Ktl-icon-tai-lieu

câu hỏi trắc nghiệm tư tưởng Hồ Chí minh

Được đăng lên bởi Nguyễn Lương Quang
Số trang: 23 trang   |   Lượt xem: 1241 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Câu 1. Thân phụ Hồ Chí Minh là cụ Nguyễn
Sinh Sắc. Ông sinh năm nào?
1862
Câu 2. Thân mẫu Hồ Chí Minh là Hoàng Thị
Loan. Bà sinh năm nào?
1868
Câu 3. Huyện Bình Khê, nơi cụ Nguyễn Sinh
Sắc, thân phụ Hồ Chí Minh có thời kỳ làm tri
huyện thuộc tỉnh nào?
Bình Định
Câu 4. Thân phụ Hồ chí Minh là cụ Nguyễn Sinh
Sắc, cụ mất năm nào?
1929
Câu 5. Thân phụ Hồ Chí Minh là Nguyễn Sinh
Sắc, cụ qua đời ở đâu?
Cao Lãnh
Câu 6. Thân mẫu Hồ Chí Minh là bà Hoàng Thị
Loan, bà mất năm nào?
1901
Câu 7. Thân mẫu Hồ Chí Minh là bà Hoàng Thị
Loan, bà mất ở đâu?
Huế
Câu 8. Thâu mẫu Hồ Chí Minh là Hoàng Thị
Loan, bà sinh được mấy người con?
4
Câu 9. Nguyễn Sinh Cung đến Huế lần thứ nhất
vào năm nào?
1895
Câu 10. Thân phụ Nguyễn Sinh Sắc làm lễ “vào
làng “ cho Sinh Cung với tên mới là Nguyễn Tất
Thành vào thời gian nào?
1901
Câu 11. Nguyễn Tất Thành đến Huế lần thứ 2
vào năm nào?
1906
Câu 12. Người thầy giáo đầu tiên của Nguyễn
Tất Thành là ai?
Nguyễn Sinh Sắc
Câu13. Nguyễn Tất Thành vào học ở trường
Việt_Pháp Đông Ba vào năm nào?
9 /1906
Câu 14. Nguyễn Tất Thành học tại trường Quốc
học Huế vào năm nào?
1907 -1908
Câu15. Nguyễn Tất Thành lần đầu tiên tiếp xúc
với khẩu hiệu:” Tự do- Bình đẳng- Bác ái “ vào
năm nào?
1905

