Ktl-icon-tai-lieu

Chính sách đối ngoại VN 1

Được đăng lên bởi Trinh Hanh
Số trang: 6 trang   |   Lượt xem: 1166 lần   |   Lượt tải: 1 lần
So sánh hiệp định giơ ne vo và hiệp định pari
Giống nhau: đều buộc các nước lớn phải công nhận 4 quyền dân tộc cơ bản của nhân dân VN” độc lập,
chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ, đều đưa hòa bình trở lại cho miền Bắc và ta đều thắng lợi trên
chiến trường
Khác nhau :
1. Thời gian và địa điểm ký kết hiệp định
- Giơ ne vơ: ký tại thành phó Giơ Ne Vơ của Thụy sỹ ngày 20/7/1954 và hội nghị khai mạc từ
ngày 26/4/54
- Pari: ký tại thành phó Pari thủ đô của nước Pháp ngày 27/1/73, đàm phán kéo dài từ tháng
5/1968 đến tháng 1/1973
2. Tính chất:
- Giơ ne vo” là hiệp địnhvề Đông dương, ký kết để khôi phục hòa bình ở đông dương, chính
thức chấm dứt chế độ thực dân Pháp
- Pari là hiệp định chấm dứt chiến tranh lập lại hòa bình ở VN
3. Thành phần tham dự
- Giơ ne vo: hiệp định quốc tế nên có sự tham gia và chi phối của rất nhiều nước lớn và các tổ
chức chính trị
- Pari: các bên tham gia có VNDCCH và Hoa kỳ, sau mở ra thành hội nghi 4 bên, them VNCH
và chính phủ cách mạng lâm thời cộng hòa miền nam VN, tuy nhiên việc có them 2 đoàn chỉ
là hình thức, bởi nội dung hiệp định chủ yếu dduwoj quyết định bởi các phiên họp kín, vốn
chỉ có 2 đoàn thực sự nắm uyền điều khiển cuộc chiến là VNDCCH và Hoa kỳ đàm phán với
nhau
4. Diễn biến
 Giơ ne vơ:
-

Vào ngày 26 tháng 4 năm 1954, hội nghị Genève về Đông Dương chính thức được khai mạc.
Từ ngày 8 tháng 5 đến ngày 23 tháng 6, các bên trình bày lập trường của mình về cách giải
quyết vấn đề Việt Nam và Đông Dương. Do lập trường giữa các đoàn có một khoảng cách
khá lớn nên các cuộc đàm phán tiến triển rất chậm chạp. Tuy nhiên, sự nhân nhượng lẫn nhau
chỉ xuất hiện trong các cuộc thảo luận riêng. Cuối cùng, Pháp và Trung Quốc đã thỏa thuận
một giải pháp chung cho vấn đề Đông Dương: giải quyết vấn đề quân sự trước, tách rời giải
pháp chính trị tại ba nước Đông Dương.

-

Từ ngày 24 tháng 6 đến ngày 20 tháng 7, phái đoàn Pháp và Việt Nam Dân chủ Cộng hòa
đàm phán trực tiếp để giải quyết các vấn đề cụ thể, xoay quanh các vấn đề: quyền tham gia
hội nghị của các đại biểu chính phủ kháng chiến Lào và chính phủ kháng chiến Campuchia;
chọn vĩ tuyến để khẳng định giới tuyến quân sự tạm thời và thời hạn tổ chức tổng tuyển cử tự
do để thống nhất Việt Nam.

-

Ngay từ đầu, Pháp đã đưa ra đề nghị tạm chia đôi Việt Nam và lập một chính phủ Liên hiệp.
Việt Nam Dân chủ Cộng hòa chấp nhận ý kiến và đưa ra những đề nghị về làn phân ranh. