Ktl-icon-tai-lieu

CHẤT LƯỢNG ĐÀO TẠO NGHỀ

Được đăng lên bởi Quang Hải Vũ
Số trang: 95 trang   |   Lượt xem: 2656 lần   |   Lượt tải: 1 lần
MỤC LỤC
Mở đầu
Chương 1 CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG

3

ĐÀO TẠO NGHỀ
1.1. Những khái niệm cơ bản
1.2. Những yếu tố tác động tới quản lý chất lượng đào tạo

12
12

nghề
1.3. Những tiêu chí cơ bản trong quản lý chất lượng đào tạo ở

24

trường trung cấp nghề tỉnh Cà Mau
Chương 2 CƠ SỞ THỰC TIỄN QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG

27

ĐÀO TẠO Ở TRƯỜNG TRUNG CẤP NGHỀ
TỈNH CÀ MAU
2.1. Khái quát trường trung cấp nghề tỉnh Cà Mau
2.2. Thực trạng quản lý chất lượng đào tạo ở trường trung cấp

31
31

nghề tỉnh Cà Mau
Chương 3 GIẢI PHÁP QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG ĐÀO TẠO

39

Ở TRƯỜNG TRUNG CẤP NGHỀ TỈNH CÀ MAU
HIỆN NAY
3.1. Những yêu cầu mang tính nguyên tắc trong xác định các

53

giải pháp quản lý chất lượng đào tạo ở trường trung cấp
nghề tỉnh Cà Mau
3.2. Những giải pháp quản lý chất lượng đào tạo ở trường

53

trung cấp nghề tỉnh Cà Mau
3.3. Khảo nghiệm tính cần thiết và tính khả thi của các giải

55

pháp
KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ
DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO
PHỤ LỤC

73
78
81
84

DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT

TT

Viết đầy đủ

Viết tắt

1

Cán bộ quản lý

CBQL

2

Cao đẳng nghề

CĐN

3

Công nghiệp hóa - hiện đại hóa

4

Cơ sở vật chất

CSVC

5

Đào tạo nghề

ĐTN

6

Giáo dục - đào tạo

7

Giáo viên

GV

8

Học sinh

HS

9

Kinh tế - xã hội

10

Lao động - Thương binh và Xã hội

11

Quản lý chất lượng

12

Sơ cấp nghề

SCN

13

Trung cấp nghề

TCN

14

Trung học cơ sở

THCS

15

Trung học phổ thông

THPT

16

Ủy ban nhân dân

UBND

CNH-HĐH

GD-ĐT

KT-XH
LĐ-TB&XH
QLCL

3
MỞ ĐẦU
1. Lý do chọn đề tài
Trong bối cảnh toàn cầu hóa và hội nhập kinh tế, quá trình quốc tế hoá
sản xuất và phân công lao động diễn ra ngày càng sâu sắc thì chất lượng
nguồn nhân lực sẽ là yếu tố quyết định nâng cao năng lực cạnh tranh và sự
thành công của mỗi quốc gia nói chung, của từng địa phương nói riêng. Chất
lượng nhân lực kỹ thuật phụ thuộc vào nhiều yếu tố, song một trong những
yếu tố quan trọng nhất chính là ĐTN. ĐTN làm thay đổi năng lực thực hiện
của mỗi người lao động, góp phần phát triển KT-XH của địa phương, vùng
lãnh thổ và của quốc gia.
ĐTN có ý nghĩa quyết định đến sự phát triển nguồn nhân lực, nhất là
trong thời kỳ đẩy mạnh CNH-HĐH ở nước ta, nó tạo ra khả năng cạnh tranh
trên thị trường lao động. Cùng với tăng cường đầu tư CSVC, kỹ thuật thì việc
xây dựng cơ chế, chính sách và đổi mới công tác QLCL đào tạo sẽ là nhân tố
quan trọng để nâng cao chất lượng ĐTN.
Trên thực tế, những năm qua tại tỉnh Cà Mau, mặc dù tỉnh đã rất quan
tâm, chú trọng đến việc duy trì, đảm bảo và nâng cao chất lượng ĐTN....
MỤC LỤC
Mở đầu 3
Chương 1 SỞ LUẬN VỀ QUẢN CHẤT LƯỢNG
ĐÀO TẠO NGHỀ 12
1.1. Những khái niệm cơ bản 12
1.2. Những yếu tố tác động tới quản chất lượng đào tạo
nghề 24
1.3. Những tiêu chí cơ bản trong quản lý chất lượng đào tạo
trường trung cấp nghề tỉnh Cà Mau 27
Chương 2
SỞ THỰC TIỄN QUẢN LÝ CHẤT LƯNG
ĐÀO TẠO TRƯỜNG TRUNG CẤP NGHỀ
TỈNH CÀ MAU
31
2.1. Khái quát trường trung cấp nghề tỉnh Cà Mau 31
2.2. Thực trạng quản lý chất lượng đào tạo ở trường trung cấp
nghề tỉnh Cà Mau 39
Chương 3 GIẢI PHÁP QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG ĐÀO TẠO
TRƯỜNG TRUNG CẤP NGHỀ TỈNH MAU
HIỆN NAY 53
3.1. Những yêu cầu mang tính nguyên tắc trong xác định các
giải pháp quản chất lượng đào tạo trưng trung cấp
nghề tỉnh Cà Mau 53
3.2. Những giải pháp quản lý chất lượng đào tạo trường
trung cấp nghề tỉnh Cà Mau 55
3.3. Khảo nghiệm tính cần thiết tính khả thi của các giải
pháp 73
KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 78
DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 81
PHỤ LỤC 84
CHẤT LƯỢNG ĐÀO TẠO NGHỀ - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
CHẤT LƯỢNG ĐÀO TẠO NGHỀ - Người đăng: Quang Hải Vũ
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
95 Vietnamese
CHẤT LƯỢNG ĐÀO TẠO NGHỀ 9 10 400