Ktl-icon-tai-lieu

Câu hỏi và trả lời ôn tập môn triết học

Được đăng lên bởi xhong5678
Số trang: 9 trang   |   Lượt xem: 11176 lần   |   Lượt tải: 65 lần
Câu 1: Phân tích mối quan hệ biên chứng giữa vật chất và ý thức? Ý nghĩa phương pháp
luận rút ra từ việc nghiên cứu vấn đề này?
ĐÁP ÁN
Định nghĩa vật chất: Vật chất là một phạm trù triết học dung để chỉ thực tại khách quan được
đem lại cho con người trong cảm giác, được cảm giác của chúng ta chép lại, chụp lại, phản ánh,
và tồn tại không lệ thuộc vào cảm giác.
Khái niệm ý thức: Ý thức là sự phản ánh thế giới vật chất khách quan vào bộ óc người một cách
năng động và sáng tạo thông qua hoạt động thực tiễn lao động xã hội.
Mối quan hệ giữa vật chất và ý thức:
+ Vật chất là cái có trước, sản sinh ra và quyết định ý thức. Vật chất tồn tại khách quan, độc lập
và không phụ thuộc vào ý thức.
+ Vai trò tích cực, năng động của ý thức: Trong quá trình hoạt động thực tiễn, con người nhận
thức và hình thành ý thức của mình. Khi có được những tri thức về sự vật, nắm được những quy
luật vật động, phát triển của chúng, con người vận dụng những tri thức đó một cách sáng tạo vào
điều kiện cụ thể nhằm mục đích cải tạo tự nhiên và xã hội để phục vụ nhu cầu cho con người.
Ý nghĩa phương pháp luận của mối quan hệ giữa vật chất và ý thức:
+ Trong quá trình nhận thức và thực tiễn phải xuất phát từ thực tế khách quan. Phải thông qua
thực tiễn để nhận thức quy luật vận động và phát triển của các sự vật trong thế giới vật chất và
hành động theo quy luật. Chống bệnh chủ quan duy ý chí.
+ Cần phải phát huy tính tích cực, chủ động, sáng tạo khi vận dụng các quy luật, chống thái độ
bảo thủ, trong chờ, ỷ lại…
Câu 2: Phân tích các nguyên tắc phương pháp luận rút ra từ việc nghiên cứu hai nguyên lý
cơ bản và ba quy luật cơ bản của phép biện chứng duy vật?
HAI NGUYÊN LÝ CƠ BẢN CỦA PHÉP DUY VẬT BIỆN CHỨNG
Phép biện chứng là gì?
Phép biện chứng chẳng qua là khoa học về các quy luật phổ biến của tự nhiên, xã hội và tư duy.
Phép biện chứng được thể hiện cô đọng trong hai nguyên lý. Đó là “nguyên lý về mối liên hệ
phổ biến của sự vật, hiện tượng” và “nguyên lý về sự phát triển”.
1.Nguyên lý về mối liên hệ phổ biến.
Khái niệm mối liên hệ phổ biến là khái niệm dùng để chỉ sự tác động và ràng buộc lẫn
nhau, quy định và chuển hóa lẫn nhau giữa các mặt, các yếu tố, các bộ phận trong một sự vật
hoặc giữa các sự vật, hiện tượng với nhau.
a, Nội dung của nguyên lý:
- Các sự vật, hiện tượng trong thế giới có mối liên hệ với nhau không? Nếu có thì tính
chất của các mối liên hệ đó như thế nào và ý nghĩa của việc nghiên cứu vấn đề này như thế nào?
- Phép siêu hình cho rằng: các sự vật, hiện tượng trong TGKQ...
Câu 1: Phân tích mối quan hệ biên chứng giữa vật chất và ý thức? Ý nghĩa phương pháp
luận rút ra từ việc nghiên cứu vấn đề này?
ĐÁP ÁN
Định nghĩa vật chất: Vật chất là một phạm trù triết học dung để chỉ thực tại khách quan được
đem lại cho con người trong cảm giác, được cảm giác của chúng ta chép lại, chụp lại, phản ánh,
và tồn tại không lệ thuộc vào cảm giác.
