Ktl-icon-tai-lieu

Câu Hỏi Thảo Luận Môn TTHCM

Được đăng lên bởi Bình Lê Quan
Số trang: 1 trang   |   Lượt xem: 963 lần   |   Lượt tải: 0 lần
TRƯỜNG CÁN BỘ TP.HỒ CHÍ MINH
KHOA XÂY DỰNG ĐẢNG

NHỮNG VẤN ĐỀ ĐẶT RA CHO HỌC VIÊN
LÀM BÀI TẬP, THẢO LUẬN
MÔN: TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH

-o0o1. Tư tưởng Hồ Chí Minh là gì? Hiện nay, Đảng ta đặt ra yêu cầu gì đối với việc
học tập và làm theo TTHCM? Liên hệ bản thân đồng chí?
2. Vì sao độc lập dân tộc gắn liền với CNXH là nội dung cốt lõi trong TTHCM?
Đảng và nhân dân ta thực hiện tư tưởng này như thế nào trong sự nghiệp đổi
mới hiện nay ở nước ta? Liên hệ bản thân đồng chí?
3. TTHCM về kết hợp sức mạnh của dân tộc với sức mạnh của thời đại? Bài học
này có ý nghĩa như thế nào đối với Đảng và nhân dân ta hiện nay? Liên hệ bản
thân đồng chí?
4. Những nội dung cơ bản trong TTHCM về xây dựng Đảng cộng sản Việt Nam?
Trong nhiệm vụ xây dựng đảng, chỉnh đốn đảng hiện nay, Đảng ta đã vận dụng
tư tưởng này như thế nào? Liên hệ bản thân đồng chí?
5. TTHCM về nhà nước của dân, do dân, vì dân? Đảng ta đã vận dụng tư tưởng
này như thế nào để xây dựng nhà nước pháp quyền XHCN của dân, do dân, vì
dân hiện nay ở nước ta? Liên hệ bản thân đồng chí?
6. TTHCM về dân vận? Làm thế nào để phát huy tư tưởng dân vận của Hồ Chí
Minh vào công tác vận động quần chúng hiện nay? Liên hệ bản thân đồng chí?
7. TTHCM về đạo đức cách mạng? Vì sao hiện nay Đảng ta chủ trương tích cực
học tập, nỗ lực làm theo tư tưởng và tấm gương đạo đức cách mạng của Chủ
tịch Hồ Chí Minh? Liên hệ bản thân đồng chí?
8. TTHCM về văn hóa? Phân tích Đảng ta đã vận dụng tư tưởng văn hóa của Hồ
Chí Minh như thế nào để đề ra mục tiêu xây dựng nền văn hóa Việt Nam tiên
tiến đậm đà bản sắc dân tộc làm nền tảng tinh thần xã hội? Liên hệ bản thân
đồng chí?
9. Trước đòi hỏi của thực tiễn hiện nay trong sự nghiệp xây dựng và đổi mới
CNXH, Đảng ta cần làm gì để tiếp tục học tập, vận dụng, bổ sung những giá trị
mới cho TTHCM? Liên hệ bản thân đồng chí?
10. Phân tích những giá trị bền vững trong TTHCM đã được Đảng ta xác định và
cần phải làm gì để TTHCM tiếp tục thấm sâu vào trong thực tiễn cách mạng
Việt Nam? Liên hệ bản thân đồng chí?

...
TRƯỜNG CÁN BỘ TP.HỒ CHÍ MINH
KHOA XÂY DỰNG ĐẢNG
NHỮNG VẤN ĐỀ ĐẶT RA CHO HỌC VIÊN
LÀM BÀI TẬP, THẢO LUẬN
MÔN: TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH
-o0o-
1. ởng Hồ Chí Minh gì? Hiện nay, Đảng ta đặt ra yêu cầu đối với việc
học tập và làm theo TTHCM? Liên hệ bản thân đồng chí?
2. sao độc lập dân tộc gắn liền với CNXH nội dung cốt lõi trong TTHCM?
Đảng nhân dân ta thực hiện ởng này như thế nào trong sự nghiệp đổi
mới hiện nay ở nước ta? Liên hệ bản thân đồng chí?
3. TTHCM về kết hợp sức mạnh của dân tộc với sức mạnh của thời đại? Bài học
này có ý nghĩa như thế nào đối với Đảng và nhân dân ta hiện nay? Liên hệ bản
thân đồng chí?
4. Những nội dung bản trong TTHCM về xây dựng Đảng cộng sản Việt Nam?
Trong nhiệm vụ xây dựng đảng, chỉnh đốn đảng hiện nay, Đảng ta đã vận dụng
tư tưởng này như thế nào? Liên hệ bản thân đồng chí?
5. TTHCM về nhà ớc của dân, do dân, dân? Đảng ta đã vận dụng tưởng
này như thế nào để xây dựng nhà nước pháp quyền XHCN của dân, do dân,
dân hiện nay ở nước ta? Liên hệ bản thân đồng chí?
6. TTHCM về dân vận? Làm thế nào để phát huy tưởng dân vận của Hồ Chí
Minh vào công tác vận động quần chúng hiện nay? Liên hệ bản thân đồng chí?
7. TTHCM về đạo đức cách mạng? sao hiện nay Đảng ta chủ trương tích cực
học tập, nỗ lực làm theo tưởng tấm gương đạo đức cách mạng của Chủ
tịch Hồ Chí Minh? Liên hệ bản thân đồng chí?
8. TTHCM về văn hóa? Phân tích Đảng ta đã vận dụng tưởng văn hóa của Hồ
Chí Minh như thế nào để đề ra mục tiêu xây dựng nền văn hóa Việt Nam tiên
tiến đậm đà bản sắc dân tộc làm nền tảng tinh thần hội? Liên hệ bản thân
đồng chí?
9. Trước đòi hỏi của thực tiễn hiện nay trong sự nghiệp xây dựng đổi mới
CNXH, Đảng ta cần làm gì để tiếp tục học tập, vận dụng, bổ sung những giá trị
mới cho TTHCM? Liên hệ bản thân đồng chí?
10. Phân tích những giá trị bền vững trong TTHCM đã được Đảng tac định
cần phải làm đ TTHCM tiếp tục thấm sâu vào trong thực tiễn cách mạng
Việt Nam? Liên hệ bản thân đồng chí?
Câu Hỏi Thảo Luận Môn TTHCM - Người đăng: Bình Lê Quan
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
1 Vietnamese
Câu Hỏi Thảo Luận Môn TTHCM 9 10 243