Ktl-icon-tai-lieu

Câu hỏi thi công chức tỉnh môn kiến thức chung

Được đăng lên bởi Nguyễn hữu bảy
Số trang: 6 trang   |   Lượt xem: 3727 lần   |   Lượt tải: 10 lần
Câu hỏi ôn thi môn kiến thức chung - 55 câu
Printable View



08-10-2012 02:40 PM

Lê Đại Hành
Câu hỏi ôn thi môn kiến thức chung - 55 câu

[*]Câu 1. Hãy nêu những nhiệm vụ quyền hạn của Quốc hội theo Hiến
pháp năm 1992 của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ?
[*]Câu 2. Hãy nêu những nhiệm vụ quyền hạn của Chủ tịch nước theo
Hiến pháp năm 1992 của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ?
[*]Câu 3. Hãy nêu những nhiệm vụ quyền hạn của Chính phủ theo Hiến
pháp năm 1992 của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ?
[*]Câu 4. Hãy nêu những nhiệm vụ quyền hạn của Thủ tướng Chính phủ
theo Hiến pháp năm 1992 của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt
Nam ?
[*]Câu 5. Hãy trình bày địa vị pháp lý của Hội đồng nhân dân theo quy
định của Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân năm
2003?
[*]Câu 6. Hãy trình bày địa vị pháp lý của Ủy ban nhân dân theo quy
định của Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân năm
2003?
[*]Câu 7. Hãy cho biết nhiệm kỳ mỗi khóa Hội đồng nhân dân, Thường
trực Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, các Ban của Hội đồng nhân
dân được quy định theo Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban

nhân dân năm 2003 như thế nào?
[*]Câu 8. Hãy nêu nhiệm vụ và quyền hạn của Thường trực Hội đồng
nhân dân theo quy định của Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban
nhân dân năm 2003?
[*]Câu 9. Theo quy định của Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy
ban nhân dân năm 2003, Ủy ban nhân dân tỉnh có những nhiệm vụ,
quyền hạn gì trong lĩnh vực kinh tế?
[*] Câu 10. Theo quy định của Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy
ban nhân dân năm 2003, Ủy ban nhân dân tỉnh có những nhiệm vụ,
quyền hạn gì trong lĩnh vực nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp, thuỷ
lợi và đất đai?
[*]Câu 11. Theo quy định của Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy
ban nhân dân năm 2003, trong việc xây dựng chính quyền và quản lý địa
giới hành chính, Ủy ban nhân dân tỉnh có những nhiệm vụ, quyền hạn
gì?
[*]Câu 12. Theo quy định của Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy
ban nhân dân năm 2003, trong lĩnh vực kinh tế, Ủy ban nhân dân huyện
có những nhiệm vụ, quyền hạn gì?
[*]Câu 13. Theo quy định của Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy
ban nhân dân năm 2003, trong lĩnh vực nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư
nghiệp, thuỷ lợi và đất đai, Ủy ban nhân dân huyện có những nhiệm vụ,
quyền hạn gì?
[*]Câu 14. Theo quy định của Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy
ban nhân dân năm 2003, trong lĩnh vực giáo dục, y tế, xã hội, văn hoá,
thông tin và thể dục thể thao, Ủy ban nhân dân huyện có những nhiệm
v...
Câu hỏi ôn thi môn kiến thức chung - 55 câu
Printable View
08-10-2012 02:40 PM
Lê Đại Hành
Câu hỏi ôn thi môn kiến thức chung - 55 câu
[*]Câu 1. Hãy nêu những nhiệm vụ quyền hạn của Quốc hội theo Hiến
pháp năm 1992 của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ?
[*]Câu 2. Hãy nêu những nhiệm vụ quyền hạn của Chủ tịch nước theo
Hiến pháp năm 1992 của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ?
[*]Câu 3. Hãy nêu những nhiệm vụ quyền hạn của Chính phủ theo Hiến
pháp năm 1992 của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ?
[*]Câu 4. Hãy nêu những nhiệm vụ quyền hạn của Thủ tướng Chính phủ
theo Hiến pháp năm 1992 của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt
Nam ?
[*]Câu 5. Hãy trình bày địa vị pháp lý của Hội đồng nhân dân theo quy
định của Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân năm
2003?
[*]Câu 6. Hãy trình bày địa vị pháp lý của Ủy ban nhân dân theo quy
định của Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân năm
2003?
[*]Câu 7. Hãy cho biết nhiệm kỳ mỗi khóa Hội đồng nhân dân, Thường
trực Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, các Ban của Hội đồng nhân
dân được quy định theo Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban
Câu hỏi thi công chức tỉnh môn kiến thức chung - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Câu hỏi thi công chức tỉnh môn kiến thức chung - Người đăng: Nguyễn hữu bảy
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
6 Vietnamese
Câu hỏi thi công chức tỉnh môn kiến thức chung 9 10 841