Ktl-icon-tai-lieu

Câu hỏi tư tưởng HỒ CHÍ MINH

Được đăng lên bởi vaolavao-gmail-com
Số trang: 2 trang   |   Lượt xem: 808 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Câu hỏi tư tưởng HỒ CHÍ MINH
Câu 1: Câu: “Chủ trương làm tư sản dân quyền cách mạng và thổ địa cách mạng
để đi tới xã hội cộng sản” được trích trong tác phẩm nào?
A.

Đường cách mệnh

B.

Đạo đức cách mạng

C.

Thường thức chính trị

D.

Chính cương vắn tắt của Đảng

Câu 2: Nguyễn Ái Quốc đọc “ sơ thảo lần thứ nhất Luận Cương về vấn đề dân tộc
và thuộc địa” của V.I Lenin vào năm nào:
A.

6/1920

B.

7/1920

C.

8/1920

D.

9/1920

Câu 3: Nguyễn Ái Quốc viết tác phẩm Lịch sử nước ta vào năm nào:
A.

1939

B.

1940

C.

1941

D.

1942

Câu 4: Tác phẩm “ Bản án chế độ thực dân Pháp” gồm bao nhiêu chương?
A.

9

B.

10

C.

12

D.

15

Câu 5: Hồ Chí Minh trực tiếp lãnh đạo phong trào cách mạng từ:
A.

28/1/1941

B.

28/2/1941

C.

27/2/1942

D.

27/3/1942

Câu 6: Nguyễn Tất Thành lần đầu tiên tiếp xúc với khẩu hiệu: Tự do- Bình đẳngBác ái vào thời gian nào?
A.

1903

B.

1904

C.

1905

D.

1906

...
Câu hỏi tư tưởng HỒ CHÍ MINH
Câu 1: Câu: “Chủ trương làm tư sản dân quyền cách mạng và thổ địa cách mạng
để đi tới xã hội cộng sản” được trích trong tác phẩm nào?
A. Đường cách mệnh
B. Đạo đức cách mạng
C. Thường thức chính trị
D. Chính cương vắn tắt của Đảng
Câu 2: Nguyễn Ái Quốc đọc “ sơ thảo lần thứ nhất Luận Cương về vấn đề dân tộc
và thuộc địa” của V.I Lenin vào năm nào:
A. 6/1920
B. 7/1920
C. 8/1920
D. 9/1920
Câu 3: Nguyễn Ái Quốc viết tác phẩm Lịch sử nước ta vào năm nào:
A. 1939
B. 1940
C. 1941
D. 1942
Câu 4: Tác phẩm “ Bản án chế độ thực dân Pháp” gồm bao nhiêu chương?
A. 9
B. 10
C. 12
D. 15
Câu hỏi tư tưởng HỒ CHÍ MINH - Trang 2
Câu hỏi tư tưởng HỒ CHÍ MINH - Người đăng: vaolavao-gmail-com
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
2 Vietnamese
Câu hỏi tư tưởng HỒ CHÍ MINH 9 10 571