Ktl-icon-tai-lieu

Câu hỏi tự luận và đáp án Những Nguyên Lí Cơ Bản Của Chủ Nghĩa Mác Lênin 2

Được đăng lên bởi oshinflopham
Số trang: 7 trang   |   Lượt xem: 5347 lần   |   Lượt tải: 16 lần
Câu 1: VÌ sao trong thời kỳ quá độ lên CNXH thì tôn giáo vẫn còn tồn tại? Anh (chị)
hiểu thế nào về "quyền tự do tín ngưỡng và ko tín ngưỡng trên cơ sở pháp luật" của
chính sách tôn giáo của Đảng và NN.
Trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội, tôn giáo vẫn còn tồn tại là bởi nhiều nguyên nhân khách quan cũng như chủ
quan:
+ Nguyên nhân nhận thức: tôn giáo vẫn tồn tại vì nền tảng của nó là n~ câu hỏi về thế giới vẫn chưa thể có được đầy đủ
các câu trả lời xác đáng. Do đó, trước sự bất lực của con người về n~ bí ẩn của giới tự nhiên và xã hội khiến cho một bộ
phận ndân tìm sự an ủi, che chở và lý giải từ các lực lượng siêu nhiên.
+ Nguyên nhân tâm lý: tôn giáo đã tồn tại trong xã hội suốt hàng năm, và đã ăn sâu bám chặt vào nếp sống, nép nghĩ
của con người. Bởi vậy, ko dễ dàng gì có thể ngay trong một thời gian ngắn mà loại bỏ tôn giáo ra khỏi đời sống xã hội.
+ Nguyên nhân văn hóa: bên cạnh n~ tiêu cực như kiềm hãm sự tiến bộ của nhân loại, là nguồn gốc, là nền tảng của n~
nhận thức sai lầm…tôn giáo vẫn mang n~ giá trị văn hóa tinh thần tích cực. Các lễ hội dân gian đã trở thành một nét đẹp
truyền thống của công đồng làng xã VN, là bản sắc văn hóa dân tộc. N~ phương châm sống có ý nghĩa cao về giáo dục
đạo đức lối sống như “Mười điều răn” của đạo Kito, “Bát chính đạo” của đạo Phật, phương châm “Tốt đời, đẹp đạo”…bởi
vậy việc lưu giữ các khía cạnh văn hóa tích cực của tôn giáo là yêu cầu chính đáng.
+ Nguyên nhân chính trị: các nguyên tắc của tôn giáo vẫn có n~ giá trị nhất định trong XHCN, như nguyên tắc yêu
thương, nhân đạo, nhân ái. Và trên cơ sở đó, “nhà nước XHCN làm cho người có đạo hiểu rằng, niềm tin tôn giáo chân
chính ko đối lập với chủ nghĩa nhân đạo XHCN, và chủ nghĩa xã hội đang hiện thực hóa lý tưởng của chủ nghĩa nhân
đạo trong cuộc sống của mỗi người dân”.
+ Nguyên nhân kinh tế - xã hội: trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội cũng như giai đoạn đầu của chủ nghĩa xã hội,
nền kinh tế XHCN vẫn chưa thể phủ định hoàn toàn nền kinh tế thị trường nhiều thành phần; nên trong xã hội vẫn tồn tại
n~ g/c, tầng lớp khác nhau, vẫn tồn tại sự phân biệt về địa vị và quyền lợi kinh tế, chính trị, văn hóa, xã hội…Do đó, áp
bức, bất công, sự ngẫu nhiên, may rủi…vẫn tồn tại, và vẫn kéo theo niềm tin vào đấng siêu nhiên nào đó đang định đoạt
số phận con người.
Hiến pháp năm 1946, Hiến pháp đầu tiên của nước Việt Nam độc lập do chính Chủ tịch Hồ Chí Minh trực tiếp chỉ đạo
soạn thảo, đã khẳng định quyền tự do tín ngưỡng là quyền tự nhiên của người Việt Nam. N...
Câu 1: VÌ sao trong thời kỳ quá độ lên CNXH thì tôn giáo vẫn còn tồn tại? Anh (chị)
hiểu thế nào về "quyền tự do tín ngưỡng và ko tín ngưỡng trên cơ sở pháp luật" của
chính sách tôn giáo của Đảng và NN.
Trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội, tôn giáo vẫn còn tồn tại là bởi nhiều nguyên nhân khách quan cũng như chủ
quan:
+ Nguyên nhân nhận thức: tôn giáo vẫn tồn tại vì nền tảng của nó là n~ câu hỏi về thế giới vẫn chưa thể có được đầy đủ
các câu trả lời xác đáng. Do đó, trước sự bất lực của con người về n~ bí ẩn của giới tự nhiên và xã hội khiến cho một bộ
phận ndân tìm sự an ủi, che chở và lý giải từ các lực lượng siêu nhiên.
+ Nguyên nhân tâm lý: tôn giáo đã tồn tại trong xã hội suốt hàng năm, và đã ăn sâu bám chặt vào nếp sống, nép nghĩ
của con người. Bởi vậy, ko dễ dàng gì có thể ngay trong một thời gian ngắn mà loại bỏ tôn giáo ra khỏi đời sống xã hội.
+ Nguyên nhân văn hóa: bên cạnh n~ tiêu cực như kiềm hãm sự tiến bộ của nhân loại, là nguồn gốc, là nền tảng của n~
nhận thức sai lầm…tôn giáo vẫn mang n~ giá trị văn hóa tinh thần tích cực. Các lễ hội dân gian đã trở thành một nét đẹp
truyền thống của công đồng làng xã VN, là bản sắc văn hóa dân tộc. N~ phương châm sống có ý nghĩa cao về giáo dục
đạo đức lối sống như “Mười điều răn” của đạo Kito, “Bát chính đạo” của đạo Phật, phương châm “Tốt đời, đẹp đạo”…bởi
vậy việc lưu giữ các khía cạnh văn hóa tích cực của tôn giáo là yêu cầu chính đáng.
