Ktl-icon-tai-lieu

câu hỏi quản lý nhà nước về kinh tế

Được đăng lên bởi Cuc Dinh
Số trang: 34 trang   |   Lượt xem: 2192 lần   |   Lượt tải: 28 lần
Câu Hỏi Quản lý nhà nớc về kinh tế
Câu 1.Khái niệm và đặc trng của kinh tế thị trờng hãy dùng khái niệm và đặc trng để đối chiếu
với nền kinh tế nớc ta và cho biết nhận xét của mình về tính chất và trình độ thị trờng của nền
kinh tế đó
Câu 2: Các cách phân loại doanh nghiệp và các loại doanh nghiệp theo cách phân loại .
Câu3: Các chủ thể của nền KTTT ? Các chr thể này tác động liên nhau thông qua những phản
ứng gì?
Câu4: Chức năng nhiệu vụ của kinh kế đối ngoại . Liên hệ thực tiễn nớc ta để thấy rõ chức
năng, nhiệu vụ đó.
Câu5: u khuyết tật của kinh tế thị trờng? nguồn gốc căn bản của các u khuyết tật đó là gì?
Câu6:Các cách tiếp cận doanh nghiệp và khái niệm về doanh nghiệp? Những quan niệm nh thế
về doanh nghiệp có tác dụng gì đối với mỗi ngời tiếp cận và nguyên cứu doanh nghiệp .
Câu7: Khái quoát về phơngthwúc quản lý về kinh tế, Sự vận dụng các phơng thức trên trong
thực tiễn quản lý nhà nớc về kinh tế ở nớc ta trong thời kỳ đổi mới có gì khác trớc
Câu8: Nội dung định hớng XHCN cho nền kinh tế thị trờng ở nớc ta xét về mục tiêu cuối cùng?
Trên thực tế nền kinh tế thị trờng nớc ta hiện nay có theo đúng định hớng đó không? Chứng
mimh
Câu9: Phơng thức kích thích trong quản lý nhà nớc về kinh tế? Vì sao để quản lý kinh tế thị trờng cần tăng cờng phơng thức kích thích? Thực tiễn quản lý nhà nớc về kinh tế của nớc ta có
nh vậy không .
Câu 10 Phân tích ý nghĩa, tác dụng của các định hớng xây dựng thực thể nền kinh tế thị trờng
của nớc ta đối với việc bảo đảm mục tiêu cuối cùng. Trên thực tế, nền kinh tế thị trờng của nớc
ta hiện nay có theo đúng định hớng đó không? Chứng minh .(xem câu 8)
Câu 11: Sự cần thiết khách quan của quản lý nhà nớc về kinh tế .
Câu12:Nêu khái quoát những việc mà nhà nớc phải làm để chuyển nền kinh tế kế hoạch hoá tập
trung sang nền kinh tế thị trờng? Liền hệ thực tiễn nớc ta, cho nhận xét
Câu13: Đối tợng, phạm vi của quản lý nhà nớc về kinh tế ? Vì sao nhà nớc cần phải quản lý các
đối tợng, phạm vi đó của hoạt động kinh tế? Nhà nớc ta đã quán xuyến các đối tợng và phạm vi
đó trong hoạt động quản lý của mình cha?
Câu14: Chức năng của quản lý nhà nớc về kinh tế? Nhận xét việc thực hiện các chức năng này
của nhà nớc ta.
Câu15: Khái niệm về cơ sở kinh tế, và cơ chế quản lý kinh tế? Đối với nhà quản lý kinh tế nhận
thức về cơ chế kinh tế có tác dụng gì đối với công tác quản lý.
Câu16: Các biểu hiện của một cơ chế quản lý
Câu17: Trong điều kiện nào Đảng và nhà nớc ta quyết định chuyển nền kinh tế kế hoạch hoá
tập trung sang nền kinh tế thị ...
C©u Hái Qu¶n lý nhµ níc vÒ kinh tÕ
C©u 1.Kh¸i niÖm®Æc trng cña kinh thÞ trêng h·y dïng ki niÖm ®Æc trng ®Ó ®èi chiÕu
víi nÒn kinh níc ta cho biÕt nhËn xÐt cña m×nh tÝnh chÊt tr×nh ®é thÞ trêng cña nÒn
kinh tÕ ®ã
C©u 2: C¸c c¸ch ph©n lo¹i doanh nghiÖp vµ c¸c lo¹i doanh nghiÖp theo c¸ch ph©n lo¹i .
C©u3: C¸c chñ thÓ cña nÒn KTTT ? C¸c chr thÓ nµy t¸c ®éng liªn nhau th«ng qua nh÷ng ph¶n
øng g×?
C©u4: Chøc n¨ng nhiÖu vô cña kinh ®èi ngo¹i . Liªn thùc tiÔn níc ta ®Ó thÊy chøc
n¨ng, nhiÖu vô ®ã.
C©u5: u khuyÕt tËt cña kinh tÕ thÞ trêng? nguån gèc c¨n b¶n cña c¸c u khuyÕt tËt ®ã lµ g×?
C©u6:C¸c c¸ch tiÕp cËn doanh nghiÖp vµ kh¸i niÖm vÒ doanh nghiÖp? Nh÷ng quan niÖm nh thÕ
vÒ doanh nghiÖp cã t¸c dông g× ®èi víi mçi ngêi tiÕp cËn vµ nguyªn cøu doanh nghiÖp .
