Ktl-icon-tai-lieu

Câu hỏi ôn tập tổ chức nhân sự hành chính nhà nước

Được đăng lên bởi tien06051992
Số trang: 43 trang   |   Lượt xem: 5851 lần   |   Lượt tải: 1 lần
C©u hái «n tËp TỔ CHỨC NHÂN SỰ HÀNH CHÍNH NHÀ NƯỚC
C©u 1.Tr×nh bµy kh¸i niÖm qu¶n lý nguån nh©n lùc.Ph©n biÖt víi kh¸i niÖm
qu¶n lý nh©n sù.
C©u 2.Ph©n tÝch quy tr×nh tuyÓn dông nh©n lùc cho c¸c c¬ quan qu¶n lý hµnh
chÝnh nhµ níc
C©u 3.Tr×nh bµy nh÷ng ho¹t ®éng c¬ b¶n trong quy tr×nh qu¶n lý nguån nh©
lùc cña c¸c c¬ quan qu¶n lý hµnh chÝnh nhµ níc, ph©n tÝch mèi quan hÖ gi÷a
c¸c ho¹t ®éng ®ã?
C©u 4.TËp sù lµ g×?Nh÷ng vÊn ®Ò cÇn quan t©m khi tiÕn hµnh tËp sù cho ngêi
míi ®îc tuyÓn vµo c¬ quan qu¶n lý hµnh chÝnh nhµ níc?
C©u5: ph©n tÝch môc tiªu cña ho¹t ®éng QLNNL trong c¸c c¬ quan HCNN.
C©u 6: Tr×nhbµy nh÷ng ho¹t ®éng c¬ b¶n trong qu¸ tr×nh tuyÓn dông nh©n lùc
cho c¸c c¬ quan QLHCNN.
C©u7:Ph©n tÝch c¸c yÕu tè m«i trêng bªn ngoµi t¸c ®éng ®Õn ho¹t ®éng qu¶n
lý nguån nh©n lùc cña tæ chøc.
C©u 8:Ph©n tÝch c¸c yÕu tè m«i trêng bªn trong t¸c ®éng ®Õn ho¹t ®éng qu¶n
lý nguån nh©n lùc trong tæ chøc.
Câu9: Tại sao trong hoạt động tuyển dụng nhân lực cho các cơ quan quản lý hành
chính nhà nước lại cần phải tạo lập thị trường lao động riêng cho các cơ quan đó,
hãy nêu 1 số biện pháp để tạo lập thị trường lao động riêng.
C©u 10: Tr×nh bµy c¸c ph¬ng ph¸p ®¸nh gi¸ nh©n sù trong c¸c c¬ quan qu¶n
lý hµnh chÝnh nhµ níc?
C©u 11.Ph©n tÝch u nhîc ®iÓm cña m« h×nh chøc nghiÖp vµ m« h×nh viÖc lµm
trong ho¹t ®éng qu¶n lý nguån nh©n cña c¸c c¬ quan hµnh chÝnh nhµ níc.
C©u 12. Ph©n tÝch ý nghÜa vµ lîi Ých cña qu¸ tr×nh tËp sù ®èi víi ngêi míi ®îc
tuyÓn vµo c¬ quan hµnh chÝnh nhµ níc?Vai trß ngêi qu¶n lý vµ c¸ nh©n trong
qu¸ tr×nh tËp sù
C©u 13:Tr×nh bµy viÖc ph©n lo¹i ngêi lµm viÖc trong c¸c c¬ quan qu¶n lý
hµnh chÝnh nhµ níc.
C©u 14. Môc ®Ých cña ho¹t ®éng ®µo t¹o, båi dìng nguån nh©n lùc trong c¸c
c¬ quan qu¶n lý hµnh chÝnh nhµ níc lµ g×?§Ó cã hiÖu qu¶ ph¶i chó ý tíi vÊn
®Ò g×?
C©u 15.Ph©n tÝch vai trß cña c«ng t¸c kÕ ho¹ch ho¸ nguån nh©n lùc trong c¸c
c¬ quan quan lý hµnh chÝnh nhµ níc.
C©u 16.Ph©n tÝch quy tr×nh ®¸nh gi¸ nh©n sù trong c¬ quan qu¶n lý hµnh
chÝnh nhµ níc?Liªn hÖ thùc tiÔn ë ViÖt nam?

1

C©u 17. Ph©n tÝch nh÷ng néi dung c¬ b¶n cña c«ng t¸c kÕ ho¹ch ho¸ nguån
nh©n lùc trong c¸c c¬ quan qu¶n lý hµnh chÝnh nhµ níc?Theo anh chÞ nh÷ng
khã kh¨n hiÖn nay trong c«ng t¸c nµy cña c¸c c¬ quan hµnh chÝnh nhµ níc ë
ViÖt nam lµ g×? H·y nªu c¸ch kh¾c phôc
C©u 18. Ph©n tÝch c¸c nghÜa vô cña ngêi lµm viÖc trong c¸c c¬ quan qu¶n lý
hµnh chÝnh nhµ níc?Liªn hÖ thùc tiÔn viÖc thùc hiÖn c¸c nghÜa vô ë ViÖt nam
hiÖn nay?
Câu19: Phân tích ngắn gọn các bước trong quy trình kế hoạch ho...
C©u hái «n tËp TỔ CHỨC NHÂN SỰ HÀNH CHÍNH NHÀ NƯỚC
C©u 1.Tr×nh bµy kh¸i niÖm qu¶n nguån nh©n lùc.Ph©n biÖt víi kh¸i niÖm
qu¶n lý nh©n sù.
C©u 2.Ph©n tÝch quy tr×nh tuyÓn dông nh©n lùc cho c¸cquan qu¶n lý hµnh
chÝnh nhµ níc
C©u 3.Tr×nh bµy nh÷ng ho¹t ®éng b¶n trong quy tr×nh qu¶n nguån nh©
lùc cña c¸c c¬ quan qu¶n lý hµnh chÝnh nhµ níc, ph©n tÝch mèi quan gi÷a
c¸c ho¹t ®éng ®ã?
C©u 4.TËp sù lµ g×?Nh÷ng vÊn ®Ò cÇn quan t©m khi tiÕn hµnh tËp cho ngêi
míi ®îc tuyÓn vµo c¬ quan qu¶n lý hµnh chÝnh nhµ níc?
C©u5: ph©n tÝch môc tiªu cña ho¹t ®éng QLNNL trong c¸c c¬ quan HCNN.
C©u 6: Tr×nhbµy nh÷ng ho¹t ®éng c¬ b¶n trong qu¸ tr×nh tuyÓn dông nh©n lùc
cho c¸c c¬ quan QLHCNN.
C©u7:Ph©n tÝch c¸c yÕu m«i trêng bªn ngoµi t¸c ®éng ®Õn ho¹t ®éng qu¶n
lý nguån nh©n lùc cña tæ chøc.
C©u 8:Ph©n tÝch c¸c yÕu tè m«i trêng bªn trong t¸c ®éng ®Õn ho¹t ®éng qu¶n
lý nguån nh©n lùc trong tæ chøc.
Câu9: Ti sao trong hot đng tuyn dng nhân lc cho các cơ quan qun lý hành
chính nhà nưc li cn phi to lp thị trường lao đng riêng cho các cơ quan đó,
hãy nêu 1 s biện pp đ tạo lp th trường lao động riêng.
C©u 10: Tr×nh bµy c¸c ph¬ng ph¸p ®¸nh gi¸ nh©n trong c¸c quan qu¶n
lý hµnh chÝnh nhµ níc?
C©u 11.Ph©n tÝch u nhîc ®iÓm cña m« h×nh chøc nghiÖp vµ m« nh viÖc lµm
trong ho¹t ®éng qu¶n lý nguån nh©n cña c¸c c¬ quan hµnh chÝnh nhµ níc.
C©u 12. Ph©n tÝch ý nghÜa vµ lîi Ých cña qu¸ tr×nh tËp sù ®èi víi ngêi míi ®îc
tuyÓn vµo quan hµnh chÝnh nhµ níc?Vai trß ngêi qu¶n vµ nh©n trong
qu¸ tr×nh tËp sù
C©u 13:Tr×nh bµy viÖc ph©n lo¹i ngêi lµm viÖc trong c¸c quan qu¶n
hµnh chÝnh nhµ níc.
C©u 14. Môc ®Ých cña ho¹t ®éng ®µo t¹o, båi dìng nguån nh©n lùc trong c¸c
quan qu¶n hµnh chÝnh nhµ níc lµ ?§Ó cã hiÖu qu¶ ph¶i chó ý tíi vÊn
®Ò g×?
C©u 15.Ph©n tÝch vai tcña c«ng t¸c kÕ ho¹ch ho¸ nguån nh©n lùc trong c¸c
c¬ quan quan lý hµnh chÝnh nhµ níc.
C©u 16.Ph©n tÝch quy tr×nh ®¸nh gi¸ nh©n trong quan qu¶n hµnh
chÝnh nhµ níc?Liªn hÖ thùc tiÔn ë ViÖt nam?
1
Câu hỏi ôn tập tổ chức nhân sự hành chính nhà nước - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Câu hỏi ôn tập tổ chức nhân sự hành chính nhà nước - Người đăng: tien06051992
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
43 Vietnamese
Câu hỏi ôn tập tổ chức nhân sự hành chính nhà nước 9 10 658