Ktl-icon-tai-lieu

câu hỏi trắc nghiệm tư tưởng Hồ Chí Minh

Được đăng lên bởi clover4
Số trang: 50 trang   |   Lượt xem: 1653 lần   |   Lượt tải: 1 lần
CÂ U HỎ I TRẮC NGHIỆ M TƯ TƯỞ NG HỒ CHÍ MINH
1. Thâ n phụ Hồ Chí Minh là Nguyễn Sinh Sắ c. ô ng sinh năm nào?
a. 1860
b. 1862
c. 1863
d. 1883
2. Thâ n mẫu Hồ Chí Minh là bà Hoà ng Thị Loan. Bà sinh nă m nào?
a. 1865
b. 1866
c. 1868
d. 1870
3. Nguyễ n Sinh Cung (Hồ Chí Minh) đế n Huế lầ n thứ nhất và o năm nào ?
a. 1895
b. 1896
c. 1898
d. 1901
4. Đến Huế lần thứ nhất, Hồ Chí Minh ở đó thời gian bao lâ u?
a. 5 năm
b. 6 năm
c. 7 năm
d. 10 năm
5. Nguyễn Tất Thà nh đến Huế lần thứ 2 năm nà o?
a. 1904
b. 1905
c. 1906
d. 1908
6. Ngườ i thầ y giáo đầ u tiên củ a Nguyễ n Tất Thà nh là ai?
a. Vương Thú c Quí
b. Nguyễ n Sinh Sắc
c. Trầ n Thâ n
7. Nguyễn Tất Thà nh vào học trường Phá p-Việt Đô ng Ba và o năm nào?
Trang 114

a. 9/1905
b. 9/1906
c. 9/1907
d. 9/1908
8. Nguyễ n Tất Thà nh trú ng tuyể n vào trường Quố c học Huế năm học nà o?
a. Năm học 1905-1906
b. Nă m họ c 1907-1908
c. Năm học 1995-1910
9. Nguyễ n Tấ t Thà nh lầ n đầ u tiê n đượ c nghe khẩ u hiệ u TỰ DO-BÌNH ĐẲNG-BÁC Á I củ a Pháp
vào nă m nà o?
a. 9/1903
b. 9/1904
c. 9/1905
10. Nguyễ n Tất Thà nh đã tham dự cuộc biểu tình chống thuế củ a nông dâ n tỉnh Thừ a Thiên vào
thờ i gian nà o?
a. 5/1905
b. 5/1906
c. 5/1908
11. Nguyễ n Tất Thà nh đã dừ ng châ n ở Phan Thiết và o năm nà o?
a. 9/1908
b. 9/1909
c. 9/1910
12. Trườ ng Dục Thanh ở Phan Thiết đượ c thành lập và o năm nà o?
a. 1905
b. 1906
c. 1907
13. Nguyễn Tất Thà nh dạy họ c ở trườ ng Dụ c Thanh thời gian nà o?
a. 9/1910 đến 2/1911
b. 9/1910 đế n 3/1911
c. 9/1910 đế n 4/1911
14. Nguyễn Tấ t Thà nh tìm đến hã ng Năm Sao đang cập bế n Nhà Rồ ng Sài Gòn để lấ y hàng và
đón khá ch di Mác-xây khi nà o?
a. 1/6/1911
b. 2/6/1911
Trang 115

15.

16.

17.

18.

19.

20.

c. 4/6/1911
d. 5/6/1911
Nguyễ n Tấ t Thà nh ra đi tìm đường cứ u nước tại bến cả ng Nhà rồng Sà i Gò n đi sang Pháp
vào thờ i gian nà o?
a. 2/6/1911
b. 4/6/1911
c. 5/6/1911
Nguyễ n Tất Thà nh lú c ra đi tìm đường cứu nước bao nhiêu tuổi?
a. 19 tuổi
b. 20 tuổi
c. 21 tuổ i
Nguyễ n Tấ t Thà nh –Nguyễn Ai Quố c nhắ c lạ i: “Khi tôi độ 13 tuổ i, lầ n đầ u tiên tô i đượ c nghe
ba chữ Pháp: Tự do, bình đẳ ng, bác ái … và từ thuở ấ y, tô i rấ t muốn là m quen với nề n văn
minh Pháp, muốn tìm xem những gì ẩn sau nhữ ng từ ấy” vào nă m nà o?
a. 1920
b. 1921
c. 1923
Từ 6/1911 đế n cuối 1913, Nguyễ n A i Quốc làm phụ bếp thuỷ thủ trê n các tà u biển đi từ Đô ng
Nam Á sang Châ u â u tới nướ c nào?
a. Phá p, Italia
b. Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha
c. Các nướ c châu phi
d. Tấ t cả các nước trên
Từ nă m 1914 đến c...
CÂ U HỎ I TRẮC NGHIỆ M TƯ TƯỞ NG HỒ CHÍ MINH
1. Thâ n phụ Hồ Chí Minh là Nguyễn Sinh Sắ c. ô ng sinh năm nào?
a. 1860
b. 1862
c. 1863
d. 1883
2. Thâ n mẫu Hồ Chí Minh là bà Hoà ng Thị Loan. Bà sinh nă m nào?
a. 1865
b. 1866
c. 1868
d. 1870
3. Nguyễ n Sinh Cung (Hồ Chí Minh) đế n Huế lầ n thứ nhất và o năm nào ?
a. 1895
b. 1896
c. 1898
d. 1901
4. Đến Huế lần thứ nhất, Hồ Chí Minh ở đó thời gian bao lâ u?
a. 5 năm
b. 6 năm
c. 7 năm
d. 10 năm
5. Nguyễn Tất Thà nh đến Huế lần thứ 2 năm nà o?
a. 1904
b. 1905
c. 1906
d. 1908
6. Ngườ i thầ y giáo đầ u tiên củ a Nguyễ n Tất Thà nh là ai?
a. Vương Tc Quí
b. Nguyễ n Sinh Sắc
c. Trầ n Thâ n
7. Nguyễn Tất Thà nh vào học trường Phá p-Việt Đô ng Ba và o năm nào?
Trang 114
câu hỏi trắc nghiệm tư tưởng Hồ Chí Minh - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
câu hỏi trắc nghiệm tư tưởng Hồ Chí Minh - Người đăng: clover4
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
50 Vietnamese
câu hỏi trắc nghiệm tư tưởng Hồ Chí Minh 9 10 213