Ktl-icon-tai-lieu

câu hỏi ôn thi

Được đăng lên bởi llethuytien
Số trang: 16 trang   |   Lượt xem: 1267 lần   |   Lượt tải: 0 lần
1.Tính lịch sử và Chức năng của văn hóa
Trong nhân loại học và xã hội học, khái niệm văn hóa được đề cập đến theo một nghĩa rộng nhất.
Văn hóa bao gồm tất cả mọi thứ vốn là một bộ phận trong đời sống con người [3]. Văn hóa không
chỉ là những gì liên quan đến tinh thần mà bao gồm cả vật chất.
Văn hóa liên kết với sự tiến hóa sinh học của loài người và nó là sản phẩm của người thông minh
(homo sapiens). Trong quá trình phát triển, tác động sinh học hay bản năng dần dần giảm bớt khi
loài người đạt được trí thông minh để định dạng môi trường tự nhiên cho chính mình. Đến lúc
này, bản tính con người không không còn mang tính bản năng mà là văn hóa. Khả năng sáng tạo
của con người trong việc định hình thế giới hơn hẳn bất kỳ loài động vật nào khác và chỉ có con
người dựa vào văn hóa hơn là bản năng để đảm bảo cho sự sống còn của chủng loài mình. Con
người có khả năng hình thành văn hóa và với tư cách là thành viên của một xã hội, con người tiếp
thu văn hóa, bảo tồn nó đồng thời truyền đạt nó từ thế hệ này sang thế hệ khác. Việc cùng có
chung một văn hóa giúp xác định nhóm người hay xã hội mà chúng ta là thành viên.
Tính lịch sử của văn hóa thể hiện ở chỗ nó bao giờ cũng hình thành trong một quá trình và
được tích lũy qua nhiều thế hệ. Tính lịch sử tạo cho văn hóa một bề dày, một chiều sâu; và chính
nó buộc văn hóa thường xuyên tự điều chỉnh, tiến hành phân loại và phân bố lại các giá trị.
Tính lịch sử của văn hóa được duy trì bằng truyền thống văn hóa. Truyền thống (truyền =
chuyển giao, thống = nối tiếp) là cơ chế tích lũy và truyền đạt kinh nghiệm qua không gian và
thời gian trong cộng đồng. Truyền thống văn hóa là những giá trị tương đối ổn định (những kinh
nghiệm tập thể) thể hiện dưới những khuôn mẫu xã hội được tích lũy và tái tạo trong cộng đồng
người qua không gian và thời gian và được cố định hóa dưới dạng ngôn ngữ, phong tục, tập
quán, nghi lễ, luật pháp, dư luận....
Truyền thống văn hóa tồn tại được nhờ giáo dục. Chức năng giáo dục là chức năng quan
trọng thứ tư của văn hóa. Nhưng văn hóa thực hiện chức năng giáo dục không chỉ bằng những giá
trị đã ổn định (truyền thống), mà còn bằng cả những giá trị đang hình thành. Các giá trị đã ổn
định và những giá trị đang hình thành tạo thành một hệ thống chuẩn mực mà con người hướng
tới. Nhờ nó mà văn hóa đóng vai trò quyết định trong việc hình thành nhân cách ở con
người, trồng người (dưỡng dục nhân cách). Một đứa trẻ sau khi ra đời nếu đ...
1.Tính lịch sử và Chức năng của văn hóa
 !"#"$%"&
'()"%"*"+,"( "-.,-/01&'2
345678!""9()*"%"&
'6!":.;"!.<-.* =<-"2
>. #.?&78"5 ""@".A(*B9B9*(:"
-""C"2@DB2"-";6C5&E!F
A(*"C-22G"C(*&H*."
<-"D5"!:IJ(%"K"3
-B;I(*@*(*.;.,G<<5&L
-*5":""6<"-"!
"8(*"))"-"8A""M"!A."!&'N
8"F D-AF""6&
CD.O<"@PQ(-R5"""78"5
"CRA788"!&CD.O""(BA"8.8SC
(8"-8A6";83"!  (,"D&
CD.O<B8A"5(T"8A",&>"8AU
8A@",U,"! ?I!"CRA"8A"782
"-")&Truyn thng văn ha
 !"#$%&'&()*++&$,
-./ /)-/)%&&0/* 1+2&1
.13114444
8A",")"-BV&Chc năng gio dc+78
""+"<&W";+BV23(T4
"DXD>"8A",?G(T*4"D5"&L"DX
D4"D5""""",8=;-:
":& W-   "G 78A!"D " 5 "5&&P
-,->BYBV?&Z"+"[.8-!8.,:\
.]BV"#"8A",I.G!8(DIM.]
"C<"F&H2 *^86"24 IA"M_
_>8"8#8"8?8+"$8.BV&&&
M+BV+ .đm bo tnh k tc ca l!ch
s#:W!8#.B"8A"!.85"@-"5""+
_#_B"8A =%"-"!.8&
* Các chức năng của văn hóa
`8K"#78@8 8a'"%"
""9S'48"@2"@>b#.?5"M IB%8
"F"5"""9:!""D"c&'
""66"+"2"-"+d82BY-&LC5"!.]
!4+8&
`':"! 878@+<
8a
efghh'>(?aL+CBV`E@
";+A+aL+"++D
câu hỏi ôn thi - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
câu hỏi ôn thi - Người đăng: llethuytien
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
16 Vietnamese
câu hỏi ôn thi 9 10 831