Ktl-icon-tai-lieu

Câu hỏi ôn thi nhà nước pháp luật đại cương

Được đăng lên bởi Phan Tiểu Phương
Số trang: 2 trang   |   Lượt xem: 1325 lần   |   Lượt tải: 3 lần
Câu hỏi ôn tập
Nhà nước và pháp luật đại cương
Áp dụng cho các lớp môn học ĐCNNPL
Trường KH XH & NV; Đại học Kinh tế, ĐHQGHN

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.

Một số quan điểm khác nhau lý giải về nguồn gốc nhà nước? Học thuyết Mác –Lê nin
về nguồn gốc nhà nước? Liên hệ với sự ra đời nhà nước đầu tiên ở Việt Nam?
Bản chất, các đặc trưng cơ bản của nhà nước?
Hình thức chính thể: khái niệm, cách phân loại các hình thức chính thể của nhà nước?
Hình thức cấu trúc nhà nước: khái niệm, phân loại?
Chức năng nhà nước: khái niệm, phân loại, hình thức, phương pháp thực hiện chức
năng của nhà nước?
Chức năng kinh tế của nhà nước CHXHCN Việt nam?
Bộ máy nhà nước CHXHCN Việt Nam: khái niệm, phân loại các cơ quan nhà nước, vị
trí, vai trò, chức năng cơ bản của các cơ quan nhà nước?
Nhà nước pháp quyền: khái niệm, đặc điểm cơ bản?
Pháp luật được ra đời như thế nào? Nêu các loại nguồn của pháp luật? Liên hệ với
nguồn của pháp luật ở Việt Nam hiện nay?
Bản chất, thuộc tính cơ bản, vai trò của pháp luật trong xã hội? so sánh pháp luật với
các loại quy phạm xã hội khác?
Mối quan hệ giữa pháp luật và đạo đức? giữa pháp luật và tập quán? Liên hệ vào thực
tiễn Việt Nam hiện nay?
Văn bản quy phạm pháp luật ở Việt Nam: khái niệm, các loại văn bản quy phạm pháp
luật, hiệu lực của văn bản quy phạm pháp luật? Phân biệt văn bản quy phạm pháp luật
và văn bản áp dụng pháp luật?
Khái niệm, các hình thức thực hiện pháp luật?
Khái niệm, đặc điểm của áp dụng pháp luật? Áp dụng pháp luật tương tự là gì? Có
những hình thức áp dụng pháp luật tương tự nào?
Quan hệ pháp luật: khái niệm, cơ cấu; chủ thể; căn cứ phát sinh, thay đổi, chấm dứt
quan hệ pháp luật? Phân loại các sự kiện pháp lý và cho ví dụ minh họa?
Ý thức pháp luật là gì? Các cách phân loại ý thức pháp luật? Đặc trưng của ý thức pháp
luật? Các giải pháp nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của sinh viên hiện nay?
Mối quan hệ giữa ý thức pháp luật và pháp luật?
Pháp chế là gì? Làm thế nào để tăng cường pháp chế trong bối cảnh nước ta hiện nay?
Khái niệm, các dấu hiệu cơ bản của vi phạm pháp luật; các yếu tố cấu thành của vi
phạm pháp luật; phân loại các vi phạm pháp luật và cho ví dụ minh họa?
Nguyên nhân của vi phạm pháp luật; Làm thế nào để tăng cường hiệu quả công tác
phòng chống vi phạm pháp luật ở nước ta hiện nay?
Trách nhiệm pháp lý: khái niệm, cơ sở của trách nhiệm pháp lý, các dạng trách nhiệm
pháp lý – cho ví dụ minh họa?
Hệ thống pháp luật và các căn cứ để phân chia hệ thống ph...
Câu hỏi ôn tập
Nhà nước và pháp luật đại cương
Áp dụng cho các lớp môn học ĐCNNPL
Trường KH XH & NV; Đại học Kinh tế, ĐHQGHN
1. Một số quan điểm khác nhau giải về nguồn gốc nhà nước? Học thuyết Mác –Lê nin
về nguồn gốc nhà nước? Liên hệ với sự ra đời nhà nước đầu tiên ở Việt Nam?
2. Bản chất, các đặc trưng cơ bản của nhà nước?
3. Hình thức chính thể: khái niệm, cách phân loại các hình thức chính thể của nhà nước?
4. Hình thức cấu trúc nhà nước: khái niệm, phân loại?
5. Chức năng nhà nước: khái niệm, phân loại, hình thức, phương pháp thực hiện chức
năng của nhà nước?
6. Chức năng kinh tế của nhà nước CHXHCN Việt nam?
7. Bộ máy nhà nước CHXHCN Việt Nam: khái niệm, phân loại các quan nhà nước, vị
trí, vai trò, chức năng cơ bản của các cơ quan nhà nước?
8. Nhà nước pháp quyền: khái niệm, đặc điểm cơ bản?
9. Pháp luật được ra đời n thế nào? Nêu các loại nguồn của pháp luật? Liên hệ với
nguồn của pháp luật ở Việt Nam hiện nay?
10. Bản chất, thuộc tính bản, vai trò của pháp luật trong xã hội? so nh pháp luật với
các loại quy phạm xã hội khác?
11. Mối quan hệ giữa pháp luật đạo đức? giữa pháp luật tập quán? Liên hệ vào thực
tiễn Việt Nam hiện nay?
12. Văn bản quy phạm pháp luật Việt Nam: khái niệm, các loại văn bản quy phạm pháp
luật, hiệu lực của văn bản quy phạm pháp luật? Phân biệt văn bản quy phạm pháp luật
và văn bản áp dụng pháp luật?
13. Khái niệm, các hình thức thực hiện pháp luật?
14. Khái niệm, đặc điểm của áp dụng pháp luật? Áp dụng pháp luật tương tự gì?
những hình thức áp dụng pháp luật tương tự nào?
15. Quan hệ pháp luật: khái niệm, cấu; chủ thể; căn cứ phát sinh, thay đổi, chấm dứt
quan hệ pháp luật? Phân loại các sự kiện pháp lý và cho ví dụ minh họa?
16. Ý thức pháp luật là gì? Các cách phân loại ý thức pháp luật? Đặc trưng của ý thức pháp
luật? Các giải pháp nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của sinh viên hiện nay?
17. Mối quan hệ giữa ý thức pháp luật và pháp luật?
18. Pháp chế là gì? Làm thế nào để tăng cường pháp chế trong bối cảnh nước ta hiện nay?
19. Khái niệm, c dấu hiệu bản của vi phạm pháp luật; các yếu tố cấu thành của vi
phạm pháp luật; phân loại các vi phạm pháp luật và cho ví dụ minh họa?
20. Nguyên nhân của vi phạm pháp luật; Làm thế nào để tăng cường hiệu quả công tác
phòng chống vi phạm pháp luật ở nước ta hiện nay?
21. Trách nhiệm pháp lý: khái niệm, sở của trách nhiệm pháp lý, các dạng trách nhiệm
pháp lý – cho ví dụ minh họa?
22. Hệ thống pháp luật các căn cứ để phân chia hệ thống pháp luật; liên hệ với hệ
thống pháp luật Việt Nam;
1
Câu hỏi ôn thi nhà nước pháp luật đại cương - Trang 2
Câu hỏi ôn thi nhà nước pháp luật đại cương - Người đăng: Phan Tiểu Phương
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
2 Vietnamese
Câu hỏi ôn thi nhà nước pháp luật đại cương 9 10 254