thudong106@yahoo.com
Câu 16. Nguyễn Tất Thành đã tham dự cuộc
biểu tình chống thuế của nông dân tỉnh Thừa
Thiên vào thời gian nào?
5/1908
Câu 17. Nguyễn Tất Thành đến Quy Nhơn học
thêm tiếng Pháp vào thời gain nào?
9/1909
Câu 18. Nguyễn Tất Thành dạy học ở trường
Dục Thanh vào thời gian nào?
9/1910 – 2/1911
Câu 19. Nguyễn Tất Thành bắt đầu làm việc trên
tàu Amairan Latusơ Tơrêvin đang cập bến cảng
Nha Rồng Sài Gòn để lấy hang và chở khách đi
Mác-xây khi nào?
5/6/1911
Câu 20. Nguyễn Tất Thành ra đi tìm đường cúư
nước tại bến cảng Nhà Rồng Sài Gòn thời gian
nào?
5/6/1911
Câu 21. Nguyễn Tất thành ra đi tìm đường cứu
nước lúc bao nhiêu tuổi?
21 tuổi
Câu 22. Nguyễn Tất Thành lần đầu đặt chân lên
đất Pháp vào thời gian nào?
6/7/1911
Câu 23. Nguyễn Tất Thành nói: “ Tôi muốn ra
nuớc ngoài xem nước Pháp và các nước khác
làm như thế nào, tôi sẽ quay trở về giúp đồng
bào chúng ta “. Câu nói đó vào thơi gian nào?
6/1911
Câu 24. Thời gian Nguyễn Ái Quốc viết đơn gửi
tổng thống Pháp và Bộ trưởng bộ thuộc địa trình
bày nguyện vọng muốn vào học ở trường thuộc
địa?
9/1917
Câu 25. Nguyễn Tất Thành ở Mỹ thời gian nào?
1911 - 1912
Câu 26. Nguyễn Tất Thành ở Anh thời gian
nào?
1914 – 1917
Câu 27. Trong thời gian ở nước ngoài, Nguyễn
Tất Thành đã làm những công việc gì?
...
www.srasgroup.com thudong106@yahoo.com
- 1 -
Câu 1. Thân ph H Chí Minh là c Nguyn
Sinh Sc. Ông sinh năm nào?
1862
Câu 2. Thân mu H Chí Minh là Hoàng Th
Loan. Bà sinh năm nào?
1868
Câu 3. Huyn Bình Khê, nơi c Nguyn Sinh
Sc, thân ph H Chí Minh có thi k làm tri
huyn thuc tnh nào?
Bình Định
Câu 4. Thân ph H chí Minh là c Nguyn Sinh
Sc, c mt năm nào?
1929
Câu 5. Thân ph H Chí Minh là Nguyn Sinh
Sc, c qua đời đâu?
Cao Lãnh
Câu 6. Thân mu H Chí Minh là bà Hoàng Th
Loan, bà mt năm nào?
1901
Câu 7. Thân mu H Chí Minh là bà Hoàng Th
Loan, bà mt đâu?
Huế
Câu 8. Thâu mu H Chí Minh là Hoàng Th
Loan, bà sinh được my người con?
4
Câu 9. Nguyn Sinh Cung đến Huế ln th nht
vào năm nào?
1895
Câu 10. Thân ph Nguyn Sinh Sc làm l “vào
làng “ cho Sinh Cung vi tên mi là Nguyn Tt
Thành vào thi gian nào?
1901
Câu 11. Nguyn Tt Thành đến Huế ln th 2
vào năm nào?
1906
Câu 12. Người thy giáo đầu tiên ca Nguyn
Tt Thành là ai?
Nguyn Sinh Sc
Câu13. Nguyn Tt Thành vào hc trường
Vit_Pháp Đông Ba vào năm nào?
9 /1906
Câu 14. Nguyn Tt Thành hc ti trường Quc
hc Huế vào năm nào?
1907 -1908
Câu15. Nguyn Tt Thành ln đầu tiên tiếp xúc
vi khu hiu:” T do- Bình đẳng- Bác ái “ vào
năm nào?
1905
Câu 16. Nguyn Tt Thành đã tham d cuc
biu tình chng thuế ca nông dân tnh Tha
Thiên vào thi gian nào?
5/1908
Câu 17. Nguyn Tt Thành đến Quy Nhơn hc
thêm tiếng Pháp vào thi gain nào?
9/1909
Câu 18. Nguyn Tt Thành dy hc trường
Dc Thanh vào thi gian nào?
9/1910 – 2/1911
Câu 19. Nguyn Tt Thành bt đầu làm vic trên
tàu Amairan Latusơ Tơrêvin đang cp bến cng
Nha Rng Sài Gòn để ly hang và ch khách đi
Mác-xây khi nào?
5/6/1911
Câu 20. Nguyn Tt Thành ra đi tìm đường cúư
nước ti bến cng Nhà Rng Sài Gòn thi gian
nào?
5/6/1911
Câu 21. Nguyn Tt thành ra đi tìm đường cu
nước lúc bao nhiêu tui?
21 tui
Câu 22. Nguyn Tt Thành ln đầu đặt chân lên
đất Pháp vào thi gian nào?
6/7/1911
Câu 23. Nguyn Tt Thành nói: “ Tôi mun ra
nuc ngoài xem nước Pháp và các nước khác
làm như thế nào, tôi s quay tr v giúp đồng
bào chúng ta “. Câu nói đó vào thơi gian nào?
6/1911
Câu 24. Thi gian Nguyn Ái Quc viết đơn gi
tng thng Pháp và B trưởng b thuc địa trình
bày nguyn vng mun vào hc trường thuc
địa?
9/1917
Câu 25. Nguyn Tt Thành M thi gian nào?
1911 - 1912
Câu 26. Nguyn Tt Thành Anh thi gian
nào?
1914 – 1917
Câu 27. Trong thi gian nước ngoài, Nguyn
Tt Thành đã làm nhng công vic gì?
Ph bếp, cào tuyết, đốt lò, bán báo, th nh.
Câu 28. Nguyn Ái Quc gi bn “ Yêu sách
ca nhân dân Vit Nam “ ti hi ngh Vécxay
vào thi gian?
18/6/1919
câu hỏi trắc nghiệm tư tưởng Hồ Chí minh - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
câu hỏi trắc nghiệm tư tưởng Hồ Chí minh - Người đăng: Nguyễn Lương Quang
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
23 Vietnamese
câu hỏi trắc nghiệm tư tưởng Hồ Chí minh 9 10 782