Ktl-icon-tai-lieu

Câu hỏi và đáp án môn QLNN về tổ chức phi chính phủ

Được đăng lên bởi vansontrung
Số trang: 15 trang   |   Lượt xem: 587 lần   |   Lượt tải: 10 lần
§Ò c¬ng Qu¶n lý nhµ níc vÒ tæ chøc phi chÝnh phñ
C©u 1. Ph©n tÝch c¸c quan niÖm vÒ tæ chøc phi chÝnh phñ.
Cã 3 quan niÖm.
#Cña thÕ giíi
-tæ chøc phi chÝnh phñ lµ mét nhãm kh«ng liªn quan tíi chÝnh quyÒn hay ng©n s¸ch nhµ níc, ®©y lµ mét tæ chøc do c¸c
nh©n thµnh lËp ra chø kh«ng do nhµ níc lËp ra , ®©y tæ chøc mang mèi quan thuÇn tuý gi÷a c«ng d©n v¬Ý c«ng
d©n.
-Khi míi thµnh lËp nã ®îc hiÓu lµ mét tæ chøc mang tÝnh chÊt tù nguyÖn, ho¹t ®éng ®éc lËp kh«ng phô thuéc vµo nhµ níc,
môc tiªu cña lµm thiÖn nh©n ®¹o, sau ®ã v¬n ra xa h¬n héi chøc phi chÝnh phñ ho¹t ®éng ë kh¾p mäi
n¬i.
#Quan niÖm cña mét sè quèc gia trªn thÕ giíi.
-Ngêi ph¸p gäi nã lµ tæ chøc kinh tÕ x· héi
-Ngêi Anh gäi nã lµ héi tõ thiÖn c«ng
-Mét sè quèc gia kh¸c gäi lµ tæ chøc nh©n d©n
Nhng díi tªn nµo ®i n÷a th× chøc phi chÝnh phñ vÉn b¶n mét chøc kh«ng n»m trong nhµ níc, ho¹t ®éng
nguyÖn , kh«ng phôc vô lîi nhuËn vµ nÕu cã lîi nhuËn th× ph¶i chia lîi nhuËn kh«ng nh c¸c tæ chøc kh¸c.
*Liªn hîp Quèc ®a ra quan niÖm vÒchøc phi chÝnh phñ lµ: “BÊt cø mét tæ chøc nµo kh«ng do tho¶ thuËn cña c¸c chÝnh
phñ lËp nªn ®îc coi mét chøc phi chÝnh phñ, c¸c chøc nhËn c¸c nhµ cÇm quyÒn lµm thµnh viªn nh ng
kh«ng thÓ bµy tá quan ®iÓm vÒ ho¹t ®éng cña tæ chøc nµy.
*Ng©n hµng thÕ giíi (WB) cho r»ng tæ chøc phi chÝnh phñ chØ lµ mét tæ chøc hiÖp héi quü v¨n ho¸ x· héi, héi tõ thiÖn, tËp
®oµn phi lîi nhuËn hoÆc c¸c ph¸p nh©n kh¸c theo ph¸p luËt kh«ng thuéc khu vùc nhµ níc kh«ng ho¹t ®éng lîi
nhuËn.
*Quan niÖm cña ViÖt nam cho r»ng chøc phi chÝnh phñ lµ chøc nguyÖn cña nh©nn cã t c¸ch ph¸p nh©n, chung
ngµnh chung nghÒ, nhu cÇu...ho¹t ®éng mét c¸ch thêng xuyªn nh»m thùc hiÖn c¸c môc tiªu chung kh«ng môc tiªu lîi
nhuËn vµ ho¹t ®éng trong khu«n khæ ph¸p luËt ViÖt nam
#Tæ chøc phi chÝnh phñ ë ViÖt nam cã ®Æc ®iÓm:
-§îc c¬ quan cã thÈm quyÒn cho phÐp thµnh lËp hoÆc c«ng nhËn.
-Lµ chøc ®îc lËp ra do nguyÖn cña thÓ nh©n hoÆc ph¸p nh©n, ho¹t ®éng theo nguyªn t¾c nguyÖn trang tr¶i
kinh phÝ.
-Môc tiªu ho¹t ®éng lµ kh«ng nh»m môc ®Ých kiÕm lêi.
-Theo c¸c nhµ qu¶n lý th× tæ chøc phi chÝnh phñ ®îc h×nh thµnh mang tÝnh ®éc lËp t¬ng ®èi víi chÝnh phñ.:
-§îc c¬ quan nhµ níc cã thÈm quyÒn cho phÐp thµnh lËp hoÆc ho¹t ®éng díi sù qu¶n lý nhµ níc.
-®îc lËp ra díi sù tù nguyÖn cña nh©n d©n.
-Ho¹t ®éng phi lîi nhuËn theo khu«n khæ cña ph¸p luËt.
C©u 2. Ph©n tÝch quan ®iÓm cña §¶ng vµ nhµ n íc ta ®èi víi tæ chøc phi chÝnh phñ?
Cã 9 quan ®iÓm
1.Hîp t¸c b×nh ®¼ng cïng cã lîi víi tÊt c¶ c¸c níc.Nguyªn t¾c nµy ®îc ®Æt ra trªn c¬ së ®¶ng vµ nhµ níc lu«n lu«n chñ tr-
¬ng thùc hiÖn chÝnh s¸ch ®èi ngo¹i hoµ b×nh hîp t¸c h÷u nghÞ víi tÊt c¸c níc trªn tgiíi bªn c¹nh ®ã ®¶ng vµ nhµ
níc vÉn tiÕp tôc trung thµnh víi chñ nghÜa quèc tÕ cña giai cÊp c«ng nh©n ®Æc biÖt lµ c¸c níc x· héi chñ nghÜa , ®¶ng céng
s¶n vµ c¸c lôc lîng tiÕn bé x· héi trªn thÐ giíi.
-ViÖc hîp t¸c b×nh ®¼ng nµy ph¶i ®¶m b¶oviÖc tiÕp tôc gi÷ v÷ng m«i trêng hoµ b×nh t¹o ®iÒu kiÖn quèc tÕ thuËn lîi ®Ó ph¸t
triÓn kinh ®¶m b¶o ®éc lËp chñ quyÒn quèc gia trong héi nhËp quèc gãp phÇn tÝch cùc vµo cuéc ®Êu tranh chung
cña nh©n d©n trªn thÕ giíi , chñ ®éng héi nhËp quèc tÕ vµ khu vùc, më réng hîp t¸c víi c¸c ®¶ng cÇm quyÒn trªn thÕ giíi.
-®Ó thùc hiÖn ®îc nguyªn t¾c nµy th× cÇn thùc hiÖn viÖc hîp t¸c song ph¬ng, ®a ph¬ng, më réng quan hÖ theo vïng vµ theo
lÜnh vùc.
-Trong qu¸ tr×nh hîp t¸c ph¶i triÖt ®Ó thùc hiÖn nguyªn t¾c t«n träng ®éc lËp chñ quyÒn ttoµn vÑn l·nh thæ kh«ng can
thiÖp vµo c«ng viÖc néi bé cña nhau, gi¶i quyÕt c¸c tranh chÊp b»ng ph¬ng ph¸p hoµ b×nh
2.Më réng vµ t¨ng cêng hîp t¸c víi c¸c tæ chøc phi chÝnh phñ.
Nguyªn t¾c nµy xuÊt ph¸t tõ ®êng lèi ph¸t triÓn kinh tÕ x· héi cña chóng ta. Vµ ®Ó ®¹t ®îc môc tiªu ®Ò ra th× chóng ta ph¶i
ph¸t huy søc m¹nh tæng hîp, huy ®éng mäi nguån ®ãng gãp , nguån vèn vµ sù gióp ®ì cña c¸c níc trªn thÕ giíi, vµ ®Ó lµm
®îc th× tæ chøc pcp lµ mét con ®êng gióp chóng ta thùc hiÖn môc tiªu trªn. H¬n n÷a hîp t¸c víi c¸c tæ chøc phi chÝnh phñ
sÏ gãp phÇn t¨ng cêng sù hiÓu biÕt lÉn nhau, quan hÖ h÷u nghÞ vµ hîp t¸c gi÷a c¸c níc trªn thÕ giíi.
3.Thùc hiÖn d©n chñ
-Lµ nguyªn t¾c rÊt quan träng v× nã sÏ ®¶m b¶o quyÒn con ngêi cho c«ng d©n , vµ nã sÏ kh«ng ngõng ph¸t huy kh¶ n¨ng to
lín cña giai cÊp mäi tÇng líp nh©n d©n ®Ó t¹o nªn søc m¹nh ®oµn kÕt toµn d©n, ®Æc biÖt ®Ó cho ngêi d©n chñ ®éng
tham gia vµ thùc hiÖn c¸c chñ tr¬ng ®êng lèi phong trµo cña nhµ níc, thùc hiÖn quy chÕ d©n chñ ë c¬ së lµm cho ®êi sèng
tinh thÇn vµ vËt chÊt cña ngêi d©n ngµy cµng t¨ng.
-§Ó thùc hiÖn ®îc nguyªn c nµy th× nhµ níc thùc n chÊt d©n chñ, cßn ngêi n ph¶i ý thøc d©n chñ ®ßi
quyÒn d©n chñ cho m×nh.
4.T«n träng vµ ®¶m b¶o lîi Ých chÝnh ®¸ng cña c¸c tæ chøc nh©n d©n.
V× ®éng lùc thóc ®Èy phong trµo quÇn chóng lµ ®¸p øng nguyÖn väng lîi Ých thiÕt thùc cña nh©n d©n vµ kÕt hîp hµi hoµ c¸c
lîi Ých thiÕt thùc cña nh©n d©n.
Trong x· héi cã 3 lîi Ých : c¸ nh©n , tËp thÓ , x· héi g¾n bã chÆt chÏ víi nhau, trong ®ã lîi Ých c¸ nh©n lµ ®éng lùc trùc tiÕp,
v× vËy cÇn b¶o ®¶m lîi Ých cho hä.
5.§a d¹ng c¸c h×nh thøc tËp hîp nh©n d©n.
Nguyªn t¾c nµy xuÊt ph¸t tõ yªu cÇu mong muèn, së trêng cña ngêi d©n rÊt ®a d¹ng v× vËy bªn c¹nh c¸c ®oµn thÓ chÝnh trÞ
héi, cÇn réng c¸c chøc ®oµn thÓ quÇn chóng theo híng “Ých níc lîi nhµ t¬ng th©n t¬ng ¸i” nãi chung c¸c
chøc nµy thµnh lËp dùa trªn nguyªn t¾c tù qu¶n, tù trang tr¶i vÒ tµi chÝnh.
6.Hoµn thiÖn thÓ chÕ.
1
Câu hỏi và đáp án môn QLNN về tổ chức phi chính phủ - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Câu hỏi và đáp án môn QLNN về tổ chức phi chính phủ - Người đăng: vansontrung
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
15 Vietnamese
Câu hỏi và đáp án môn QLNN về tổ chức phi chính phủ 9 10 747