Ktl-icon-tai-lieu

Câu hỏi trắc nghiệm Logic học (kèm đáp án)

Được đăng lên bởi dat-huy
Số trang: 28 trang   |   Lượt xem: 34220 lần   |   Lượt tải: 132 lần
CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM
1. Đối tượng của lôgích học là gì?
A) Nhận thức.
B) Tính chân lý của tư tưởng.
C) Tư duy.
D) Kết cấu và quy luật của tư duy.

D

2. Tư duy có những đặc tính nào?
D
A) Cụ thể, sinh động, trừu tượng, khái quát,
B) Gián tiếp, năng động - sáng tạo, sinh động và sâu sắc.
C) Trực tiếp, liên hệ với ngôn ngữ, trừu tượng, khái quát, sâu sắc.
D) Gián tiếp, năng động - sáng tạo, trừu tượng, khái quát, sâu sắc.
3. Mệnh đề nào sau đây đúng?
A
A) Tư duy càng trừu tượng thì càng khái quát.
B) Tư duy càng trừu tượng thì càng chính xác.
C) Tư duy càng khái quát thì càng gián tiếp và đúng đắn.
D) Tư duy càng khái quát thì càng gián tiếp, càng trừu tượng, càng đúng đắn, càng năng động - sáng tạo.
4. Hình thức tư duy, kết cấu lôgích của tư tưởng là gì?
C
A) Những cái tiên nghiệm.
B) Hai cái hoàn toàn khác nhau.
C) Một bộ phận của nội dung tư tưởng.
D) Những sơ đồ, công thức, ký hiệu do con người đặt ra để dễ dàng diễn đạt nội dung tư tưởng.
5. Bổ sung để có một câu đúng của V.I.Lênin: “Những hình thức lôgích và những quy luật lôgích
không phải là cái vỏ trống rỗng mà là . . . của thế giới khách quan”.
C
A) sản phẩm.
B) công cụ nhận thức.
C) phản ánh.
D) nguồn gốc.
6. Quy luật tư duy (quy luật lôgích của tư tưởng) là gì?
D
A) Mối liên hệ bản chất, tất yếu, khách quan giữa các tư tưởng.
B) Cái chi phối các kết cấu của tư tưởng để đảm bảo cho tư tưởng phản ánh đúng đối tượng được tư
tưởng.
C) Các yêu cầu đối với tư duy để tư duy phù hợp với hiện thực.
D) A), B), C) đều đúng.
7. Từ “lôgích” trong tiếng Việt có nghĩa là gì?
D
A) Mối liên hệ mang tính tất yếu giữa các sự vật, hiện tượng trong hiện thực khách quan.
B) Mối liên hệ mang tính tất yếu giữa những ý nghĩ, tư tưởng trong hiện thực chủ quan.
C) Lôgích học.
D) A), B), C) đều đúng.
8. Lôgích học là gì?
B
A) Khoa học về tư duy.
B) Môn học nghiên cứu các hình thức và quy luật của tư duy.
C) Môn học nhằm làm trong sáng đầu óc.
D) Khoa học vạch ra sự phù hợp của tư tưởng với tư tưởng.
9. Bổ sung từ còn thiếu để có một câu đúng: “Vấn đề về tính chân lý của tư duy là vấn đề . . .”.
A) cơ bản của Lôgích học.
B) nói về sự phù hợp của tư tưởng với thực tại.
C) nói về sự phù hợp của tư tưởng với tư tưởng.
D) cơ bản của mọi hoạt động nhận thức của con người.

A

10. Nhiệm vụ của lôgích học là gì?
D
A) Vạch ra các hình thức và quy luật của tư duy lôgích.
B) Vạch ra các hình thức và quy luật của tư duy biện chứng.

137

C) Vạch ra tính chân lý của tư tưởng.
D) Vạch ra các kết cấu của tư tưởng, các sơ đồ của lập luận, ...
U HỎI TRẮC NGHIỆM
1. Đối ợng củagích học là gì? D
A) Nhận thức.
B) Tính cn lý của tư tưởng.
C) duy.
D) Kết cấu quy luật của tư duy.
2. duy những đặcnho? D
A) Cụ thể, sinh động, trừu tượng, khái quát,
B) Gián tiếp, ng động - sáng tạo, sinh động u sắc.
C) Trực tiếp, liên hệ với ngôn ngữ, trừu tượng, ki qt, u sắc.
D) Gián tiếp,ng động - ng tạo, trừu tượng, khái qt,u sắc.
3. Mệnh đề nào sau đây đúng? A
A) duy càng trừu tượng thì càng ki quát.
B) duy càng trừu tượng thì càng chính xác.
C) duy càng khái qt tng gián tiếp đúng đắn.
D) duy càng khái qt tng gián tiếp, càng trừu tượng,ng đúng đắn,ngng động - ng tạo.
4. Hình thức tư duy, kết cấu lôgích của tưởng ? C
A) Những cái tiên nghiệm.
B) Haii hoàn toàn khác nhau.
C) Một bộ phận của nội dung ởng.
D) Nhng sơ đồ, công thức, hiu do con ngưi đặt ra đ dễ dàng diễn đt ni dung tư tưởng.
5. Bổ sung để một u đúng của V.I.Lênin: “Những nh thức ch những quy luật lôgích
không phải là cái vỏ trống rỗng . . . của thế giới khách quan”. C
A) sản phẩm.
B) công cnhận thức.
C) phản ánh.
D) nguồn gốc.
6. Quy luật duy (quy luật lôgích của tưởng) ? D
A) Mối liên hệ bản chất, tất yếu, khách quan giữa các ởng.
B) Cái chi phối c kết cấu củaởng để đảm bảo cho tư tưởng phản ánh đúng đối tượng được
tưởng.
C) Các yêu cầu đối với duy đduy p hợp với hiện thực.
D) A), B), C) đều đúng.
7. Từ “lôgíchtrong tiếng Việt có nghĩa gì? D
A) Mối liên hệ mang tính tất yếu giữa các sự vật, hiện tượng trong hiện thực khách quan.
B) Mối liên hệ mang tính tất yếu giữa những ý nghĩ,ởng trong hiện thực chủ quan.
C) Lôgích học.
D) A), B), C) đều đúng.
8. Lôgích học ? B
A) Khoa học về tư duy.
B) n học nghiên cứuc hình thức quy luật của duy.
C) n học nhằm m trong sáng đầu óc.
D) Khoa học vạch ra sphù hợp của tư tưởng với tư tưởng.
9. Bsung tn thiếu để một câu đúng: “Vấn đề về tính chân lý của duy vấn đề . . .”. A
A) bản củach học.
B) nói về sự p hợp của tư tưởng với thực tại.
C) nói về sphù hợp của tưởng với ởng.
D) bản của mọi hoạt động nhận thức của con người.
10. Nhiệm vụ của gích học là gì? D
A) Vạch rac hình thức và quy luật của duy lôgích.
B) Vạch ra các hình thức quy luật của duy biện chứng.
137
Câu hỏi trắc nghiệm Logic học (kèm đáp án) - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Câu hỏi trắc nghiệm Logic học (kèm đáp án) - Người đăng: dat-huy
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
28 Vietnamese
Câu hỏi trắc nghiệm Logic học (kèm đáp án) 9 10 683