Ktl-icon-tai-lieu

CẤU TRÚC CỦA HÌNH THÁI KINH TẾ

Được đăng lên bởi Lee Chinh
Số trang: 10 trang   |   Lượt xem: 4514 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Khái niệm và cấu trúc của hình thái kinh tế - xã hội
1. Khái niệm hình thái kinh tế - xã hội
Hình thái kinh tế - xã hội là một phạm trù của chủ nghĩa duy vật lịch sử, dùng để chỉ xã hội ở
từng giai đoạn phát triển lịch sử nhất định, với một kiểu quan hệ sản xuất đặc trưng cho xã hội
đó phù hợp với lực lượng sản xuất ở một trình độ nhất định và với một kiến trúc thượng tầng
được xây dựng lên trên những quan hệ sản xuất đó.

2. Kết cấu của hình thái kinh tế - xã hội .
Hình thái kinh tế - xã hội là một xã hội cụ thể có kết cấu phức tạp, gồm những yếu tố cơ bản
nhất là lực lượng sản xuất, quan hệ sản xuất và kiến trúc thượng tầng trong sự liên hệ tác động
qua lại.
- Lực lượng sản xuất là nền tảng vật chất - kỹ thuật của mỗi hình thái kinh tế - xã hội. Sự phát
triển của hình thái kinh tế - xã hội xét đến cùng là do lực lượng sản xuất quyết định.
- Quan hệ sản xuất là quan hệ kinh tế cơ bản, quyết định tất cả mọi quan hệ xã hội khác, là tiêu
chuẩn khách quan để phân biệt chế độ xã hội này với chế độ xã hội khác. Mỗi hình thái kinh tế xã hội có một kiểu quan hệ sản xuất tương ứng với một trình độ nhất định của lực lượng sản
xuất.
- Những quan hệ sản xuất của một xã hội cụ thể hợp thành cơ sở hạ tầng, trên đó hình thành
nên kiến trúc thượng tầng xã hội, mà chức năng xã hội của nó là bảo vệ, duy trì và phát triển cơ
sở hạ tầng đã sinh ra nó. Ngoài những yếu tố cơ bản của xã hội trên còn có những quan hệ
khác như quan hệ dân tộc, quan hệ gia đình v.v..

II. Sự phát triển của các hình thái kinh tế - xã hội là một quá trình lịch sử tự nhiên
1. Sự vận động, phát triển và thay thế nhau của các hình thái kinh tế - xã hội trong lịch sử do sự
tác động của các quy luật khách quan chi phối
Các yếu tố cơ bản hợp thành một hình thái kinh tế - xã hội có quan hệ biện chứng với
nhau hình thành nên những quy luật phổ biến của xã hội: quy luật về sự phù hợp của quan hệ
sản xuất với tính chất và trình độ của lực lượng sản xuất, quy luật cơ sở hạ tầng quyết định
kiến trúc thượng tầng v.v.. Chính do sự tác động của các quy luật đó, mà các hình thái kinh tế xã hội vận động phát triển và thay thế nhau từ thấp lên cao như một quá trình lịch sử tự nhiên.

2. Trong các quy luật khách quan chi phối sự vận động và phát triển của các hình thái kinh tế xã hội thì quy luật về sự phù hợp của quan hệ sản xuất với tính chất và trình độ của lực lượng
sản xuất có vai trò quyết định nhất. Nó vừa bảo đảm tính kế thừa trong sự phát triển tiến lên
của xá hội, vừa biểu hiện tính gián đoạn trong sự phát ...
Khái niệm cấu trúc của hình thái kinh tế - hội
1. Khái niệm hình thái kinh tế - xã hội
Hình thái kinh tế - xã hội một phạm trù của ch nghĩa duy vật lịch sử, dùng đch hội
từng giai đoạn phát triển lịch sử nhất định, với một kiểu quan hệ sản xuất đặc trưng cho hội
đó phù hợp với lực lượng sản xuất một trình đ nhất định với một kiến trúc thượng tầng
được xây dựng lên trên những quan hệ sản xuất đó.
2. Kết cấu của hình thái kinh tế - xã hội.
Hình thái kinh tế - hội một hội cụ thể kết cấu phức tạp, gồm những yếu t bản
nhất là lực lượng sản xuất, quan hệ sản xuất và kiến trúc thượng tầng trong sự liên hệ tác động
qua lại.
- Lực lượng sản xuất nền tảng vật chất - kỹ thuật của mỗi hình thái kinh tế - hội. Sự phát
triển của hình thái kinh tế - hội xét đến cùng do lực lượng sản xuất quyết định.
- Quan hệ sản xuất là quan hệ kinh tế cơ bản, quyết định tất cả mọi quan hệ xã hội khác, là tiêu
chuẩn khách quan để phân biệt chế độ xã hội này với chế độ xã hội khác. Mỗi hình thái kinh tế -
hội một kiểu quan h sản xuất tương ứng với một trình độ nhất định của lực lượng sản
xuất.
- Những quan hệ sản xuất của một hội cụ thể hợp thành sở hạ tầng, trên đó hình thành
nên kiến trúc thượng tầng xã hội, mà chức năng xã hội của nó là bảo vệ, duy trì và phát triển cơ
sở h tầng đã sinh ra nó. Ngoài những yếu tố bản của xã hội trên còn những quan hệ
khác như quan hệ dân tộc, quan hệ gia đình v.v..
II. Sự phát triển của các hình thái kinh tế - xã hội là một quá trình lịch sử tự nhiên
1. Sự vận động, phát triển và thay thế nhau của các hình thái kinh tế - xã hội trong lịch sử do sự
tác động của các quy luật khách quan chi phối
Các yếu tố bản hợp thành một hình thái kinh tế - hội quan hệ biện chứng với
nhau hình thành nên những quy luật phổ biến của hội: quy luật về sự phù hợp của quan hệ
sản xuất với tính chất trình độ của lực lượng sản xuất, quy luật sở hạ tầng quyết định
kiến trúc thượng tầng v.v.. Chính do sự tác động của các quy luật đó,các hình thái kinh tế -
hội vận động phát triển thay thế nhau từ thấp lên cao như một quá trình lịch sử tự nhiên.
CẤU TRÚC CỦA HÌNH THÁI KINH TẾ - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
CẤU TRÚC CỦA HÌNH THÁI KINH TẾ - Người đăng: Lee Chinh
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
10 Vietnamese
CẤU TRÚC CỦA HÌNH THÁI KINH TẾ 9 10 776