Khái niệm ý thức: Ý thức là sự phản ánh thế giới vật chất khách quan vào bộ óc người một cách
năng động và sáng tạo thông qua hoạt động thực tiễn lao động xã hội.
Mối quan hệ giữa vật chất và ý thức:
+ Vật chất là cái có trước, sản sinh ra và quyết định ý thức. Vật chất tồn tại khách quan, độc lập
và không phụ thuộc vào ý thức.
+ Vai trò tích cực, năng động của ý thức: Trong quá trình hoạt động thực tiễn, con người nhận
thức và hình thành ý thức của mình. Khi có được những tri thức về sự vật, nắm được những quy
luật vật động, phát triển của chúng, con người vận dụng những tri thức đó một cách sáng tạo vào
điều kiện cụ thể nhằm mục đích cải tạo tự nhiên và xã hội để phục vụ nhu cầu cho con người.
Ý nghĩa phương pháp luận của mối quan hệ giữa vật chất và ý thức:
+ Trong quá trình nhận thức và thực tiễn phải xuất phát từ thực tế khách quan. Phải thông qua
thực tiễn để nhận thức quy luật vận động và phát triển của các sự vật trong thế giới vật chất và
hành động theo quy luật. Chống bệnh chủ quan duy ý chí.
+ Cần phải phát huy tính tích cực, chủ động, sáng tạo khi vận dụng các quy luật, chống thái độ
bảo thủ, trong chờ, ỷ lại…
Câu 2: Phân tích các nguyên tắc phương pháp luận rút ra từ việc nghiên cứu hai nguyên lý
cơ bản và ba quy luật cơ bản của phép biện chứng duy vật?
HAI NGUYÊN LÝ CƠ BẢN CỦA PHÉP DUY VẬT BIỆN CHỨNG
Phép biện chứng là gì?
Phép biện chứng chẳng qua là khoa học về các quy luật phổ biến của tự nhiên, xã hội và tư duy.
Phép biện chứng được thể hiện cô đọng trong hai nguyên lý. Đó là “nguyên lý về mối liên hệ
phổ biến của sự vật, hiện tượng” và “nguyên lý về sự phát triển”.
1.Nguyên lý về mối liên hệ phổ biến.
Khái niệm mối liên hệ phổ biến là khái niệm dùng để chỉ sự tác động và ràng buộc lẫn
nhau, quy định và chuển hóa lẫn nhau giữa các mặt, các yếu tố, các bộ phận trong một sự vật
hoặc giữa các sự vật, hiện tượng với nhau.
a, Nội dung của nguyên lý:
- Các sự vật, hiện tượng trong thế giới có mối liên hệ với nhau không? Nếu có thì tính
chất của các mối liên hệ đó như thế nào và ý nghĩa của việc nghiên cứu vấn đề này như thế nào?
- Phép siêu hình cho rằng: các sự vật, hiện tượng trong TGKQ không có liên hệ gì với
nhau, chúng tồn tại một cách biệt lập nhau. Do đó, không có sự tác động qua lại, ảnh hưởng, chi
phối lẫn nhau. Đây là một quan niệm sai lầm, không phản ánh đúng bản chất của thế giới.
VD: Trong tự nhiên: Giới tự nhiên là một thể thống nhất, nó phụ thuộc lẫn nhau. Nếu một
loài sinh vật tuyệt chủng thì mắt xích của sự sống trên thế giới sẽ bị tổn thương.
Trong xã hội, các sự kiện kinh tế - chính trị ở một quốc gia nào đó không chỉ ảnh hưởng đến
quốc gia đó mà còn lan tỏa khắp thế giới.
Về tư duy, các truyền thống, phong tục tập quán ảnh hưởng rất mạnh mẽ trong cộng đồng.
Hay như ông cho có câu “gần mực thì đen, gần đèn thì rạng”
Câu hỏi và trả lời ôn tập môn triết học - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Câu hỏi và trả lời ôn tập môn triết học - Người đăng: xhong5678
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
9 Vietnamese
Câu hỏi và trả lời ôn tập môn triết học 9 10 766