Ktl-icon-tai-lieu

Câu hỏi pháp luật Nhà nước

Được đăng lên bởi Cao Anh Tân
Số trang: 6 trang   |   Lượt xem: 224 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Câu hỏi
Câu 1: Nguyên nhân cốt lõi của sự ra đời nhà nước là:
a. Kết quả của 03 lần phân công lao động trong lịch sử.
b. Kết quả của nền sản xuất hàng hoá cùng những hoạt động thương nghiệp.
c. Nhu cầu về sự cần thiết phải có một tổ chức để dập tắt xung đột giai cấp.
d. Nhu cầu về sự cần thiết phải có một tổ chức thay thế thị tộc - bộ lạc.
Câu 2: Tính giai cấp của nhà nước thể hiện ở chỗ:
a. Nhà nước là một bộ máy trấn áp giai cấp.
b. Nhà nước là một bộ máy của giai cấp này thống trị giai cấp khác.
c. Nhà nước ra đời là sản phẩm của xã hội có giai cấp.
d. Cả a,b,c.
Câu 3: Chủ quyền quốc gia là:
a. Quyền độc lập tự quyết của quốc gia trong lĩnh vực đối nội.
b. Quyền độc lập tự quyết của quốc gia trong lĩnh vực đối ngoại.
c. Quyền ban hành văn bản pháp luật.
d. Cả a,b,c.
Câu 4. Chính sách nào sau đây thuộc về chức năng đối nội của nhà nước:
a. Tiếp thu tinh hoa văn hoá nhân loại.
b. Tương trợ tư pháp giữa các quốc gia.
c. Tăng cường các mặt hàng xuất khẩu công nghệ cao.
d. Cả a,b,c.
Câu 5: Lịch sử xã hội loài người đã tồn tại ...... kiểu nhà nước, bao gồm các kiểu nhà nước
là .............

4 – chủ nô – phong kiến – tư hữu – XHCN

4 – chủ nô – phong kiến – tư sản – XHCN

4 – chủ nô – chiếm hữu nô lệ – tư bản - XHCN

4 – địa chủ – nông nô, phong kiến – tư bản – XHCN
Câu 6: Tính giai cấp của pháp luật thể hiện ở chỗ
a. Pháp luật là sản phẩm của xã hội có giai cấp.
b. Pháp luật là ý chí của giai cấp thống trị.
c. Pháp luật là công cụ để điều chỉnh các mối quan hệ giai cấp.
d. Cả a,b,c.
Câu 7: Nhà nước là:
a. Một tổ chức xã hội có giai cấp.
b. Một tổ chức xã hội có chủ quyền quốc gia.
c. Một tổ chức xã hội có luật lệ
d. Cả a,b,c.
Câu 8: Hình thức nhà nước là cách tổ chức bộ máy quyền lực nhà nước và phương pháp thực
hiện quyền lực nhà nước. Hình thức nhà nước được thể hiện chủ yếu ở ............ khía cạnh; đó
là ...................
a. 3 – hình thức chính thể, hình thức cấu trúc nhà nước và chế độ KT – XH
b. 3 – hình thức chính thể, hình thức cấu trúc nhà nước và chế độ chính tri
c. 3 – hình thức chuyên chính, hình thức cấu trúc nhà nước và chế độ KT – XH
1

d. 3 – hình thức chuyên chính, hình thức cấu trúc nhà nước và chế độ chính trị
Câu 9: Để đảm bảo nguyên tắc thống nhất trong việc xây dựng và áp dụng pháp luật thì cần
phải:

Tôn trọng tính tối cao của Hiến pháp và Luật

Đảm bảo tính thống nhất của pháp luật

Cả hai câu trên đều đúng
...



 !"#$%&'()
  !"
*+,-((./0123%
 !"#$%
+!&4!//"2 "(( 
+!&4!//"2(( !25(( 6"
+!&47(!8/9(.(( 
!#$#
&'('
:2;-25(<,-5((
:2;-25(<,-5(%(
:2!,=";
!#$#
)*+,-.(/0-
>((,="%(
>&'?&"($"5(
%& '( )*+ ",-.  /!0
*@AA
123456-,678******9":;,7<+9"
*************
BCC6(C&$CDE@+
BCC6(C&CDE@+
123.24.5/2'$678
BCCA6(C&CDE@+
= !!+!>"#$%
F";!8/9(.(( 
F";!GH(( 5
F";!IJ(K"/5()(( 
!#$#
?
L019(.(( 
L019(.25(
L019(.;)
!#$#
@AB/+C/;-<+'(.!D!+!
#'(*AB/E"#F$************98GH
*******************
CM1HJAM1 N!&4,!>CDE
$92:;#:"<=+'>+;<?
CM12OHAM1 N!&4,!>CDE
P
Câu hỏi pháp luật Nhà nước - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Câu hỏi pháp luật Nhà nước - Người đăng: Cao Anh Tân
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
6 Vietnamese
Câu hỏi pháp luật Nhà nước 9 10 752