Ktl-icon-tai-lieu

Chiính trị

Được đăng lên bởi nasaksor9x
Số trang: 7 trang   |   Lượt xem: 1158 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Câu 9: 3. Cơ chế thực thi quyền lực chính trị :
Quyền lực chính trị của giai cấp cầm quyền được thực hiện trong một cơ chế
gồm 2 mặt : “Mặt nội dung” với trật tự của cương lĩnh-đường lối, hệ thống pháp
luật, hệ thống những nguyên tắc tổ chứcvà vận hành của hệ thống chính trị; được
thực hiện và thể hiện qua “Mặt thực thể” với những thành tố tương ứng như: Đảng
chính trị, nhà nước, các tổ chức chính trị-xã hội của quần chúng. Hiệu quả thực thi
quyền lực phụ thuộc vào mức độ chuẩn xác và vận hành có hiệu quả của các nhân
tố cấu thành 2 mặt của cơ chế. Hai mặt của cơ chế thực chất là hệ thống chính trị
của giai cấp thống trị cầm quyền
5. Quyền lực chính trị của nhân dân lao động ở nước ta:
- Ở nước ta, quyền lực chính trị của nhân dân mang tính đặc trưng được bắt
nguồn từ tính lịch sử. Nhân dân là tập hợp động đảo những bộ phận người thuộc
các giai cấp, tầng lớp XH khác nhau, chủ yếu là những người lao động. Những
biểu hiện cụ thể về nội dung thực hiện quyền lực chính trị của nhân dân lao động ở
nước ta hiện nay có 4 biểu hiện sau đây:
+ Mọi công dân đều bình đẳng trước pháp luật.
+ Mọi công dân có quyền tự do ứng củ, bầu cử vào cơ quan lãnh đạo nhà
nước các cấp (đối với Đảng viên phải chấp hành theo điều lệ Đảng).
+ Mọi công dân có quyền tự do ngôn luận, tự do báo chí nhưng phải trong
khuôn khổ của của pháp luật hiện hành.
+ Mọi công dân có nghĩa vụ và quyền lợi trong việc xây dựng và bảo vệ
tổ quốc
- Nhân dân thực hiện quyền lực chính trị của mình cũng như quyền làm chủ
không phải với tư cách riêng lẻ, từng nhóm rời rạc mà là trong các tổ chức chính
trị, cao nhất là Đảng Cộng sản, nhà nước CHXHCN VN, Mặt trận tổ quốc VN và
các tổ chức chính trị xã hội. Hệ thống chính trị xã hội ở nước ta mang bản chất của
giai cấp công nhân, mà toàn bộ quyền lực thuộc về nhân dân, chuyên chính với bất
lỳ ai xâm phạm đến quyền lực của nhân dân. lợi ích quốc gia, dân tộc và chế độ
XHCN mà nhân dân ta đang xây dựng, có sứ mệnh lãnh đạo, tổ chức và động viên
nhân dân nổ lực xây dựng cuộc sống ấm no, hạnh phúc theo định hướng XHCN, là
công cụ thực hiện quyền lực chính trị, lợi ích của nhân dân. Trong hệ thống đó,
Đảng cộng sản VN là hạt nhân lãnh đạo toàn bộ hệ thống và XH, nhà nước pháp
quyền XHCN VN “của dân, do dân, vì dân” – là trung tâm của toàn bộ hệ thống –
cơ quan quyền lực của nhân dân, các tổ chức chính trị - xã hội của quần chúng là
cơ sở chính trị xã hội của Đảng, của nhà nước mà mỗi tổ chức là một tổ chức trực
tiếp thể hiện và thực hiện quyền lực và quyền tự do dân c...
Câu 9: 3. Cơ chế thực thi quyền lực chính trị :
Quyền lực chính trị của giai cấp cầm quyền được thực hiện trong một cơ chế
gồm 2 mặt : Mặt nội dung” với trật tự của cương lĩnh-đường lối, hệ thống pháp
luật, hệ thống những nguyên tắc tổ chứcvà vận hành của hệ thống chính trị; được
thực hiện thể hiện quaMặt thực thể” với những thành tố tương ứng như: Đảng
chính trị, nhà nước, các tổ chức chính trị-xã hội của quần chúng. Hiệu quả thực thi
quyền lực phụ thuộc vào mức độ chuẩn xác vận hành hiệu quả của các nhân
tố cấu thành 2 mặt của chế. Hai mặt của chế thực chất hệ thống chính tr
của giai cấp thống trị cầm quyền
5. Quyền lực chính trị của nhân dân lao động ở nước ta:
- nước ta, quyền lực chính trị của nhân dân mang tính đặc trưng được bắt
nguồn từ tính lịch sử. Nhân dân tập hợp động đảo những bộ phận người thuộc
các giai cấp, tầng lớp XH khác nhau, chủ yếu những người lao động. Những
biểu hiện cụ thể về nội dung thực hiện quyền lực chính trị của nhân dân lao động
nước ta hiện nay có 4 biểu hiện sau đây:
+ Mọi công dân đều bình đẳng trước pháp luật.
+ Mọi công dân quyền tự do ứng củ, bầu cử vào quan lãnh đạo nhà
nước các cấp (đối với Đảng viên phải chấp hành theo điều lệ Đảng).
+ Mọi công dân quyền tự do ngôn luận, tự do báo chí nhưng phải trong
khuôn khổ của của pháp luật hiện hành.
+ Mọi công dân nghĩa vụ quyền lợi trong việc xây dựng bảo vệ
tổ quốc
- Nhân dân thực hiện quyền lực chính trị của nh cũng như quyền làm chủ
không phải với cách riêng lẻ, từng nhóm rời rạc trong các tổ chức chính
trị, cao nhất Đảng Cộng sản, nhà nước CHXHCN VN, Mặt trận tổ quốc VN
các tổ chức chính trị xã hội. Hệ thống chính trị xã hội ở nước ta mang bản chất của
giai cấp công nhân, mà toàn bộ quyền lực thuộc về nhân dân, chuyên chính với bất
lỳ ai m phạm đến quyền lực của nhân dân. lợi ích quốc gia, dân tộc chế độ
XHCN nhân dân ta đang xây dựng, sứ mệnh lãnh đạo, tổ chức động viên
nhân dân nổ lực xây dựng cuộc sống ấm no, hạnh phúc theo định hướng XHCN,
công cụ thực hiện quyền lực chính trị, lợi ích của nhân dân. Trong hệ thống đó,
Đảng cộng sản VN hạt nhân lãnh đạo toàn bộ hệ thống XH, nhà nước pháp
quyền XHCN VN “của dân, do dân, dân” trung tâm của toàn bộ hệ thống
quan quyền lực của nhân dân, các t chức chính trị - hội của quần chúng
s chính trị hội của Đảng, của nnước mỗi tổ chức một tổ chức trực
tiếp thể hiện và thực hiện quyền lực và quyền tự do dân chủ của nhân dân.
- Đảng lãnh đạo nhằm xây dựng một n ớc “của dân, do dân, dân”.
Đảng không thể trao quyền lực nhà nước cho bất cứ lực lượng nào khác đã không
cùng nhân dân đấu tranh để giành chính quyền y dựng CNXH. Sự lãnh đạo
của Đảng – theo Bác – có nghĩa là làm đầy tớ cho nhân dân.
Chiính trị - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Chiính trị - Người đăng: nasaksor9x
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
7 Vietnamese
Chiính trị 9 10 156