Ktl-icon-tai-lieu

Câu hỏi ôn tập tư tưởng HCM

Được đăng lên bởi nguyenvantuyen151194-gmail-com
Số trang: 17 trang   |   Lượt xem: 1325 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Câu 1.1: Trình bày tiền đề tư tưởng lí luận hình thành TTHCM? Tại sao nói CNMLN là tiến đề quyết định bản chất TTHCM?

Khái niệm: TTHCM là 1 hệ thống quan điểm toàn diện và sâu sắc về những vấn
đề cơ bản của CMVN, từ CMDCND đến CMXHCN. Là kết quả của sự vận dụng và phát
triển một cách sang tạo CNM-LN vào điều kiện cụ thể của nước ta. Đồng thời là sự kết
tinh của tinh hoa dân tộc và trí tuệ thời đại nhằm giải phóg dân tộc, giai cấp và con người.

Các tiền đề tư tưởng lí luận:
 Giá trị truyền thống của dân tộc: Dân tộc VN trong hàng ngàn năm lịch sử dựng
nước và giữ nước đã tạo lập một nền văn hóa với những truyền thống tốt đẹp, cao quý:
- CN yêu nước, kiên cường dũng cảm và ý trí bất khuất đấu tranh.
- Tinh thần nhân nghĩa, truyền thống đoàn kết tương thân, tương ái.
- Tinh thần lạc quan, yêu đời.
- TRuyền thống cần cù, thong minh, sáng tạo và ham học hỏi.

Tinh hoa văn hóa nhân loại: Là sự kết hợp đặc sắc giữa giá
trị truyền thống dân tộc của văn hóa phương Đông và các thành tựu của văn minh
phương Tây:
- Phương Đông:
+) Nho giáo:
Tích cực: Đề cao chữ nhân (nhân đạo), chữ đức (đức trị). CN thân dân. Đề cao
văn hóa trung hiếu, truyền thống hiếu học.
Tiêu cực: Trọng nam khinh nữ, gia trưởng, phân biệt đẳng cấp, duy tâm..
+) Phật giáo:
Tích cực: Tiếp thu tư tưởng từ bi bác ái, cứu khổ cức nạn. Sống có đạo đức, trong
sạch, giản dị, chăm lo làm điều thiện.
Tiêu cực: Không hướng con người tới đấu tranh.
+)CN tam dân: Tư tưởng dân tộc độc lập, dân quyền tự do, dân sinh hạnh phúc.
- Phương tây:
+) Tự do bình đẳng, bác ái. Tuyên ngôn nhân quyền, dân quyền – CMTS Pháp.
+) giá trị về quyền sống, quyền tự do và quyền mưu cầu hạnh phúc – CMTS Mỹ.
 CNM-LN: Là cơ sở thế giới quân và phương pháp luận của TTHCM và là bản
chất quyết định hình thành TTHCM:
- Cung cấp cho HCM 1 thế giới quan khoa họcvà phương phấp luận biện chứng.
- Tìm ra con đường cứu nước và giải phóng dân tộc.
- Giải quyết vấn đề bằng phương pháp làm việc biện chứng.

