Ktl-icon-tai-lieu

CÂU HÒI VÀ CÂU TRẢ LỜI MÔN CƠ SỞ LÝ LUẬN BÁO CHÍ

Được đăng lên bởi teresamaifma
Số trang: 8 trang   |   Lượt xem: 1419 lần   |   Lượt tải: 0 lần
ÔN TẬP MÔN CỞ SỞ LÝ LUẬN BÁO CHÍ TRUYỀN THÔNG
Câu 1: Các khái niệm cơ bản của truyền thông?
 Thông tin: được dung với ba nghĩa;
- Thông tin là hoạt động truyền tải, chuyển giao tin tức từ người này đến người khác và thường chỉ
diễn ra một chiều, từ chủ thể phát tin đến chủ thể nhận tin.
- Thông tin là nội dung của thông điệp được truyền tải, được chuyển giao giữa chủ thể phát tin và
chủ thể nhận tin.
- Thông tin là đối tượng, phương tiện và chất liệu của hoạt động báo chí.
Thông tin là phương thức, là phẩm chất, là đặc trưng của hoạt động báo chí và truyền thông.
 Truyền thông:
- Theo Wikipedia: “TT là quá trình truyền đạt thong tin từ một chủ thể đến các đối tượng khác. Đó
là sự hoạt động hoặc trao đổi ý tưởng, quan điểm, thong tin bằng lời nói, chữ viết, ký hiệu …
- Theo G.H. Mead: “Sự tương tác, ngay cả ở mức độ súc vật cũng là một dạng truyền thong, bằng
không sẽ không có hành động chung.”
- Giới thuyết: truyền thông là hoạt động có ý thức của con người. Đó là quá trình trao đổi, chia sẻ
thong tin, tình cảm, kỹ năng bằng một hệ thống ký hiệu quy ước để liên kết với nhau và dẫn tới
những thay đổi trong nhận thức và hành vi.”
 Truyền thông đại chúng:
Là quá trình nhà truyền thông chuyên nghiệp sử dụng các phương tiện truyền thông để phổ biến
những thông điệp rộng rãi, nhanh chóng, có tính định kỳ đến một lượng công chúng đông đảo, đa
dạng nhằm cố gắng tác động và làm thay đổi cảm xúc, ý nghĩa, hành động của họ.
 Phương tiện truyền thông:
(Medium – từ gốc Latin, có nghĩa trung gian) là khái niệm chỉ các phương vật chất mà con người
dùng để thông tin – giao tiếp với nhau như lời nói, chữ viết, màu sắc, ký hiệu, khói lửa, đốt thắt
trên dây, …nói chung, dạng thể vật chất nào
 Phương tiện truyền thông đại chúng:
- Là khái niệm chỉ các phương tiện vật chất, kỹ thuật dùng vào các phương tiện truyền thông đại
chúng như sách, báo in, tạp chí, ti vi…(nội hàm khái niệm PTTT đại chúng hẹp hơn nội hàm
khái niệm PTTT)
 Truyền thông đa phương tiện:
Là khái niệm chỉ sự kết hợp giữa văn bản, số liệu, hình ảnh, âm thah, thiết kế đồ họa và hệ thống
các kỹ thuật khác nhau trên một môi trường thông tin kỹ thuật số là Internet để làm cho nội dung
truyền thông trở nên đa diện, thuyết phục và tăng tình tương tác đối với người tiếp nhận.
 Tích hợp truyền thông:
Là khái niệm chỉ sự tích hợp các PTTT khác nhau như báo in, phát thanh, truyền hình, báo trực
tuyến trong một cơ quan hay tổ chức truyền thông để cùng nhau thể hiện một nội dung truyền
thông hiệu quả hơn và tiếp c...
ÔN TẬP MÔN CỞ SỞ LÝ LUẬN BÁO CHÍ TRUYỀN THÔNG
Câu 1: Các khái niệm cơ bản của truyền thông?
Thông tin: được dung với ba nghĩa;
- Thông tinhoạt động truyền tải, chuyển giao tin tức từ người này đến người khác và thường chỉ
diễn ra một chiều, từ chủ thể phát tin đến chủ thể nhận tin.
- Thông tin nội dung của thông điệp được truyền tải, được chuyển giao giữa chủ thể phát tin
chủ thể nhận tin.
- Thông tin là đối tượng, phương tiện và chất liệu của hoạt động báo chí.
Thông tin là phương thức, là phẩm chất, là đặc trưng của hoạt động báo chí và truyền thông.
Truyền thông:
- Theo Wikipedia: “TT là quá trình truyền đạt thong tin từ một chủ thể đến các đối tượng khác. Đó
là sự hoạt động hoặc trao đổi ý tưởng, quan điểm, thong tin bằng lời nói, chữ viết, ký hiệu …
- Theo G.H. Mead: “Sự tương tác, ngay cả mức độ súc vật cũng một dạng truyền thong, bằng
không sẽ không có hành động chung.”
- Giới thuyết: truyền thông hoạt động ý thức của con người. Đó quá trình trao đổi, chia sẻ
thong tin, tình cảm, kỹ năng bằng một hthống hiệu quy ước đliên kết với nhau dẫn tới
những thay đổi trong nhận thức và hành vi.”
Truyền thông đại chúng:
quá trình nhà truyền thông chuyên nghiệp sử dụng các phương tiện truyền thông để phổ biến
những thông điệp rộng rãi, nhanh chóng, có tính định kỳ đến một lượng công chúng đông đảo, đa
dạng nhằm cố gắng tác động và làm thay đổi cảm xúc, ý nghĩa, hành động của họ.
Phương tiện truyền thông:
(Medium – từ gốc Latin, có nghĩa trung gian) là khái niệm chỉ các phương vật chất mà con người
dùng đthông tin giao tiếp với nhau như lời nói, chữ viết,u sắc, hiệu, khói lửa, đốt thắt
trên dây, …nói chung, dạng thể vật chất nào
Phương tiện truyền thông đại chúng:
- khái niệm chỉ các phương tiện vật chất, kỹ thuật dùng vào các phương tiện truyền thông đại
chúng như sách, báo in, tạp chí, ti vi…(nội hàm khái niệm PTTT đại chúng hẹp hơn nội hàm
khái niệm PTTT)
Truyền thông đa phương tiện:
khái niệm chỉ sự kết hợp giữa văn bản, số liệu, hình ảnh, âm thah, thiết kế đồ họahệ thống
các kỹ thuật khác nhau trên một môi trường thông tin kỹ thuật số Internet để làm cho nội dung
truyền thông trở nên đa diện, thuyết phục và tăng tình tương tác đối với người tiếp nhận.
Tích hợp truyền thông:
khái niệm chỉ sự tích hợp các PTTT khác nhau như báo in, phát thanh, truyền hình, báo trực
tuyến trong một quan hay tổ chức truyền thông để cùng nhau thể hiện một nội dung truyền
thông hiệu quả hơn và tiếp cận được số lượng công chúng lớn hơn.
Câu 2: Các yếu tố của quá trình truyền thông?
Theo Wilbur Schramm phân tích quá trình truyền thông gồm 8 yếu tố:
Nguồn (S – source)(1)là người sáng tạo(originator) thông tin, Người gửi (sender) thông tin.
Thông điệp (M - message)(2) : Là nội dung thông tin, là tin tức được đưa ra trao đổi.
Thiết bị mã hóa (E- encoder)(3) là là phương tiện chuyển hóa thông điệp thành một dạng ký hiệu
có thể truyền đi.
CÂU HÒI VÀ CÂU TRẢ LỜI MÔN CƠ SỞ LÝ LUẬN BÁO CHÍ - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
CÂU HÒI VÀ CÂU TRẢ LỜI MÔN CƠ SỞ LÝ LUẬN BÁO CHÍ - Người đăng: teresamaifma
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
8 Vietnamese
CÂU HÒI VÀ CÂU TRẢ LỜI MÔN CƠ SỞ LÝ LUẬN BÁO CHÍ 9 10 608