Ktl-icon-tai-lieu

Cau hỏi thi nhà nước và pháp luật

Được đăng lên bởi Nguyễn Hiếu
Số trang: 9 trang   |   Lượt xem: 1039 lần   |   Lượt tải: 2 lần
* PHẦN LÝ THUYẾT
Cu 1: Hy nu kn v pt đặc điểm của NN?
a. Khái niệm
Nhà nước là một tổ chức đặc biệt của quyền lực chính trị, một bộ máy chuyên làm nhiệm vụ
cưỡng chế và thực hiện các chức năng quản lý đặc biệt nhắm duy trì trật tự xã hội, thực hiện mục
đích bảo vệ địa vị của giai cấp thống trị trong xã hội.
b. Đặc điểm
- Nhà nước thiết lập một quyền lực công cộng đặc biệt.
Quyền lực công cộng là quyền lực để quản lý tất cả các cơ quan trong toàn xã hội (chủ thể của
quyền lực này là giai cấp thống trị về kinh tế và chính trị).
Để thực hiện quyền lực này và để quản lí XH NN có lớp người chuyên làm nhiệm vụ quản lí
-> hình thnh một bộ my cưỡng chế duy trì địa vị và bảo vệ lợi ích của giai cấp thống trị, bắt các giai
cấp khác phải phục tùng theo ý chí của giai cấp thống trị
- Nhà nước phân chia dân cư theo lãnh thổ thành các đơn vị hành chính.
Do quyền lực NN bao trùm lên toàn bộ XH nên mọi dân cư trong lnh thổ đều chịu sự quản lí
của NN. Đây là đặc điểm cho thấy khác biệt với các tổ chức đoàn thể vì cc tổ chức ny chỉ gồm
những người cùng nghề nghiệp, nhu cầu,…
Để thực hiện chức năng quản lí NN, NN chia dân cư thành các đơn vị hành chính, hình thnh
bộ my hnh chính NN từ TW đến địa phương để tác động đến mọi cấp, mọi lnh vực trn lnh thổ.
- Nhà nước có chủ quyền quốc gia.
Khi nhà nước ra đời, phân chia dân cư theo lãnh thổ, hình thành các quốc gia riêng biệt thì nhà
nước có chủ quyền quốc gia. Chủ quyền quốc gia mang nội dung chính trị pháp lý, nó thể hiện
quyền độc lập tự quyết của nhà nước về chính sách đối nội và đối ngoại không phụ thuộc vào các lực
lượng bên ngoài.
- Nhà nước ban hành pháp luật và quản lý xã hội bằng pháp luật.
Với tư cách là người đại diện chính thức của toàn XH, NN là tổ chức duy nhất có quyền ban
hành pháp luật. Pháp luật do NN ban hành nên có tính chất bắt buộc chung, mọi người (công dân)
đều phải tôn trọng pháp luật.
- Nhà nước quy định thuế và thực hiện việc thu các loại thuế.
NN đặt ra thuế vì BM NN bao gồm một lớp người đặc biệt, tách khỏi lao động sản xuất để
thực hiện chức năng quản lí, BM đó phải được nuôi dưỡng bằng nguồn tài chínhlấy từ khu vực sản
xuất trực tiếp. Thiếu thuế NN không thể tồn tại được. Mặt khác chỉ có NN mới có độc quyền đặt ra
thuế vì NN l tổ chức duy nhất cĩ tư cách đại diện chính thức của toàn XH.
Những đặc điểm trên nói lên sự khác nhau giữa NN và các tổ chức x hội khc, đồng thời cũng
phản ánh vị trí và vai trị của NN trong x hội cĩ giai cấp.
Cu 2: Hy nu kn hình thức NN v pt cc hình thức NN?
K/n: Hình thức n...
* PHẦN LÝ THUYẾT
Cu 1: Hy nu kn v pt đặc điểm của NN?
a. Khái niệm
Nhà nước một tổ chức đặc biệt của quyền lực chính trị, một bộ máy chuyên làm nhiệm vụ
cưỡng chế thực hiện các chức năng quản đặc biệt nhắm duy trì trật tự hội, thực hiện mục
đích bảo vệ địa vị của giai cấp thống trị trong xã hội.
b. Đặc điểm
- Nhà nước thiết lập một quyền lực công cộng đặc biệt.
Quyền lực công cộng là quyền lực để quản lý tất cả các cơ quan trong toàn xã hội (chủ thể của
quyền lực này là giai cấp thống trị về kinh tế và chính trị).
Để thực hiện quyền lực này để quản XH NN lớp người chuyên làm nhiệm vụ quản
-> hình thnh một bộ my cưỡng chế duy trì địa vịbảo vệ lợi ích của giai cấp thống trị, bắtc giai
cấp khác phải phục tùng theo ý chí của giai cấp thống trị
- Nhà nước phân chia dân cư theo lãnh thổ thành các đơn vị hành chính.
Do quyền lực NN bao trùm lên toàn bộ XH nên mọi dân trong lnh thổ đều chịu sự quản
của NN. Đây đặc điểm cho thấy khác biệt với các tổ chức đoàn thể cc tổ chức ny chỉ gồm
những người cùng nghề nghiệp, nhu cầu,…
Để thực hiện chức năng quản NN, NN chia dân thành các đơn vị hành chính, hình thnh
bộ my hnh chính NN từ TW đến địa phương để tác động đến mọi cấp, mọi lnh vực trn lnh thổ.
- Nhà nước có chủ quyền quốc gia.
Khi nhà nước ra đời, phân chia dân cư theo lãnh thổ, hình thành các quốc gia riêng biệt thì nhà
nước chủ quyền quốc gia. Chủ quyền quốc gia mang nội dung chính trị pháp lý, nó thể hiện
quyền độc lập tự quyết của nhà nước về chính sách đối nội và đối ngoại không phụ thuộc vào các lực
lượng bên ngoài.
- Nhà nước ban hành pháp luật và quản lý xã hội bằng pháp luật.
Với cách người đại diện chính thức của toàn XH, NN tổ chức duy nhất quyền ban
hành pháp luật. Pháp luật do NN ban hành nên tính chất bắt buộc chung, mọi người (công dân)
đều phải tôn trọng pháp luật.
- Nhà nước quy định thuế và thực hiện việc thu các loại thuế.
NN đặt ra thuế BM NN bao gồm một lớp người đặc biệt, tách khỏi lao động sản xuất để
thực hiện chức năng quản lí, BM đó phải được nuôiỡng bằng nguồn tài chínhlấy từ khu vực sản
xuất trực tiếp. Thiếu thuế NN không thể tồn tại được. Mặt khác chỉ NN mới độc quyền đặt ra
thuế vì NN l tổ chức duy nhất cĩ tư cách đại diện chính thức của toàn XH.
Những đặc điểm trên nói lên sự khác nhau giữa NNc tổ chức x hội khc, đồng thời cũng
phản ánh vị trí và vai trị của NN trong x hội cĩ giai cấp.
Cu 2: Hy nu kn hình thức NN v pt cc hình thức NN?
K/n: Hình thức nhà nước cách thức tổ chức phương pháp thực hiện quyền lực nhà nước
của giai cấp thống trị, bao gồm ba yếu tố: hình thức chính thể, hình thức cấu trúc nhà nước và chế đ
chính trị.
a. Hình thức chính thể
1
Cau hỏi thi nhà nước và pháp luật - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Cau hỏi thi nhà nước và pháp luật - Người đăng: Nguyễn Hiếu
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
9 Vietnamese
Cau hỏi thi nhà nước và pháp luật 9 10 463