Ktl-icon-tai-lieu

Câu hỏi và đáp án Lịch sử học thuyết kinh tế

Được đăng lên bởi nangiuthuong
Số trang: 24 trang   |   Lượt xem: 1071 lần   |   Lượt tải: 1 lần
 Câu hỏi và đáp án LỊCH SỬ HỌC THUYẾT KINH TẾ
Câu hỏi và đáp án LỊCH SỬ HỌC THUYẾT KINH TẾ
Những nhận định sau đây đúng hay sai? Giải thích ngắn gọn
1. Chủ nghĩa trọng thương cho rằng: Bất cứ hoạt động kinh tế nào mà
không dẫn đến tích luỹ tiền tệ là hoạt động kinh tế tiêu cực?
Đúng. Chủ nghĩa trọng thương khẳng định rằng: bất cứ hoạt động kinh tế nào
mà không dẫn đến tích luỹ tiền tệ là hoạt động kinh tế tiêu cực.
2. Chủ nghĩa trọng thương coi hoạt động ngoại thương và công nghiệp
mới là nguồn gốc thật sự của của cải ?
Sai. Chủ nghĩa trọng thương chỉ coi hoạt động ngoại thương là nguồn gốc thật
sự của của cải.
3. Quan điểm kinh tế của Chủ nghĩa trọng thương nhấn mạnh rằng trong
hoạt động ngoại thương phải thực hiện chính sách xuất siêu.
Đúng. Chủ nghĩa trọng thương nhấn mạnh rằng để tăng của cải cho quốc gia,
trong hoạt động ngoại thương phải thực hiện chính sách xuất siêu.
4. Chủ nghĩa trọng thương cho rằng lợi nhuận thương nghiệp là các khoản
tiết kiệm chi phí thương mại.
Sai. Chủ nghĩa trọng thương cho rằng lợi nhuận thương nghiệp là kết quả của
sự trao đổi không ngang giá, không một người nào thu được lợi mà không làm
thiệt hại cho kẻ khác.
5. Chủ nghĩa trọng nông cho rằng cho rằng lợi nhuận thương nghiệp chính
là kết qủa của sự trao đổi không ngang giá.
Sai. Chủ nghĩa trọng nông cho rằng lợi nhuận thương nghiệp có được là do tiết
kiệm các khoản chi phí thương mại
6. Chủ nghĩa trọng nông cho rằng trao đổi không làm cho tài sản tăng lên
vì tài sản chỉ được tạo ra trong sản xuất
Đúng. Chủ nghĩa trọng nông cho rằng trao đổi không làm cho tài sản tăng lên vì
tài sản được tạo ra trong sản xuất.
7. Chủ nghĩa trọng nông cho rằng sản phẩm thuần tuý (sản phẩm ròng) chỉ
được tạo ra trong nông nghiệp và công nghiệp.

Sai. Sản phẩm thuần tuý( sản phẩm ròng) chỉ được tạo ra trong nông nghiệp.
Nông nghiệp là ngành kinh tế sản xuất duy nhất, còn công nghiệp chỉ tiêu dùng
chứ hoàn toàn không có sản xuất.
8. William Petty cho rằng giá cả tự nhiên ( tức giá trị) là do cung - cầu thị
trường quyết định.
Sai. William Petty cho rằng: giá cả tự nhiên (tức giá trị) là do thời gian hao phí
• lao động quyết định.
9. Wiliam Petty cho rằng: Đánh giá quá cao tiền là một sai lầm.
Đúng: Ông cho rằng tiền tệ không phải lúc nào cũng là tiêu chuẩn của sự giàu

có. Vì vậy đánh giá cao tiền là một sai lầm.
10. William Petty xác định tiền lương là khoản giá trị tư liệu sinh hoạt cần
thiết tối thiểu cho công nhân.
Đúng. William Petty xác định tiền lương là khoản giá trị tư liệu sinh ho...
 Câu hỏi và đáp án LỊCH SỬ HỌC THUYẾT KINH TẾ
Câu hỏi và đáp án LỊCH SỬ HỌC THUYẾT KINH TẾ
Những nhận định sau đây đúng hay sai? Giải thích ngắn gọn
1. Chủ nghĩa trọng thương cho rằng: Bất cứ hoạt động kinh tế nào mà
không dẫn đến tích luỹ tiền tệ là hoạt động kinh tế tiêu cực?
Đúng. Chủ nghĩa trọng thương khẳng định rằng: bất cứ hoạt động kinh tế nào
mà không dẫn đến tích luỹ tiền tệ là hoạt động kinh tế tiêu cực.
2. Chủ nghĩa trọng thương coi hoạt động ngoại thương và công nghiệp
mới là nguồn gốc thật sự của của cải ?
Sai. Chủ nghĩa trọng thương chỉ coi hoạt động ngoại thương là nguồn gốc thật
sự của của cải.
3. Quan điểm kinh tế của Chủ nghĩa trọng thương nhấn mạnh rằng trong
hoạt động ngoại thương phải thực hiện chính sách xuất siêu.
Đúng. Chủ nghĩa trọng thương nhấn mạnh rằng để tăng của cải cho quốc gia,
trong hoạt động ngoại thương phải thực hiện chính sách xuất siêu.
4. Chủ nghĩa trọng thương cho rằng lợi nhuận thương nghiệp là các khoản
tiết kiệm chi phí thương mại.
Sai. Chủ nghĩa trọng thương cho rằng lợi nhuận thương nghiệp là kết quả của
sự trao đổi không ngang giá, không một người nào thu được lợi mà không làm
thiệt hại cho kẻ khác.
5. Chủ nghĩa trọng nông cho rằng cho rằng lợi nhuận thương nghiệp chính
là kết qủa của sự trao đổi không ngang giá.
Sai. Chủ nghĩa trọng nông cho rằng lợi nhuận thương nghiệp có được là do tiết
kiệm các khoản chi phí thương mại
6. Chủ nghĩa trọng nông cho rằng trao đổi không làm cho tài sản tăng lên
vì tài sản chỉ được tạo ra trong sản xuất
Đúng. Chủ nghĩa trọng nông cho rằng trao đổi không làm cho tài sản tăng lên vì
tài sản được tạo ra trong sản xuất.
7. Chủ nghĩa trọng nông cho rằng sản phẩm thuần tuý (sản phẩm ròng) chỉ
được tạo ra trong nông nghiệp và công nghiệp.
Sai. Sản phẩm thuần tuý( sản phẩm ròng) chỉ được tạo ra trong nông nghiệp.
Nông nghiệp là ngành kinh tế sản xuất duy nhất, còn công nghiệp chỉ tiêu dùng
chứ hoàn toàn không có sản xuất.
8. William Petty cho rằng giá cả tự nhiên ( tức giá trị) là do cung - cầu thị
trường quyết định.
Sai. William Petty cho rằng: giá cả tự nhiên (tức giá trị) là do thời gian hao phí
• lao động quyết định.
9. Wiliam Petty cho rằng: Đánh giá quá cao tiền là một sai lầm.
Đúng: Ông cho rằng tiền tệ không phải lúc nào cũng là tiêu chuẩn của sự giàu
Câu hỏi và đáp án Lịch sử học thuyết kinh tế - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Câu hỏi và đáp án Lịch sử học thuyết kinh tế - Người đăng: nangiuthuong
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
24 Vietnamese
Câu hỏi và đáp án Lịch sử học thuyết kinh tế 9 10 743