Ktl-icon-tai-lieu

câu hỏi TN môn đường lối

Được đăng lên bởi ftrung9
Số trang: 35 trang   |   Lượt xem: 2032 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Nguyễn Thị Trang - K14 TTQTD

Học Viện Ngân Hàng

Trắc nghiệm Đường lối
Chương I : Sự ra đời của Đảng cộng sản Việt Nam và Cương lĩnh chính trị
đầu tiên của Đảng

Câu 1: Thời gian thực dân Pháp tiến hành khai thác thuộc địa lần thứ nhất ở Việt
Nam khi nào ?
a. 1858-1884
b. 1884-1896
c. 1896-1913
d. 1914-1918
Câu 2: Trong đợt khai thác thuộc địa lần thứ nhất của thực dân Pháp ở nước ta có
giai cấp mới nào được hình thành?
a. Giai cấp tư sản
b. Giai cấp tư sản và công nhân
c. Giai cấp công nhân
d. Giai cấp tiểu tư sản
Câu 3: Trước Chiến tranh thế giới thứ nhất, ở Việt Nam có những giai cấp, tầng
lớp nào?
a) Địa chủ phong kiến và nông dân
b) Địa chủ phong kiến, nông dân, tư sản, tiểu tư sản và công nhân
c) Địa chủ phong kiến, nông dân và công nhân
d) Địa chủ phong kiến, nông dân và tiểu tư sản
Câu 4 : Nhiệm vụ cách mạng được xem là nhiệm vụ hàng đầu của cách mạng VN
cuối thế kỷ 19 đầu thế kỷ 20 là :
a, Xóa bỏ chế độ phong kiến

Begin Again

Page 1

6/3/2014

Nguyễn Thị Trang - K14 TTQTD

Học Viện Ngân Hàng

b, Giành quyền dân chủ cho nhân dân
c, Đánh đuổi TD Pháp xâm lược, giành độc lập cho dân tộc
d, Cả a và b
Câu 5 : Mâu thuẫn chủ yếu trong xã hội Việt Nam dưới ách thống trị của TD Pháp
cuối thế kỷ 19 đầu thế kỷ 20 là :
a, Mâu thuẫn giữa giai cấp nông dân với giai cấp địa chủ phong kiến
b, Mâu thuẫn giữa giai cấp vô sản với giai cấp tư sản
c, Mâu thuẫn giữa công nhân và nông dân với đế quốc và phong kiến
d, mâu thuẫn giữa toàn thể dân tộc Việt Nam với TD Pháp xâm lược
Câu 6 : Những giai cấp bị trị ở Việt Nam dưới chế độ thuộc địa của đế quốc Pháp
là:
a) Công nhân và nông dân
b) Công nhân, nông dân, tiểu tư sản
c) Công nhân, nông dân, tiểu tư sản, tư sản dân tộc
d) Công nhân, nông dân, tiểu tư sản, tư sản dân tộc, địa chủ vừa và nhỏ
Câu 7 : Các tổ chức đảng phái nào không thuộc phong trào yêu nước theo khuynh
hướng tư sản cuối thế kỷ 19 đầu thế kỷ 20?
a, Tân Việt cách mạng Đảng
b, Việt Nam quốc dân Đảng
c, Đông Dương cộng sản Đảng
d, Đảng Thanh niên
Câu 8 : Phong trào yêu nước theo khuynh hướng tư sản đầu thế kỷ 10 diễn ra theo
xu hướng nào dưới đây?
a, Xu hướng bạo động

Begin Again

Page 2

6/3/2014

Nguyễn Thị Trang - K14 TTQTD

Học Viện Ngân Hàng

b, Xu hướng cải cách
c, Xu hướng bãi công
d, Cả a và b
Câu 9 : Đại diện cho xu hướng cải cách trong phong trào yêu nước theo khuynh
hướng tư sản đầu thế kỷ 20 là ai?
a, Phan Bội Châu
b, Phan Châu Trinh
c, Hoàng Hoa Thám
d, Phan Đình Phùng
Câu 10 : Nguyễn Ái Quốc lựa chọn con đường giải phóng dân tộc theo khuy...
Nguyễn Thị Trang - K14 TTQTD Học Viện Ngân Hàng
Trắc nghiệm Đường lối
Chương I : Sự ra đời của Đảng cộng sản Việt Nam và Cương lĩnh chính trị
đầu tiên của Đảng
Câu 1: Thời gian thực dân Pháp tiến hành khai thác thuộc địa lần thứ nhất ở Việt
Nam khi nào ?
a. 1858-1884
b. 1884-1896
c. 1896-1913
d. 1914-1918
Câu 2: Trong đợt khai thác thuộc địa lần thứ nhất của thực dân Pháp ở nước ta có
giai cấp mới nào được hình thành?
a. Giai cấp tư sản
b. Giai cấp tư sản và công nhân
c. Giai cấp công nhân
d. Giai cấp tiểu tư sản
Câu 3: Trước Chiến tranh thế giới thứ nhất, ở Việt Nam có những giai cấp, tầng
lớp nào?
a) Địa chủ phong kiến và nông dân
b) Địa chủ phong kiến, nông dân, tư sản, tiểu tư sản và công nhân
c) Địa chủ phong kiến, nông dân và công nhân
d) Địa chủ phong kiến, nông dân và tiểu tư sản
Câu 4 : Nhiệm vụ cách mạng được xem là nhiệm vụ hàng đầu của cách mạng VN
cuối thế kỷ 19 đầu thế kỷ 20 là :
a, Xóa bỏ chế độ phong kiến
Begin Again Page 1 6/3/2014
câu hỏi TN môn đường lối - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
câu hỏi TN môn đường lối - Người đăng: ftrung9
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
35 Vietnamese
câu hỏi TN môn đường lối 9 10 537