Ktl-icon-tai-lieu

Chính phủ điện tử ở Mỹ

Được đăng lên bởi Socola Thu Pé
Số trang: 10 trang   |   Lượt xem: 659 lần   |   Lượt tải: 2 lần
5.1. CHÍNH PHỦ ĐIỆN TỬ Ở MỸ
1. Sự ra đời Chính phủ điện tử ở Mỹ
Bộ máy hành chính hiện tại của Mỹ là sản phẩm của các xung đột chính
trị trong suốt hai thập kỷ qua. Cho đến nay hệ thống hành pháp của Liên bang
Mỹ được đánh giá là khá tản mạn. Hệ thống này bao gồm tổng thống, các trợ
lý, Bộ trưởng, 14 bộ và hàng loạt các cơ quan khác với khoảng ba triệu công
chức. Với một bộ máy chính quyền khá cồng kềnh như vậy thì sự ra đời Chính
phủ điện tử thực sự là một cuộc cách mạng.
Người Mỹ đã sớm biết rằng khi công nghệ, khả năng sáng tạo và lãnh
đạo hợp nhất thì sẽ tạo ra những kết quả mạnh mẽ. Điều gì sẽ xảy ra nếu Chính
phủ nắm lấy công nghệ thông tin với trí sáng tạo và sự lãnh đạo táo bạo? Điều gì
sẽ xảy ra nếu tất cả người Mỹ đều nhận thức được Chính phủ điện tử là cách để
thay đổi thế giới một cách có ý nghĩa? Và điều gì sẽ xảy ra nếu căn bệnh thâm
niên của Chính phủ là sự mất liên lạc giữa người dân và Chính phủ được nối lại?
Khích lệ bởi những câu hỏi này, hàng trăm nhà lãnh đạo trong các ngành công
nghiệp, Chính phủ, các nhà nghiên cứu và các tổ chức phi lợi nhuận đã bắt
đầu hợp tác làm việc vào tháng 11/1999 để phát triển Chính phủ điện tử.
Công việc của họ được phát động, hướng dẫn và điều phối bởi tổ chức phi lợi
nhuận và phi chính phủ CEG (Council for Excellence in Government). Theo dự
án này, hai chuyên gia tư vấn Peter Hart và Robert Teeter thực hiện hai cuộc
điều tra vào tháng 8/2000 và tháng 1/2001.
Cuộc trưng cầu dân ý vào tháng 1/2001 của P.Hart và R.Teeter cho thấy
trong 3 người Mỹ thì có 1 người nói Chính phủ điện tử nên được tổng thống mới
ưu tiên. Hai phần ba số người được trưng cầu ý kiến ủng hộ công việc của cơ
quan công nghệ Nhà Trắng nhằm đổi mới Chính phủ và cải thiện dịch vụ thông
qua mạng Internet. Hai phần ba cho rằng sự tồn tại mối liên hệ giữa nhà nước và

khu vực tư nhân bao giờ cũng tốt hơn là để hai khu vực này hoạt động độc lập
với nhau. Cũng 2/3 số người được hỏi ủng hộ việc sử dụng quỹ Chính phủ để
giúp các bang hiện đại hoá hệ thống bầu cử, ví dụ như lắp đặt các máy bỏ phiếu
điện tử tương tự như các máy rút tiền tự động đang được sử dụng rộng rãi ở
các ngân hàng. (Nguồn: )
Năm 2001, tổng thống Bush đã bắt đầu một vài nỗ lực cải cách Chính
phủ nhằm làm cho Chính phủ hoạt động hiệu quả hơn và lấy dân làm trọng
tâm. Một trong những nỗ lực này là tạo lập nên một Chính phủ điện tử ở Mỹ.
Vì vậy vào ngày 18/7/2001, giám đốc cơ quan Quản lý và Ngân sách (OMB:
Office of Management and Budge...
5.1. CHÍNH PHỦ ĐIỆN TỬ Ở MỸ
1. Sự ra đời Chính phủ điện tử ở Mỹ
Bộ máy hành chính hiện tại của Msản phẩm của c xung đột chính
trị trong suốt hai thập kỷ qua. Cho đến nay hệ thống hành pháp của Liên bang
Mỹ được đánh giá khá tản mạn. Hệ thống này bao gồm tổng thống, các trợ
lý, Bộ trưởng, 14 bộ hàng loạt các quan khác với khoảng ba triệu công
chức. Với một bộ máy chính quyền khá cồng kềnh
như vậy thì sự ra đời Chính
phủ điện tử thực sự là một cuộc cách mạng.
Người Mỹ đã sớm biết rằng khi công nghệ, khả năng sáng tạo lãnh
đạo hợp nhất thì
sẽ
t
ạo
ra những kết quả mạnh mẽ. Điều sẽ xảy ra nếu Chính
phủ nắm lấy công nghệ thông tin với trí sáng tạo và sự lãnh đạo táo bạo? Điều
sẽ xảy ra nếu tất cngười Mỹ đều nhận thức được Chính phủ điện tử là cách để
thay đổi thế giới một cách ý nghĩa? điều sẽ xảy ra nếu căn bệnh thâm
niên
c
a Chính phủ là smất liên lạc giữa người dân Chính phủ được nối lại?
Khích lệ bởi những câu hỏi này, hàng trăm nhà lãnh đạo trong các ngành công
nghiệp, Chính phủ, các nhà nghiên cứu và các tổ chức phi lợi nhuận đã bắt
đầu hợp tác làm việc vào tháng 11/1999 để phát triển Chính phủ điện tử.
Công việc của họ được phát động, hướng dẫn điều phối bởi tổ chức phi lợi
nhuận phi chính phủ CEG (Council for Excellence in Government). Theo dự
án này, hai chuyên gia vấn Peter Hart Robert Teeter thực hiện hai cuộc
điều tra vào tháng 8/2000 và tháng 1/2001.
Cuộc trưng cầu dân ý vào tháng 1/2001 của P.Hart R.Teeter cho thấy
trong 3 người Mỹ thì 1 người nói Chính phủ điện tử nên được tổng thống mới
ưu tiên. Hai phần ba số người được trưng cầu ý kiến ủng hộ công việc của
quan công nghệ Nhà Trắng nhằm đổi mới Chính phcải thiện dịch vụ thông
qua mạng Internet. Hai phần ba cho rằng sự tồn tại mối liên hệ giữa nhà nước
Chính phủ điện tử ở Mỹ - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Chính phủ điện tử ở Mỹ - Người đăng: Socola Thu Pé
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
10 Vietnamese
Chính phủ điện tử ở Mỹ 9 10 77