính Nhà nước
C©u 20.Ph©n tÝch c¸c quyÒn lîi cña ngêi lµm viÖc trong c¸c quan qu¶n hµnh chÝnh nhµ níc?Nh÷ng khã kh¨n trong
viÖc thùc hiÖn c¸c quyÒn lîi ®ã?
Câu21: Ti sao phi la chn và kế hoch hoá con đưng chc nghip ca ngưi làm vic trong cơ quan quản lý hành chính Nhà
nưc. Vai trò của từng cá nn và c nhà quản lý đưc th hin trong hoạt đng này như thế o?
C©u 22. Nh÷ng nguyªn nh©n dÉn ®Õn thuyªn chuyÓn vµ ®Ò b¹t ngêi lµm viÖc trong c¸c c¬ quan qu¶n lý hµnh chÝnh nhµ n-
íc?
C©u 23:Ph©n tÝch môc ®Ých cña ho¹t ®éng ®¸nh gi¸ nh©n sù trong c¸c c¬ quan QLHCNN?
C©u24:ph©n tÝch c¸c quyÒn lîi cña ngêi lµm viÖc trong c¸c quan QLHCNN? Nh÷ng khã kh¨n trong viÖc thùc hiÖnc¸c
quyÒn lîi ®ã?
C©u 25: Tr×nh bµy c¸c h×nh thøc kû luËt lao ®éng ®èi víi c¸c nhãm ngêikh¸c nhau trong c¬ quan QLHCNN ë viÖt nam? ý
nghÜa c«ng tÊc kû luËt trong ho¹t ®éng qu¶n lý nguån nh©n lùccña c¬ quan QLHCNN.
C©u 26.Nh÷ng nguyªn nh©n dÉn ®Õn gi¶m bít vµ sa th¶i ngêi lµm viÖc trong c¸c c¬ quan qu¶n lý hµnh chÝnh nhµ níc?Liªn
hÖ thùc tiÔn vÊn ®Ò nµy ë ViÖt nam?
Câu28: Pn tích ý nghĩa của văn h t chức trong cơ quan hành chính N nước.
Câu 29.Sự khác nhau và sự tương đồng của QLNS và QLNNLực
Câu 30 .Các mô hình QLNNL theo cổ điển, tâm lý học xã hội và QL theo mục tiêu
TRA LOI:
C©u 1.Tr×nh bµy kh¸i niÖm qu¶n lý nguån nh©n lùc.Ph©n biÖt víi kh¸i niÖm qu¶n lý nh©n sù.
Qu¶n nguån nh©n lùc chÝnh qu¶n nguån nh©n lùc cña chøc.Cã thÓ xem xÐt kh¸i niÖm nguån nh©n lùc cña tæ
chøc mét phËn cÊu thµnh nguån nh©n lùc cña héi.Hay nãi kh¸c ®i nguån nh©n lùc cña chøc mét con cña
thèng nguån nh©n lùchéi. §ã lµ tÊt c¶ nh÷ng ai lµm viÖc trong tæ chøc, tõ thñ trëng cao nhÊt ®Õn nh©n viªn b×nh th-
êng nhÊt, thÊp nhÊt, lµm viÖc tay ch©n ®¬n gi¶n. §ã còng ngêi ®ang chê ®îi ®Ó thÓ vµo lµm viÖc cho chøc, tøc
nguån dù tr÷ cña tæ chøc.
Trong khi ®ã qu¶n lý nh©n sù lµ nh÷ng ho¹t ®éng ¸p dông c¸c nguyªn t¾c quy ®Þnh cña tæ chøc, c¬ quan nh tiÒn l¬ng, tiÒn
thëng, nghØ phÐp, nghØ lÔ ®Ó qu¶n lý con ngêi nh»m lµm cho hä thùc hiÖn c¸c ho¹t ®äng cña hä mét c¸ch tèt nhÊt.