+ Nguyên nhân chính trị: các nguyên tắc của tôn giáo vẫn có n~ giá trị nhất định trong XHCN, như nguyên tắc yêu
thương, nhân đạo, nhân ái. Và trên cơ sở đó, “nhà nước XHCN làm cho người có đạo hiểu rằng, niềm tin tôn giáo chân
chính ko đối lập với chủ nghĩa nhân đạo XHCN, và chủ nghĩa xã hội đang hiện thực hóa lý tưởng của chủ nghĩa nhân
đạo trong cuộc sống của mỗi người dân”.
+ Nguyên nhân kinh tế - xã hội: trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội cũng như giai đoạn đầu của chủ nghĩa xã hội,
nền kinh tế XHCN vẫn chưa thể phủ định hoàn toàn nền kinh tế thị trường nhiều thành phần; nên trong xã hội vẫn tồn tại
n~ g/c, tầng lớp khác nhau, vẫn tồn tại sự phân biệt về địa vị và quyền lợi kinh tế, chính trị, văn hóa, xã hội…Do đó, áp
bức, bất công, sự ngẫu nhiên, may rủi…vẫn tồn tại, và vẫn kéo theo niềm tin vào đấng siêu nhiên nào đó đang định đoạt
số phận con người.
Hiến pháp năm 1946, Hiến pháp đầu tiên của nước Việt Nam độc lập do chính Chủ tịch Hồ Chí Minh trực tiếp chỉ đạo
soạn thảo, đã khẳng định quyền tự do tín ngưỡng là quyền tự nhiên của người Việt Nam. Người nghiêm khắc phê phán
n~ biểu hiện vi phạm quyền tự do tín ngưỡng, quan tâm giáo dục cán bộ chính quyền, quân đội và các đoàn thể phải tôn
trọng tự do tín ngưỡng, bảo vệ đền chùa, nhà thờ các tôn giáo.
Hiến pháp năm 1980 khẳng định: “Công dân có quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo, theo hoặc ko theo một tôn giáo nào.
Ko ai được lợi dụng tôn giáo để làm trái pháp luật và chính sách của Nhà nước”; Nhà nước bảo đảm quyền tự do tín
ngưỡng, tôn giáo của công dân. Ko ai được xâm phạm quyền tự do ấy…”
n~ biểu hiện vi phạm quyền tự do tín ngưỡng, quan tâm giáo dục cán bộ chính quyền, quân đội và các đoàn thể phải tôn
trọng tự do tín ngưỡng, bảo vệ đền chùa, nhà thờ các tôn giáo.
Hiến pháp năm 1980 khẳng định: “Công dân có quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo, theo hoặc ko theo một tôn giáo nào.
Ko ai được lợi dụng tôn giáo để làm trái pháp luật và chính sách của Nhà nước”; Nhà nước bảo đảm quyền tự do tín
ngưỡng, tôn giáo của công dân. Ko ai được xâm phạm quyền tự do ấy…”
n~ người hoạt động tôn giáo, bên cạnh việc hành đạo, phải tôn trọng pháp luật quốc gia. Việc xử lý n~ công dân vi phạm
pháp luật, trong đó có công dân thuộc tín đồ hoặc chức sắc các tôn giáo là một việc làm bình thường đối với mọi quốc
gia. Việc làm này là nhằm bảo đảm ổn định chính trị xã hội cho ndân, hạnh phúc cho mọi người và làm cho hoạt động
tôn giáo được lành mạnh.
Câu 2: Phân biệt sx tự cung, tự cấp và sx hàng hóa. Vì sao sx hàng hóa phải tồn tại
phân công lđ XH và sự tách biệt tương đối về kinh tế của n~ người sx. Anh (chị) theo
thế nào để nền sx hàng hóa trong nước tồn tại và phát triển.
Lịch sử phát triển của nền sx XH đã và đang trải qua hai kiểu tổ chức kinh tế, đó là sx tự cấp tự túc và sx hàng hoá. Sx
tự cấp tự túc là kiểu tổ chức kinh tế mà sản phẩm do lđ tạo ra nhằm thoả mãn trực tiếp nhu cầu của người sx. Sx hàng
hoá là kiểu tổ chức kinh tế mà ở đó sản phẩm được sx ra để trao đổi hoặc bán trên thị trường.
Sx hàng hóa ra đời, tồn tại dựa trên hai điều kiện:
Thứ nhất: Phân công lđ XH. Phân công lđ XH là sự chuyên môn hóa sx, phân chia lđ XH ra thành các ngành, các lĩnh
vực sx # nhau. Do sự phân công lđ XH nên việc trao đổi sản phẩm trở thành tất yếu. Khi có phân công lđ XH, mỗi người
chỉ sx một hoặc một vài thứ sản phẩm nhất định, nhưng nhu cầu của cuộc sống đòi hỏi họ phải có nhiều loại sản phẩm #
Câu hỏi tự luận và đáp án Những Nguyên Lí Cơ Bản Của Chủ Nghĩa Mác Lênin 2 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Câu hỏi tự luận và đáp án Những Nguyên Lí Cơ Bản Của Chủ Nghĩa Mác Lênin 2 - Người đăng: oshinflopham
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
7 Vietnamese
Câu hỏi tự luận và đáp án Những Nguyên Lí Cơ Bản Của Chủ Nghĩa Mác Lênin 2 9 10 447