Ktl-icon-tai-lieu

Câu hỏi thảo luận những vấn đề cơ bản của chủ nghĩa Mác Lê Nin

Được đăng lên bởi Lam Nguyen Tuong Vy
Số trang: 1 trang   |   Lượt xem: 571 lần   |   Lượt tải: 0 lần
KHOÅ LÝ LUÅN CHÍNH TRI
TÓ BQ MÔN 'FRIÉT HQC

cÂU HÖI THÅo LU8N
NHCJNGvÅN ÐÊ CO BÅN cÙA CHCJNGHÏA MÁc - LÉNIN

(PHAN TRIÉT HOC)
Bài 1: NHÛ'NG vÅN ÐÈ CO BÅN cÙA CHÛ NGHÎA DUY v4T
BIEN CHÚNG
1. Phân tích méi quan hê biên chúng giùa vêt chát và ý thúc? Ý nghïa
phuung pháp luân rút ra tir viêc nghiên cúu ván dè này?

2. Phân tích các nguyên tác phuøng pháp luân rút ra tir viêc nghiên
cúu hai nguyên lý cU bån và ba quy luât cc bån cùa phép bien
chúng duy vat?
3. Phân tích môi quan hê giùa lý luân và thuc tiCn?Ý nghïa phucng
pháp luan rút ra tir viêc nghiên cúu vân dè này?

Bài 2: NHÚNG vÅN ÐÈ CO BÅN cÙA CHU NGHiA DUY v4T

LICHsir

1. Trình bày nêi dung và ý nghïa phtrung pháp luan cùa quy Iuât vè
sv phù hqp cùa quan hê sån xuât vði trình dê phát triên cùa luc
luqng sån xuát? Liên hê su van dung quy luât này trên dát nuóc ta?
2. Phân tích mói quan hê biên chúng giùa cU sð h@tàngvà kién trúc
thuqng tàng? Ý nghïa phuung pháp luan rút ra tù vièc nghiên cúu
ván dê này?
3. Ðáu tranh giai cáp là gi? Nguyên nhân cùa dáu tranh giai cáp ? Vai
trò cùa dáu tranh giai cáp déi vói su phát trién cùa xa hêi có giai
cáp ?
4. Trình bày nguòn góc, bån chát, chúc näng cúa nhà nuðc ? Các kiéu

và hinh thúc nhà nuóc trong lich sir ?
5, Cách mang xä hêi là gi? Nguyên nhân cùa cách m@ngxa hQi?Phân
tích dièu kiên khách quan và nhân tó chù quan cua mot cuêc cåch
mang xa hêi?
xä
6. Ý thúc xa hêi là gi ? Phân tích tính dêc lap tuøng déi cùa ý thúc

hêi? Ý nghïa phuung pháp luân rút ra tir viêc nghiên cúu ván dè
này?

(LUUÝ.

và ký kidm tra dè citang là mêt dièu kiën bát buêc ,
- Viëc chuän bi dè
- Không giåi quyát ký bo sung sau ngày thåo luên theo lich hoc).

...
KH
LÝ
LUÅN
CHÍNH
TRI
TÓ
BQ
MÔN
'FRIÉT
HQC
cÂU HÖI
To LU8N
NHCJNG
vÅN
ÐÊ
CON
cÙA CHCJ
NGHÏA MÁc - LÉNIN
(PHAN
TRIÉT HOC)
Bài
1:
NHÛ'NG
vÅN ÐÈ
CO BÅN
cÙA CHÛ
NGA DUY v4T
BIEN
CHÚNG
1.
Phân
tích
méi
quan
hê biên
chúng
giùa vêt
chát và ý thúc? Ý nghïa
phuung
pháp luân
rút ra
tir viêc
nghiên cúu
ván
này?
2.
Phân
tích
các nguyên
tác
phuøng
pháp luân
rút ra tir viêc
nghiên
cúu
hai
nguyên
cU bån
ba quy
luât
cc
bån a
phép
bien
chúng
duy
vat?
3.
Phân
tích
môi
quan
giùa
lý luân
và thuc
tiCn? Ý
nghïa
phucng
pháp
luan
rút
ra tir
vc
nghiên
cúu vân dè
này?
Bài
2:
NHÚNG
vÅN
ÐÈ CO
BÅN
cÙA
CHU
NGHiA
DUY
v4T
LICH
sir
1.
Trình
bày
nêi dung
và
ý nghïa
phtrung
pháp
luan
cùa
quy
Iuât
sv
phù
hqp
cùa quan
sån
xuât
vði
trình
phát
triên
cùa
luc
luqng n
xuát?
Liên
su van
dung
quy
luât
này
trên
dát nuóc
ta?
2.
Phân tích
mói
quan
biên
chúng
giùa
cU
h@tàng
và
kién
trúc
thuqng
tàng?
Ý nghïa
phuung
pháp
luan
rút
ra
vièc
nghiên
cúu
ván dê này?
3.
Ðáu
tranh
giai cáp
gi?
Nguyên
nhân
cùa
dáu
tranh
giai
p ?
Vai
trò
cùa
dáu
tranh
giai
cáp
déi
vói
su
phát
trién
cùa
xa
hêi
có
giai
p
?
4.
Trình
y
nguòn
góc,
n
chát,
chúc
näng
cúa
nhà
nuðc
?
Các
kiéu
và
hinh thúc
nhà
nuóc
trong
lich sir
?
5,
Cách
mang
hêi
gi?
Nguyên
nhân
cùa
ch
m@ng
xa
hQi?
Phân
tích
dièu
kiên
khách
quan
và
nhân
chù
quan
cua
mot
cuêc
cåch
mang
xa
hêi?
6.
Ý
thúc
xa hêi
gi
?
Phân
tích
tính
dêc
lap
tuøng
déi
cùa
ý
thúc
hêi? Ý
nghïa
phuung
pháp
luân
rút
ra
tir
viêc
nghiên
cúu
ván
này?
(LUUÝ.
-
Viëc
chuän
bi
kidm
tra
citang
mêt
dièu
kiën
bát
buêc
,
-
Kng
giåi
quyát
bo
sung
sau
ngày
thåo
luên
theo
lich
hoc).
Câu hỏi thảo luận những vấn đề cơ bản của chủ nghĩa Mác Lê Nin - Người đăng: Lam Nguyen Tuong Vy
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
1 Vietnamese
Câu hỏi thảo luận những vấn đề cơ bản của chủ nghĩa Mác Lê Nin 9 10 595