Nh vËy qu¶n nh©n ®Æt vÊn ®Ò ®Õn tõng con ngêi thÓ trong chøc, muèn chØ c¸c kh¶ n¨ng t¸c ®éng ®Õn ®éi ngò
hiÖn cã ®Ó hä ®¸p øng ®îc ®ßi hái cña chøc.Trong khi ®ã, qu¶n lý nguån nh©n lùc mang ý nghÜa réng h¬n qu¶n lý nh©n
sù. Qu¶n nguån nh©n lùc mang tÝnh chÊt kh¸i qu¸t xem chøc nh mét thùc thÓ cÇn t¸c ®éng bªn ngoµi
kÕt hîp víi bªn trong ®Ó qu¶n lý.Qu¶n lý nguån nh©n lùc lµ bíc ph¸t triÓn cao h¬n cña qu¶n lý nh©n sù khi nã ®Ò cËp ®Õn
c¶ viÖc qu¶n lý c¸c quan hÖ con ngêi s¶n xuÊt, lao ®éng, vµ c¶ quan hÖ víi nh÷ng ngêi tõ bªn ngoµi sÏ vµo lµm viÖc cho
chøc(nguån lùc tr÷ hay tiÒm n¨ng cña chøc), ®Ò cËp ®Õn c¸c yÕu thÞ trêng lao ®éng cña chøc. ChÝnh vËy
ngêi gäi qu¶n lý nguån nh©n lùc chÝnh lµ qu¶n lý quan hÖ s¶n xuÊt.
Nh vËy, nguån nh©n lùc cña mét tæ chøc kh«ng chØ lµ nh÷ng con ngêi ®ang lµm viÖc trong tæ chøc mµ cßn nh»m chØ nh÷ng
nguån kh¸c thÓ sung cho chøc. §iÒu ®ã còng nghÜa khi nãi ®Õn qu¶n nguån nh©n lùc cña chøc còng
nh»m kh¶ n¨ng t¸c ®éng cña tæ chøc ®Õn lùc lîng lao ®éng tiÒm n¨ng bªn ngoµi tæ chøc.
Qu¶n lý nguån nh©n lùc hiÓu theo kh¸i niÖm vÜ m« khi ®Æt nguån nh©n lùc cña tæ chøc trong tæng thÓ nguån nh©n lùc quèc
gia. Nh vËy, yÕu tè nguån nh©n lùc tæ chøc ph¸t triÓn phô thuéc kh«ng chØ yÕu tè bªn trong cña tæ chøc mµ cßn chøa ®ùng
nhiÒu yÕu tè bªn ngoµi cña tæ chøc.
C©u 2.Ph©n tÝch quy tr×nh tuyÓn dông nh©n lùc cho c¸c c¬ quan qu¶n lý hµnh chÝnh nhµ n íc
Quy tr×nh tuyÓn, chän ngêi míi cho c¬ quan qu¶n lý hµnh chÝnh nhµ níc
A.X¸c ®Þnh ®ßi hái ®èi víi ngêi míi cÇn tuyÓn
§©y lµ kh©u ®Çu tiªn cña qu¸ tr×nh tuyÓn dông.Nªu skh«ng x¸c ®Þnh ®óng nhu cÇu nh©n lùc cÇn tuyÓn dông, khã cã thÓ
nguån nh©n lùc cÇn thiÕt ®¸p øng nhu cÇu nh©n cña quan. X¸c ®Þnh nhu cÇu nh©n chøc ®Ó thu hót tuyÓn
dông ®ßi hái ¸p dông nhiÒu ph¬ng ph¸p kh¸c nhau. Ttong c¸c c¬ quan qu¶n hµnh chÝnh nhµ níc nãi riªng c¸c
quan nhµ níc nãi chung x¸c ®Þnh nhu cÇu nh©n sù lµ mét trong nh÷ng vÊn ®Ò phøc t¹p nhng trong nhiÒu trêng hîp, c¸c
phËn nh©n sù thêng Ýt giµnh thêi gian vµ nguån lùc ®Ó tiÕn hµnh c¸c ho¹t ®éng cÇn thiÕt cho qu¸ tr×nh ®Çu tiªn nµy cña quy
tr×nh tuyÓn chän.
1
Câu hỏi ôn tập tổ chức nhân sự hành chính Nhà Nước - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Câu hỏi ôn tập tổ chức nhân sự hành chính Nhà Nước - Người đăng: Cherry Bi
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
17 Vietnamese
Câu hỏi ôn tập tổ chức nhân sự hành chính Nhà Nước 9 10 282