Ktl-icon-tai-lieu

câu hỏi trắc nghiệm về tư tưởng hồ chí minh

Được đăng lên bởi thuythuylinh2709
Số trang: 19 trang   |   Lượt xem: 1124 lần   |   Lượt tải: 1 lần
1.Nguyễn Tất Thành ra đi tìm đường cứu nước tại bến cảng Nhà Rồng Sài Gòn
vào thời gian nào?
a. 6/5/1911
b. 2/6/1911
c. 4/6/1911
d. 5/6/1911
2.Trong thời gian ở nước ngoài, Nguyễn Tất Thành đã làm những công việc gì?
a. Phụ bếp, cào tuyết.
b. Đốt lò,bán báo
c. Thợ ảnh, làm bánh
d. Tất cả đáp án
3.Nguyễn ái Quốc gửi bản “Yêu sách của nhân dân Việt Nam” tới Hội nghị
Vécxay vào ngày tháng năm nào?
a. 18/6/1917
b. 18/6/1918
c. 18/6/1919
d. 18/6/1920
4.Nguyễn ái Quốc đọc “Sơ thảo lần thứ nhất Luận cương về vấn đề dân tộc vμ
vấn đề thuộc địa” của V. I. Lênin vào thời gian nào?
a. 7/1917
b. 7/1920
c. 7/1918
d. 7/1922
5.Câu: "... Chủ trương làm tư sản dân quyền cách mạng và thổ địa cách mạng để
đi tới xã hội cộng sản" được trích từ bài viết nào của Hồ Chí Minh?
a. Đường cách mệnh.
b. Sách lược vắn tắt của Đảng.
c. Chính c−ơng vắn tắt của Đảng.
d. Chương trình tóm tắt của Đảng.
6.Bμi thơ: "Gạo đem vào giã bao đau đớn; Gạo giã xong rồi, trắng tựa bông.
Sống ở trên đời người cũng vậy; Gian nan rèn luyện mới thành công" ở trong tác
phẩm nào của Hồ Chí Minh?
a. Ca binh lính
b. Bài ca du kích
c. Nhật kí trong tù
d. Ca sợ chỉ

7.“Tất cả các dân tộc trên thế giới đều sinh ra bình đẳng, dân tộc nμo cũng có
quyền sống, quyền sung sướng và quyền tự do”. Hồ Chí Minh nói câu đó trong
văn kiện nào?
a. Tuyên ngôn độc lập (1945)
b. Đường Cách mệnh
c. Bản án chế độ thực dân Pháp
d. Lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến.
8."Toàn thể dân tộc Việt Nam quyết đem tất cả tinh thần và lực lượng, tính
mạng và của cải để giữ vững quyền tự do, độc lập ấy". Đoạn văn trên trích từ bài
viết nào của Hồ Chí Minh:
a. Thư kêu gọi Tổng khởi nghĩa.
b. Tuyên ngôn độc lập.
c. Lời kêu gọi Toafn quốc kháng chiến.
d. Thư gửi đồng bào Nam bộ.
9."Cũng như ngọc càng mài càng sáng, vàng càng luyện càng trong". Câu nói
trên ở tác phẩm nào của Hồ Chí Minh?
a. Đường cách mệnh
b. Đạo đức cách mạng
c. Nâng cao đạo đức cách mạng, quét sạch
d. Liên xô vĩ đại.
10.Chọn phương án trả lời đúng nhất
a. Chủ nghĩa Mác - Lênin là nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam cho hành động của Đảng
ta.
b. Tư tưởng Hồ Chí Minh là nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam cho hành động của Đảng
ta.
c. Cùng với chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh là nền tảng tư tưởng
và kim chỉ nam cho hành động của Đảng ta.
d. Tư tưởng Hồ Chí Minh là tư tưởng toàn diện.
11.Theo Hồ Chí Minh, ưu điểm lớn nhất của học thuyết Khổng Tử là gì?
a. Tinh thần hiếu học.
b. Quản lý xã hội bằng đạo đức.
c. Sự tu dưỡng đạo đức cá nhân.
d. Tự do
12.Hồ Chí Minh đã tiếp thu nhữn...
1.Nguyễn Tất Thành ra đi tìm đường cứu nước tại bến cảng Nhà Rồng Sài Gòn
vào thời gian nào?
a. 6/5/1911
b. 2/6/1911
c. 4/6/1911
d. 5/6/1911
2.Trong thời gian ở nước ngoài, Nguyễn Tất Thành đã làm những công việc gì?
a. Phụ bếp, cào tuyết.
b. Đốt lò,bán báo
c. Thợ ảnh, làm bánh
d. Tất cả đáp án
3.Nguyễn ái Quốc gửi bản “Yêu sách của nhân dân Việt Nam” tới Hội nghị
Vécxay vào ngày tháng năm nào?
a. 18/6/1917
b. 18/6/1918
c. 18/6/1919
d. 18/6/1920
4.Nguyễn ái Quốc đọc “Sơ thảo lần thứ nhất Luận cương về vấn đề dân tộc vμ
vấn đề thuộc địa” của V. I. Lênin vào thời gian nào?
a. 7/1917
b. 7/1920
c. 7/1918
d. 7/1922
5.Câu: "... Chủ trương làm tư sản dân quyền cách mạng và thổ địa cách mạng để
đi tới xã hội cộng sản" được trích từ bài viết nào của Hồ Chí Minh?
a. Đường cách mệnh.
b. Sách lược vắn tắt của Đảng.
c. Chính c−ơng vắn tắt của Đảng.
d. Chương trình tóm tắt của Đảng.
6.Bμi thơ: "Gạo đem vào giã bao đau đớn; Gạo giã xong rồi, trắng tựa bông.
Sống ở trên đời người cũng vậy; Gian nan rèn luyện mới thành công" ở trong tác
phẩm nào của Hồ Chí Minh?
a. Ca binh lính
b. Bài ca du kích
c. Nhật kí trong tù
d. Ca sợ chỉ
câu hỏi trắc nghiệm về tư tưởng hồ chí minh - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
câu hỏi trắc nghiệm về tư tưởng hồ chí minh - Người đăng: thuythuylinh2709
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
19 Vietnamese
câu hỏi trắc nghiệm về tư tưởng hồ chí minh 9 10 685