CNM-LN là tiền đề quyết định bản chất TTHCM:
- TTHCM là sự vận dụng sáng tạo của CNM-LN vào điều kiện ở VN.
- CNM-LN quyết định bản chất vì:
+) CNM-LN là đỉnh cao của trí tuệ nhân loại gồm 3 bộ phận cấu thành:
Triết học: HCM đã tìm thấy quy luật vận động và phát triển của thế giới và xã hội
loài người.
KT chính trị: Thấy được bản chất bóc lột của CNTB đối với công nhân.
CNXHKH: Thấy được sự chuyển biến từ CNTB lên CNXHCS.
+) CNM-LN là thế giới quan, hệ tư tưởng của giai cấp công nhân, phương pháp luận
cho HCM, trang bị cho HCM một phươ...
Câu 1.1: Trình bày tiền đề tưởng lí luận hình thành TTHCM? Tại sao nói CNM-
LN là tiến đề quyết định bản chất TTHCM?
Khái niệm: TTHCM 1 hệ thống quan điểm toàn diện sâu sắc về những vấn
đề cơ bản của CMVN, từ CMDCND đến CMXHCN. Là kết quả của sự vận dụng và phát
triển một cách sang tạo CNM-LN vào điều kiện cụ thể của nước ta. Đồng thời sự kết
tinh của tinh hoa dân tộc và trí tuệ thời đại nhằm giải phóg dân tộc, giai cấp và con người.
Các tiền đề tư tưởng lí luận:
Giá trị truyền thống của dân tộc: Dân tộc VN trong hàng ngàn năm lịch sử dựng
nước và giữ nước đã tạo lập một nền văn hóa với những truyền thống tốt đẹp, cao quý:
- CN yêu nước, kiên cường dũng cảm và ý trí bất khuất đấu tranh.
- Tinh thần nhân nghĩa, truyền thống đoàn kết tương thân, tương ái.
- Tinh thần lạc quan, yêu đời.
- TRuyền thống cần cù, thong minh, sáng tạo và ham học hỏi.
Tinh hoa văn hóa nhân loại: sự kết hợp đặc sắc giữa giá
trị truyền thống dân tộc của văn hóa phương Đông các thành tựu của văn minh
phương Tây:
- Phương Đông:
+) Nho giáo:
Tích cực: Đề cao chữ nhân (nhân đạo), chữ đức (đức trị). CN thân dân. Đề cao
văn hóa trung hiếu, truyền thống hiếu học.
Tiêu cực: Trọng nam khinh nữ, gia trưởng, phân biệt đẳng cấp, duy tâm..
+) Phật giáo:
Tích cực: Tiếp thu tư tưởng từ bi bác ái, cứu khổ cức nạn. Sống có đạo đức, trong
sạch, giản dị, chăm lo làm điều thiện.
Tiêu cực: Không hướng con người tới đấu tranh.
+)CN tam dân: Tư tưởng dân tộc độc lập, dân quyền tự do, dân sinh hạnh phúc.
- Phương tây:
+) Tự do bình đẳng, bác ái. Tuyên ngôn nhân quyền, dân quyền – CMTS Pháp.
+) giá trị về quyền sống, quyền tự do và quyền mưu cầu hạnh phúc – CMTS Mỹ.
CNM-LN: sở thế giới quân phương pháp luận của TTHCM bản
chất quyết định hình thành TTHCM:
- Cung cấp cho HCM 1 thế giới quan khoa họcvà phương phấp luận biện chứng.
- Tìm ra con đường cứu nước và giải phóng dân tộc.
- Giải quyết vấn đề bằng phương pháp làm việc biện chứng.
CNM-LN là tiền đề quyết định bản chất TTHCM:
- TTHCM là sự vận dụng sáng tạo của CNM-LN vào điều kiện ở VN.
- CNM-LN quyết định bản chất vì:
+) CNM-LN là đỉnh cao của trí tuệ nhân loại gồm 3 bộ phận cấu thành:
Triết học: HCM đã tìm thấy quy luật vận động và phát triển của thế giới và xã hội
loài người.
KT chính trị: Thấy được bản chất bóc lột của CNTB đối với công nhân.
CNXHKH: Thấy được sự chuyển biến từ CNTB lên CNXHCS.
+) CNM-LN thế giới quan, hệ tưởng của giai cấp công nhân, phương pháp luận
cho HCM, trang bị cho HCM một phương pháp làm việc biện chứng.
+) Đây là học thuyết chân chính và chắc chắn nhất.
Câu hỏi ôn tập tư tưởng HCM - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Câu hỏi ôn tập tư tưởng HCM - Người đăng: nguyenvantuyen151194-gmail-com
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
17 Vietnamese
Câu hỏi ôn tập tư tưởng HCM 9 10 264