C©u7: Kh¸i quo¸t vÒ ph¬ngthwóc qu¶n lý vÒ kinh tÕ, Sù vËn dông c¸c ph¬ng thøc trªn trong
thùc tiÔn qu¶n lý nhµ níc vÒ kinh tÕ ë níc ta trong thêi kú ®æi míi cã g× kh¸c tríc
C©u8: Néi dung ®Þnh híng XHCN cho nÒn kinh tÕ thÞ trêng ë níc ta xÐt vÒ môc tiªu cuèi cïng?
Trªn thùc tÕ nÒn kinh tÕ thÞ trêng níc ta hiÖn nay cã theo ®óng ®Þnh híng ®ã kh«ng? Chøng
mimh
C©u9: Ph¬ng thøc kÝch thÝch trong qu¶n lý nhµ níc vÒ kinh tÕ? V× sao ®Ó qu¶n lý kinh tÕ thÞ tr-
êng cÇn t¨ng cêng ph¬ng thøc kÝch thÝch? Thùc tiÔn qu¶n lý nhµ níc vÒ kinh tÕ cña níc ta cã
nh vËy kh«ng .
C©u 10 Ph©n tÝch ý nghÜa, t¸c dông cña c¸c ®Þnh híng x©y dùng thùc thÓ nÒn kinh tÕ thÞ trêng
cña níc ta ®èi víi viÖc b¶o ®¶m môc tiªu cuèi cïng. Trªn thùc tÕ, nÒn kinh tÕ thÞ trêng cña níc
ta hiÖn nay cã theo ®óng ®Þnh híng ®ã kh«ng? Chøng minh .(xem c©u 8)
C©u 11: Sù cÇn thiÕt kh¸ch quan cña qu¶n lý nhµ níc vÒ kinh tÕ .
C©u12:Nªu kh¸i quo¸t nh÷ng viÖc mµ nhµ níc ph¶i lµm ®Ó chuyÓn nÒn kinh tÕ kÕ ho¹ch ho¸ tËp
trung sang nÒn kinh tÕ thÞ trêng? LiÒn hÖ thùc tiÔn níc ta, cho nhËn xÐt
C©u13: §èi tîng, ph¹m vi cña qu¶n lý nhµ níc vÒ kinh tÕ ? V× sao nhµ níc cÇn ph¶i qu¶n lý c¸c
®èi tîng, ph¹m vi ®ã cña ho¹t ®éng kinh tÕ? Nhµ níc ta ®· qu¸n xuyÕn c¸c ®èi tîng vµ ph¹m vi
®ã trong ho¹t ®éng qu¶n lý cña m×nh cha?
C©u14: Chøc n¨ng cña qu¶n lý nhµ níc vÒ kinh tÕ? NhËn xÐt viÖc thùc hiÖn c¸c chøc n¨ng nµy
cña nhµ níc ta.
C©u15: Kh¸i niÖm vÒ c¬ së kinh tÕ, vµ c¬ chÕ qu¶n lý kinh tÕ? §èi víi nhµ qu¶n lý kinh tÕ nhËn
thøc vÒ c¬ chÕ kinh tÕ cã t¸c dông g× ®èi víi c«ng t¸c qu¶n lý.
C©u16: C¸c biÓu hiÖn cña mét c¬ chÕ qu¶n lý
C©u17: Trong ®iÒu kiÖn nµo §¶ng vµ nhµ níc ta quyÕt ®Þnh chuyÓn nÒn kinh tÕ kÕ ho¹ch ho¸
tËp trung sang nÒn kinh tÕ thÞ trêng
C©u18: Ph¬ng thøc cìng chÕ trong qu¶n lý nhµ níc vÒ kinh tÕ? V× sao ®Ó qu¶n lý nÒn kinh tÕ thÞ
trêng cÇn t¨ng cêng ph¬ng thøc cìng chÕ. Thùc tiÔn vµ chøng minh?
C©u19: Néi dung ®Þnh híng XHCN cho nÒn kinh tÕ thÞ trêng ë níc ta xÐt vÒ mÆt thùc thÓ nÒn
kinh tÕ
C©u20: Kh¸i niÖm c«ng cô qu¶n lý nhµ níc vÒ kinh tÕ ? c¸c lo¹i c«ng cô chñ yÕu trong qu¶n lý
nhµ níc vÒ kinh tÕ?
C©u21: C¬ së khoa häc vµ (nguyªn t¾c) ph¬ng thøc thùc hiÖn nguyªn t¾c tËp trung d©n chñ
trong c¸c tæ chøc vµ qu¶n lý nhµ níc vÒ kinh tÕ? nhËn ®Þnh viÖc thùc hiÖn nguyªn t¾c nµy cña
nhµ níc ta.
C©u 22: sù kh¸c nhau gi÷a qu¶n lÝ NN vÒ kinh tÕ,qu¶n trÞ kinh doanh cña doanh nh©n? v× sao
nhµ níc kh«ng trùc tiÕp SX kinh doanh?
1
câu hỏi quản lý nhà nước về kinh tế - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
câu hỏi quản lý nhà nước về kinh tế - Người đăng: Cuc Dinh
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
34 Vietnamese
câu hỏi quản lý nhà nước về kinh tế 9 10 765