Ktl-icon-tai-lieu

Câu hỏi trắc nghiệm Logic học

Được đăng lên bởi Nờ Tờ Nờ Nờ
Số trang: 39 trang   |   Lượt xem: 1220 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Câu 1
Hai khái niệm: “Nguyên đơn” & “Người khởi kiện” có các quan hệ sau. Hãy xác định câu trả lời
Đúng.
a. Giao nhau
b. Tách rời
c. Bao hàm
d. Đồng nhất
Đáp án d.
Câu 2
Hai khái niệm: “Người lao động” & “Người bị bóc lột lao động làm thuê” có các quan hệ sau.
Hãy xác định câu trả lời Đúng.
a. Giao nhau
b. Bao hàm
c. Ngang hàng
d. Mâu thuẫn
Đáp án b
Câu 3
Cho định nghĩa khái niệm: " Lôgíc học là khoa học nghiên cứu về tư duy”.
Định nghĩa trên vi phạm quy tắc nào trong các quy tắc định nghĩa khái niệm. Hãy chọn phương
án đúng:
a. Không vi phạm quy tắc nào cả.
b. Định nghĩa quá rộng
c. Định nghĩa quá hẹp
d. Định nghĩa vừa quá rộng, vừa quá hẹp
Đáp án b.
Câu 4
Cho định nghĩa khái niệm: "Hàng hoá là sản phẩm của lao động”. Định nghĩa trên vi phạm quy
tắc nào trong các quy tắc định nghĩa khái niệm. Hãy chọn phương án đúng:
1.
Không vi phạm quy tắc
2.
Định nghĩa quá hẹp
3.
Định nghĩa quá rộng
b. Định nghĩa luẩn quẩn
Đáp án c.
Câu 5
Xác định cặp khái niệm có quan hệ đồng nhất trong các cặp khái niệm sau:
1.
“Doanh nghiệp” và “Công ty lương thực”.
2.
“Giám đốc” và “Cử nhân kinh tế”.
3.
“Nhà tư bản” và “Kẻ bóc lột giá trị thặng dư”.
4.
“Doanh nghiệp cơ khí” và “Doanh nghiệp thủ công”.
Đáp án c.
Câu 6
Xác định cặp khái niệm có quan hệ bao hàm trong các cặp khái niệm sau:
1.
2.
3.

“Hàng văn hoá phẩm” và “Hàng thực phẩm”.
“Chiến tranh chính nghĩa” và “Chiến tranh phi nghĩa”.
“Người quản lý” và “Giám đốc giỏi”.

4.
“Hàng tiêu dùng” và “Hàng Việt nam”.
Đáp án c.
Câu 7
Xác định cặp khái niệm có quan hệ giao nhau trong các cặp khái niệm sau:
1.
“Doanh nghiệp gốm sứ” và “Doanh nghiệp tư nhân”.
2.
“Màu trắng” và “Màu đen”.
3.
“Thành phố có quảng trường Ba Đình” và “Thủ đô Hà nội”.
4.
“Người lao động” và “Cử nhân kinh tế”.
Đáp án a.
Câu 8
Xác định cặp khái niệm có quan hệ mâu thuẫn trong các cặp khái niệm sau:
1.
“Người kinh doanh giỏi” và “Người kinh doanh không giỏi”.
2.
“Người giám đốc” và “Người kế toán trưởng”.
3.
“Người lao động” và “Nhà quản lý”.
4.
“Giáo sư” và “Tiến sĩ”.
Đáp án a.
Câu 9
Trong các khái niệm sau, khái niệm nào có ngoại diên rộng nhất?
1.
Cán bộ quản lý.
2.
Giám đốc doanh nghiệp.
3.
Người lao động.
4.
Giám đốc doanh nghiệp nhà nước.
Đáp án c.
Câu 10
Có người định nghĩa: “Ôtô là phương tiện giao thông cơ giới”.
Hỏi: Định nghĩa trên vi phạm quy tắc nào trong các quy tắc định nghĩa ghi dưới đây.
1.
Định nghĩa không được phủ định.
2.
Định nghĩa phải cân đối.
3.
Định nghĩa không được luẩn quẩn.
4.
Định nghĩa phải rõ ràng, chính xác, ngắn gọn.
Đáp án b.
Câ...
Câu 1
Hai khái niệm: “Nguyên đơn” & “Người khởi kiện” có các quan hệ sau. Hãy xác định câu trả lời
Đúng.
a. Giao nhau
b. Tách rời
c. Bao hàm
d. Đồng nhất
Đáp án d.
Câu 2
Hai khái niệm: “Người lao động” & “Người bị bóc lột lao động làm thuê” có các quan hệ sau.
Hãy xác định câu trả lời Đúng.
a. Giao nhau
b. Bao hàm
c. Ngang hàng
d. Mâu thuẫn
Đáp án b
Câu 3
Cho định nghĩa khái niệm: " Lôgíc học là khoa học nghiên cứu về tư duy”.
Định nghĩa trên vi phạm quy tắc nào trong các quy tắc định nghĩa khái niệm. Hãy chọn phương
án đúng:
a. Không vi phạm quy tắc nào cả.
b. Định nghĩa quá rộng
c. Định nghĩa quá hẹp
d. Định nghĩa vừa quá rộng, vừa quá hẹp
Đáp án b.
Câu 4
Cho định nghĩa khái niệm: "Hàng hoá là sản phẩm của lao động”. Định nghĩa trên vi phạm quy
tắc nào trong các quy tắc định nghĩa khái niệm. Hãy chọn phương án đúng:
1. Không vi phạm quy tắc
2. Định nghĩa quá hẹp
3. Định nghĩa quá rộng
b. Định nghĩa luẩn quẩn
Đáp án c.
Câu 5
Xác định cặp khái niệm có quan hệ đồng nhất trong các cặp khái niệm sau:
1. “Doanh nghiệp” và “Công ty lương thực”.
2. “Giám đốc” và “Cử nhân kinh tế”.
3. “Nhà tư bản” và “Kẻ bóc lột giá trị thặng dư”.
4. “Doanh nghiệp cơ khí” và “Doanh nghiệp thủ công”.
Đáp án c.
Câu 6
Xác định cặp khái niệm có quan hệ bao hàm trong các cặp khái niệm sau:
1. “Hàng văn hoá phẩm” và “Hàng thực phẩm”.
2. “Chiến tranh chính nghĩa” và “Chiến tranh phi nghĩa”.
3. “Người quản lý” và “Giám đốc giỏi”.
Câu hỏi trắc nghiệm Logic học - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Câu hỏi trắc nghiệm Logic học - Người đăng: Nờ Tờ Nờ Nờ
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
39 Vietnamese
Câu hỏi trắc nghiệm Logic học 9 10 772