Ktl-icon-tai-lieu

Chăm sóc người có công

Được đăng lên bởi Duc Nguyen Hong
Số trang: 87 trang   |   Lượt xem: 1695 lần   |   Lượt tải: 2 lần
PHẦN DẪN NHẬP
1. Lý do chọn đề tài
Mỗi cuộc chiến qua đi để lại những hậu quả nặng nề mà nhân dân ta phải gánh
chịu và khắc phục., những tổn thất của nhân dân ta về người và của, về cơ hội để phát
triển đất nước là vô cùng to lớn. Nó không chỉ ảnh hưởng đến những con người của
thời chiến, những người đã trực tiếp tham gia và cả những người đã đóng góp công
sức vào cuộc kháng chiến đó, mà những di chứng của nó vẫn gieo rắc lên các thế hệ
tương lai. Khó khăn lại càng chồng chất khó khăn. Điều đó đã tạo ra không ít thách
thức cho việc nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân,và sự phát triển của toàn
xã hội.
Những người đang sống trong thời bình như chúng ta hiện nay, không thể không
thể hiện lòng biết ơn đối với thế hệ cha anh, nhất là những người lính đã trực tiếp ra
chiến trường và những người giúp đỡ cách mạng mà hiện tại đang phải gánh chịu
những nỗi đau cả về thể xác lẫn tâm hồn do chiến tranh để lại. “uống nước nhớ
nguồn” là một truyền thống tốt đẹp của dân tộc ta và để phát huy truyền thống ấy, mỗi
người trong chúng ta có một lúc nào đó trong cuộc sống đã tự hỏi: Chúng ta phải làm
gì để bù đắp và thể hiện lòng biết ơn đối với những người có công cách mạng – những
người mà sức khỏe và điều kiện sống của họ chắc chắn còn gặp nhiều khó khăn?
Chăm sóc sức khỏe và nâng cao đời sống cho người có công là một trong những
chính sách được Đảng và Nhà nước ta rất chú trọng. Những chính sách cho người có
công cách mạng như: chính sách bảo hiểm y tế, chính sách chăm sóc sức khỏe, chính
sách ưu đãi về kinh tế, chính sách trợ cấp... đã được ban hành và thực hiện. Hơn nữa,
được sự chung tay góp sức của toàn cộng đồng, những chính sách này trong nhiều năm
qua đã đạt được một số thành tựu đáng khích lệ. Tuy nhiên, công tác “Đền ơn đáp
nghĩa”, chăm sóc cho người có công cách mạng vẫn còn gặp rất nhiều khó khăn.
Chúng ta vẫn thiếu các nguồn lực để có thể thực hiện một cách tốt nhất công việc này.
Việt Nam là một nước nghèo. Thêm vào đó, những năm qua do ảnh hưởng của khủng
hoảng kinh tế thế giới, của thiên tai hạn hán, lũ lụt thường xuyên nên điều kiện phát

1

triển kinh tế – xã hội của đất nước càng gặp nhiều khó khăn. Vì thế, công tác “Đền ơn
đáp nghĩa”, đặc biệt là vấn đề chăm sóc cho người có công cách mạng vẫn chưa có
điều kiện quan tâm, đầu tư đúng mức.
Như chúng ta đã biết, sức khỏe và chăm sóc sức khỏe có vai trò vô cùng quan
trọng đối với mỗi người. Đối với những người có công CM, nhất là những thương,
bệnh binh vấn đề này càng cấp thiết và cần quan tâm nhi...



 !"#$%&'()'$*
+&(,-./,#01 -2(3/()'
)$()4+5()411-
67/ 1$7'189/+!:;
(*#<1 =>&1 =#?14/+ -@
7/;/&(A6B'()$65+'/
C4#
0()6B+/)DE(F;G$ - -
;HD*B,;$&()@4+5+
+()()FI;
C8>/+# 
+GBBJ'G+GB&G$
()+/F1F/1+/6B45KLMF
ED.!;HD*B,()1-N
()67 K9 ;6B'O!!H 1 =P
M=6167 K9/)6B/()1-+/
@6(A?0(,+&F+O#0@6/()1
-(L@6D/G$@6=6167 K9$@
6(4 $@6+A&###4(AD5;#Q*$
(A65G167'/>$@6G+/=
4(A6B5 @;#RG:$-
 =61/()1-8H+& 1 =#
MF8>515;B&-;G#
S;0(,T/#R:/1$=/(3' '
/,$':$U"()CG:: ;
V
Chăm sóc người có công - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Chăm sóc người có công - Người đăng: Duc Nguyen Hong
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
87 Vietnamese
Chăm sóc người có công 9 10 852