Ktl-icon-tai-lieu

Câu hỏi ôn thi tư tưởng HCM

Được đăng lên bởi HN ThanhThúy
Số trang: 4 trang   |   Lượt xem: 730 lần   |   Lượt tải: 0 lần
CÂU HỎI ÔN THI TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH
Câu 1. Khái niệm và hệ thống tư tưởng Hồ Chí Minh
- KN : Tư tưởng Hồ Chí Minh (TTHCM) là một hệ thống quan điểm toàn diện và sâu sắc về
những vấn đề cơ bản của cách mạng Việt Nam, từ cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân đến cách
mạng xã hội chủ nghĩa, là kết quả của sự vận dụng sáng tạo và phát triển chủ nghĩa Mác –Lênin
vào điều kiện cụ thể của nước ta, đồng thời là sự kết tinh tinh hoa dân tộc và trí tuệ thời đại nhằm
giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp, giải phóng con người .
- Hệ thống TTHCM

Dân chủ và xây
dựng nhà nước

Đạo đức văn hóa và
xây dựng con người
mới

Dân tộc và cách mạng
giải phóng dân tộc

Hệ thống TTHCM
Độc lập dân tộc và
CNXH

CNXH vì con đường
quá độ lên CNXH

Đảng cộng sản Việt
Nam
Đại đoàn kết dân tộc
và đoàn kết quốc tế

(Đạo đức văn hóa và xây dựng con người mới là vấn đề đáng được quan tâm hiện nay. Phân
tích : so sánh người VN xưa và nay . Xưa thì lễ phép, hiếu học,......nay hiện đại , trẻ em sử dụng
ipad ,...nhưng tệ nạn xã hội rất nhiều, cướp, trộm cắp.....)
 Giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp, giải phóng con người;
 Độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội, kết hợp sức mạnh dân tộc với sức mạnh
thời đại;
 Sức mạnh của nhân dân, của khối đại đoàn kết dân tộc;
 Quyền làm chủ của nhân dân, xây dựng Nhà nước thật sự của dân, do dân, vì dân;
 Quốc phòng toàn dân, xây dựng lực lượng vũ trang nhân dân;
 Phát triển kinh tế và văn hóa, không ngừng nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của
nhân dân;
 Đạo đức cách mạng cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư;
 Chăm lo bồi dưỡng thế hệ cách mạng cho đời sau;
 Xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh, cán bộ, đảng viên vừa là người lãnh đạo, vừa là
người đày tớ trung thành của nhân dân...

Câu 2. Cơ sở hình thành TTHCM
1. Cơ sở khách quan
* Bối cảnh lịch sử hình thành TTHCM
- Bối cảnh lịch sử VN cuối TK XIX đầu TK XX
+ HCM sinh ra và lớn lên trong hoàn cảnh đất nước và thế giới có nhiều biến động.
1

+ Trong nước, triều Nguyễn đã từng bước khuất phục Pháp, thừa nhận sự bảo hộ của thực dân
Pháp trên toàn cõi Việt Nam.
+ Đế cuối TK XIX, các cuộc khởi nghĩa dưới khẩu hiệu “Cần Vương” cuối cùng đã thất bại.
+ Các cuộc khai thác của thực dân Pháp khiến cho xã hội ta có sự chuyển biến và phân hóa; giaia
cấp công nhân tầng lớp tiểu tư sản và tư sản xuất hiện tạo ra tiền đề bên trong cho phong trào yêu
nước giải phóng dân tộc đầu thế kỷ XIX.
+ Vào thời điểm đó, dưới sự ảnh hưởng trào lưu cải cách ở Nhật Bản và Trung Quốc, phong
trào yêu nước của...
CÂU HỎI ÔN THI TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH
Câu 1. Khái niệm và hệ thống tư tưởng Hồ Chí Minh
- KN : Tư tưởng Hồ Chí Minh (TTHCM) là một hệ thống quan điểm toàn diện và sâu sắc về
những vấn đề cơ bản của cách mạng Việt Nam, từ cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân đến cách
mạng xã hội chủ nghĩa, là kết quả của sự vận dụng sáng tạo và phát triển chủ nghĩa Mác –Lênin
vào điều kiện cụ thể của nước ta, đồng thời là sự kết tinh tinh hoa dân tộc và trí tuệ thời đại nhằm
giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp, giải phóng con người .
- Hệ thống TTHCM
(Đạo đức văn hóa xây dựng con người mới là vấn đề đáng được quan tâm hiện nay. Phân
tích : so sánh người VN xưa và nay . Xưa tlphép, hiếu học,......nay hiện đại , trẻ em sdụng
ipad ,...nhưng tệ nạn xã hội rất nhiều, cướp, trộm cắp.....)
Giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp, giải phóng con người;
Độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội, kết hợp sức mạnh dân tộc với sức mạnh
thời đại;
Sức mạnh của nhân dân, của khối đại đoàn kết dân tộc;
Quyền làm chủ của nhân dân, xây dựng Nhà nước thật sự của dân, do dân, vì dân;
Quốc phòng toàn dân, xây dựng lực lượng vũ trang nhân dân;
Phát triển kinh tế và văn hóa, không ngừng nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của
nhân dân;
Đạo đức cách mạng cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư;
Chăm lo bồi dưỡng thế hệ cách mạng cho đời sau;
Xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh, cán bộ, đảng viên vừa là người lãnh đạo, vừa là
người đày tớ trung thành của nhân dân...
Câu 2. Cơ sở hình thành TTHCM
1. Cơ sở khách quan
* Bối cảnh lịch sử hình thành TTHCM
- Bối cảnh lịch sử VN cuối TK XIX đầu TK XX
+ HCM sinh ra và lớn lên trong hoàn cảnh đất nước và thế giới có nhiều biến động.
1
Hệ thống TTHCM
Độc lập dân tộc và
CNXH
Dân tộc và cách mạng
giải phóng dân tộc
CNXH vì con đường
quá độ lên CNXH
Đảng cộng sản Việt
Nam
Đại đoàn kết dân tộc
và đoàn kết quốc tế
Dân chủ và xây
dựng nhà nước
Đạo đức văn hóa và
xây dựng con người
mới
Câu hỏi ôn thi tư tưởng HCM - Trang 2
Câu hỏi ôn thi tư tưởng HCM - Người đăng: HN ThanhThúy
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
4 Vietnamese
Câu hỏi ôn thi tư tưởng HCM 9 10 833