Ktl-icon-tai-lieu

Câu hỏi trắc nghiệm tư tưởng Hồ Chí Minh

Được đăng lên bởi Công Tố Lâm
Số trang: 9 trang   |   Lượt xem: 2171 lần   |   Lượt tải: 3 lần
1. Câu hỏi trắc nghiệm môn tư tưởng Hồ Chí Minh

1. Các địa danh sau, địa danh nào chỉ đúng Quê hương Bác Hồ ?
a.Kim liên, Nam đàn, Nghệ An..
b.Làng Sen, Nam đàn, Nghệ An.
c. Làng Sen, Kim Liên, Nghệ An.
d. Kim Liên, Nam Đàn, Nghệ Tĩnh.
2. Địa danh quê ngoại Bác Hồ?
a. Kim Liên
b. Hoàng Trù
c.Làng Sen
d.Nam Đàn
3. Năm 1901, Ông Nguyễn Sinh Sắc đưa vợ và hai con vào Huế với mục đích gì?
a. Lo cho các con ăn học
b. Lo cuộc sống gia đình
c.Làm quan trong triều đình
d.Lo cho mình học để thi phó bảng
4. Từ nhỏ Hồ Chí Minh đã nhận thấy đặc điểm gì của triều đình nhà Nguyễn?
a. Ươn hèn, nhu nhược
b.Phản bội
c.Cấu kết với thực dân Pháp
d.Cả 3 phương án trên
5. Đức tính nào của cha ảnh hưởng lớn đến chí hướng cách mạng của Bác Hồ?
a. Cần cù vượt khó
b. Yêu quê hương
c. Yêu nước, thương dân
d. Cả 3 phương án trên
6. thành phần gia đình Bác Hồ?
a. Nông dân
b. Công nhân
c. Trí thức, nhà giáo
d. Nhà nho yêu nước
7. Đặc điểm truyền thống của quê hương Bác Hồ ?
a. Yêu nước, căm thù giặc Kiên cường chống giặc ngoại xâm,
b. tinh thần quốc tế cao cả
c. Căm thù giặc, khinh ghét vua quan nhà Nguyễn ươn hèn
d.Cả 3 phương án trên
8. Đặc điểm truyền thống gia đình Bác Hồ?
a. Yêu nước, thương dân, căm thù giặc
b.Dòng dõi quý tộc, nho gia
c.Nhà nho, yêu nước
d.Cả 3 phương án trên
9. Thân mẫu Bác Hồ làm nghề gì để nuôi gia đình những năm ở Huế?
a. Nghề nông

b.Dạy học
c.Nội trợ
d.Dệt cửi
10. Thân sinh của Bác Hồ mất tại đâu?
a. Nghệ An
b. Huế
c.Hà Nội
d.Đồng tháp
11. Thân sinh Bác Hồ Vào Đồng Tháp năm 1911 với mục đích gì?
A. Hoạt động cách mạng
b.Hoạt động trong phong trào cứu nước
c.Làm nghề dạy học, chữa bệnh cứu người
d. Cả 3 phương án trên
12. Bác hồ lớn lên trong hoàn cảnh nước ta thế nào?
a. Phong trào chống Pháp nổi dậy khắc nơi
b.Khó khăn nhất trong lịch sử
c.Triều đình Nguyễn cai trị bản thủ phản động
d.Cả 3 phương án trên
13. Yếu tố nào có ý nghĩa quyết định việc hình thành tư tưởng Hồ Chí Minh ?
a.Giá trị truyền thống dân tộc
b.Tinh hoa văn hóa nhân loại
c.Chủ nghĩa Mác – Lênin
d.Phẩm chất cá nhân Hồ Chí Minh
14. Thời kỳ hoạt động nào của Bác Hồ có ý nghĩa quyết định vạch con đường cách mạng
Việt Nam?
a. Trước 1911
b.1911 – 1920
c.1921 – 1930
d.1930 – 1941
e.1941 – 1969
15. Đảng ta quyết định lấy tư tưởng Hồ Chí Minh làm kim chỉ nam cho hành động năm
nào?
a.1930
b.1945
d. 1954
e.1991
16. Những năm bôn ba tìm đường cứu nước, Bác Hồ đã phải rời xa Tổ quốc bao nhiêu
năm?
a. 30 năm
b.40 năm
c.50 năm
d.60 năm
17. Những năm bôn ba tìm đường cứu nước, Bác Hồ từng đến bao nhiê...
1. Câu hỏi trắc nghiệm môn tư tưởng Hồ Chí Minh
1. Các địa danh sau, địa danh nào chỉ đúng Quê hương Bác Hồ ?
a.Kim liên, Nam đàn, Nghệ An..
b.Làng Sen, Nam đàn, Nghệ An.
c. Làng Sen, Kim Liên, Nghệ An.
d. Kim Liên, Nam Đàn, Nghệ Tĩnh.
2. Địa danh quê ngoại Bác Hồ?
a. Kim Liên
b. Hoàng Trù
c.Làng Sen
d.Nam Đàn
3. Năm 1901, Ông Nguyễn Sinh Sắc đưa vợ và hai con vào Huế với mục đích gì?
a. Lo cho các con ăn học
b. Lo cuộc sống gia đình
c.Làm quan trong triều đình
d.Lo cho mình học để thi phó bảng
4. Từ nhỏ Hồ Chí Minh đã nhận thấy đặc điểm gì của triều đình nhà Nguyễn?
a. Ươn hèn, nhu nhược
b.Phản bội
c.Cấu kết với thực dân Pháp
d.Cả 3 phương án trên
5. Đức tính nào của cha ảnh hưởng lớn đến chí hướng cách mạng của Bác Hồ?
a. Cần cù vượt khó
b. Yêu quê hương
c. Yêu nước, thương dân
d. Cả 3 phương án trên
6. thành phần gia đình Bác Hồ?
a. Nông dân
b. Công nhân
c. Trí thức, nhà giáo
d. Nhà nho yêu nước
7. Đặc điểm truyền thống của quê hương Bác Hồ ?
a. Yêu nước, căm thù giặc Kiên cường chống giặc ngoại xâm,
b. tinh thần quốc tế cao cả
c. Căm thù giặc, khinh ghét vua quan nhà Nguyễn ươn hèn
d.Cả 3 phương án trên
8. Đặc điểm truyền thống gia đình Bác Hồ?
a. Yêu nước, thương dân, căm thù giặc
b.Dòng dõi quý tộc, nho gia
c.Nhà nho, yêu nước
d.Cả 3 phương án trên
9. Thân mẫu Bác Hồ làm nghề gì để nuôi gia đình những năm ở Huế?
a. Nghề nông
Câu hỏi trắc nghiệm tư tưởng Hồ Chí Minh - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Câu hỏi trắc nghiệm tư tưởng Hồ Chí Minh - Người đăng: Công Tố Lâm
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
9 Vietnamese
Câu hỏi trắc nghiệm tư tưởng Hồ Chí Minh 9 10 317