Ktl-icon-tai-lieu

Câu hỏi và đáp án môn Triết

Được đăng lên bởi Nguyễn Hương
Số trang: 23 trang   |   Lượt xem: 1219 lần   |   Lượt tải: 2 lần
Đề cương môn Triết Học

Nguyễn Thị Hương

Câu 1: Trình bày khái niệm và các hình thức cơ bản của thế giới quan.
Khái quát lịch sử phát triển của thế giới quan duy vật?
1. Khái niệm
Thế giới quan là toàn bộ những quan điểm, quan niệm của con người
về thế giới, về bản thân con người, về cuộc sống và vị trí con người trong thế
giới đó.
Con người sống trên thế giới dù muốn hay không, họ vẫn phải tìm hiểu về
những thứ xung quanh mình. Bao hàm cả những cái thuộc về thế giới tự nhiên,
trong xã hội loài người, những cái thuộc về con người, thuộc xã hội loài người.
Trong cuộc sống đời thường con người thường lẫn lộn giữa hai khái
niệm : thế giới quan và nhân sinh quan. Một số người thì tách hai khái niệm này
ra khỏi nhau.
Nói đến TGQ là nói đến quan hệ của con ngừơi với giới tự nhiên, còn nói
đến NSQ là nói đến quan hệ của con người về cuộc sống. Tách khỏi 2 khái niệm
trên ra như vậy là ko đúng. Cái gọi là NSQ là một phần của TGQ, quan điểm,
quan niệm của con người với giá trị của nó chỉ là một phần, một bộ phận của
TGQ. Vì con người và xã hội loài người là một bộ phận của thế giới cho nên
trong quan điểm, quan niệm của con người về thế giới đã quan niệm, quan điểm
về cuộc sống.
2.Những hình thức cơ bản của TGQ:
Sự phát triển của TGQ đã là TGQ thể hiện dưới ba hình thức cơ bản:
TGQ huyền thoại, TGQ tôn giáo, TGQ triết học.
*) TGQ Huyền thoại hình thành và phát triển trong giai đoạn đầu của XH
loài người.
TGQ huyền thoại thể hiện chủ yếu qua các câu chuyện thần thoại.
Nội dung của truyền thần thoại có sự pha trộn giữa thần và người, giữa thật và
ảo, trật tự không gian và thời gian bị đảo lộn không tự giác. Bời vì Công Xã
Nguyên Thủy chưa có chữ viết, câu chuyện thông qua truyền miện nên khi
truyền miện thì không chính xác, bản thân người dẫn chuyện đưa tình cảm của
mình vào đó và càng ngày độ chính xác càng ít. Nội dung câu chuyện càng ngày
càng nhiều hơn. Trong tất cả những câu chuyện thần thoại thì thần thoại Hy Lạp
thể hiện rõ nét nhất đặc điểm của TGQ. TGQ huyền thoại thể hiện nổi bật nhất
trong thần thoại Hy Lạp. Yếu tố thần và người có sự hòa trộn, đan xen.Thần
nhưng lại rất người, người nhưng lại rất thần.
*)TGQ tôn giáo: là TGQ có niềm tin mãnh liệt vào sức mạnh siêu nhiên đối
với thế giới, đối với con người.Được thể hiện qua các hoạt động có tổ chức để
suy tôn, sùng bái lực lượng siêu nhiên ấy.
-TGQ tôn giáo thể hiện qua giáo lý của các tôn giáo. Niềm tin cao hơn lý trí,
nặng tính hư ảo, tuyệt đối hóa yếu tố thần thánh, vai trò con người bị hạ thấp.
-TGQ tô...
Đề cương môn Triết Học Nguyễn Thị Hương
Câu 1Trình bày khái niệm và các hình thức cơ bản của thế giới quan.
Khái quát lịch sử phát triển của thế giới quan duy vật?
1. Khái niệm
Thế giới quantoàn bộ những quan điểm, quan niệm của con người
về thế giới, về bản thân con người, về cuộc sốngvị tcon người trong thế
giới đó.
 !"
#$%& '()*#*+,*"-
%.,/)#*+,*"*,*%.,/)'
0*,*1*//,#+
2&)3&'4, +*+2)
5'
671089/)71&2*:*;<-*=7
16>9/)71&2*:*"*,*'0+*5?+2
@/)1A'+/)6>9/),B*:089&1!
&2*:*+C*:7*D/),B,E,@*:
089'F *)%.,/)/),E,@*:*
&1!&2*:*"1.&2&1!
"*,*'
2'Những hình thức cơ bản của TGQ
>-+!*:0891./)089!2E $**<E
089"G089+089*'
*) TGQ Huyền thoại ))+!1G1B*:HI
/)'
089"G!2*:&*+**3*2BG'
6,*:"BG*7-,#B)#@)
@-)EC1/,-+*'( H.
60:**7*#*3*2&"2
"2 *J%+*E3*21 **:
 )17)*))1,*J%+**)J'6,*3*2*))
*)"<'0K*#*3*2BG BGILG
!2MNK1O*1!*:089'089"G!2PE@K
BGILG'QB)*7-=,1%R'0B
/GK/GKB'
*)TGQ tôn giáo:/)089*7"./2)$*G1
1*'ST*!2&*+*G1,*7P*$*1!
E+/-*/TK'
-089+!2&+/U*:*+*+'6"*</UJ
OJ217B+=*ECGK'
-089+1 1,@$*)VG1,-*W
*:**=KK*EK/-*T.*#/-*/T
Câu hỏi và đáp án môn Triết - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Câu hỏi và đáp án môn Triết - Người đăng: Nguyễn Hương
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
23 Vietnamese
Câu hỏi và đáp án môn Triết 9 10 739