Ktl-icon-tai-lieu

Chính sách đối ngoại dưới thời Gia Long

Được đăng lên bởi loplsdk19-gmail-com
Số trang: 64 trang   |   Lượt xem: 3491 lần   |   Lượt tải: 2 lần
MỤC LỤC
A.

MỞ ĐẦU

1.

Lý do chọn đề tài

2.

Lịch sử nghiên cứu vấn đề

3.

Mục đích và nhiệm vụ nghiên cứu

4.

Đối tượng và phạm vi nghiên cứu

5.

Phương pháp nghiên cứu

6.

Đóng góp của đề tài

7.

Kết cấu của đề tài

B. NỘI DUNG
Chương 1. Vài nét khái quát về quân xâm lược Mông Nguyên và
nước Đại Việt dưới thời Trần.
1.1.

Vài nét khái quát về quân xâm lược Mông Nguyên

1.2.

Nước Đại Việt dưới thời Trần – thế kỷ XIII

Chương 2. Nghệ thuật chỉ đạo rút lui chiến lược trong kháng chiến
chống Mông Nguyên.
2.1. Trần Hưng Đạo – linh hồn của cuộc kháng chiến, vị tướng đề ra nghệ
thuật chỉ đạo rút lui chiến lược
2.1.1. Vài nét về tiểu sử, con người của Trần Hưng Đạo
2.1.2. Trần Hưng Đạo – linh hồn của cuộc kháng chiến, vị tướng đề ra
nghệ thuật chỉ đạo rút lui chiến lược
2.2. Cơ sở để đưa ra nghệ thuật chỉ đạo rút lui chiến lược
2.2.1. Theo binh pháp Tôn Tử
2.2.2. Cơ sở thực tiễn giữa ta và địch
2.3. Nghệ Thuật chỉ đạo “Rút lui chiến lược”.
2.3.1 Thuật ngữ

2.3.2 Mục đích
2.3.3 Biểu hiện
2.3.3.1 Cuộc kháng chiến chống Mông Nguyên lần thứ nhất (1258)
2.3.3.2 Cuộc kháng chiến chống Mông Nguyên lần thứ hai (1285)
2.3.3.3 Cuộc kháng chiến chống Mông Nguyên lần thứ ba (1288)
2.3.4 Sự phát triển của nghệ thuật chỉ đạo rút lui chiến lược
2.4 Đánh giá, nhận xét chung

C. KẾT LUẬN
D. TÀI LIỆU THAM KHẢO

PHẦN MỞ ĐẦU
1. Lý do chọn đề tài
Trong lịch sử dựng nước và giữ nước, dân tộc ta đã bao phen đứng trước
nguy cơ còn, mất, suy vong cũng như có nhiều thời thịnh vượng. Trải qua biết
bao cuộc đấu tranh chinh phục thiên nhiên, đấu tranh chống kẻ thù xâm lược bền
bỉ, anh dũng, liên tục và kiên cường, dân tộc ta vẫn tồn tại, vẫn tiến lên với một
sức sống phi thường. Phát huy truyền thống đó của cha ông mà khi đứng trước
những kẻ thù xân lược hùng mạnh, toàn dân ta đã đoàn kết trên dưới một lòng
đánh tan mọi thế lực xâm lược, đuổi chúng ra khỏi bờ cõi, bảo vệ được chủ
quyền quốc gia. Trong những trang sử chống ngọai xâm vẻ vang của dân tộc
chúng ta không thể không kể đến ba lần kháng chiến chống Mông Nguyên – một
trong những trận quyết chiến chiến lược hào hùng của dân tộc ta.
Ở thế kỷ XIII, trong vòng ba chục năm (1258 – 1288), quân và dân ta
dưới sự lãnh đạo của vương triều Trần đã ba lần chiến thắng vẻ vang quân xâm
lược Mông Nguyên. Đây là một trong những giai đoạn hào hùng và oanh liệt
nhất của quá trình đấu tranh giữ nước và cứu nước của dân tộc ta.
Như ta đã biết, quân xâm lược Mông Nguyên là đội quân hùng mạnh,
thiện chiến, tàn bạo nhất lúc bấy giờ. Chúng đã gi...
MỤC LỤC
A. MỞ ĐẦU
1. Lý do chọn đề tài
2. Lịch sử nghiên cứu vấn đề
3. Mục đích và nhiệm vụ nghiên cứu
4. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu
5. Phương pháp nghiên cứu
6. Đóng góp của đề tài
7. Kết cấu của đề tài
B. NỘI DUNG
Chương 1. Vài nét khái quát về quân xâm lược Mông Nguyên
nước Đại Việt dưới thời Trần.
1.1. Vài nét khái quát về quân xâm lược Mông Nguyên
1.2. Nước Đại Việt dưới thời Trần – thế kỷ XIII
Chương 2. Nghệ thuật chỉ đạo rút lui chiến lược trong kháng chiến
chống Mông Nguyên.
2.1. Trần Hưng Đạo linh hồn của cuộc kháng chiến, vị tướng đề ra nghệ
thuật chỉ đạo rút lui chiến lược
2.1.1. Vài nét về tiểu sử, con người của Trần Hưng Đạo
2.1.2. Trần Hưng Đạo linh hồn của cuộc kháng chiến, v tướng đề ra
nghệ thuật chỉ đạo rút lui chiến lược
2.2. Cơ sở để đưa ra nghệ thuật chỉ đạo rút lui chiến lược
2.2.1. Theo binh pháp Tôn Tử
2.2.2. Cơ sở thực tiễn giữa ta và địch
2.3. Nghệ Thuật chỉ đạo “Rút lui chiến lược”.
2.3.1 Thuật ngữ
Chính sách đối ngoại dưới thời Gia Long - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Chính sách đối ngoại dưới thời Gia Long - Người đăng: loplsdk19-gmail-com
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
64 Vietnamese
Chính sách đối ngoại dưới thời Gia Long 9 10 561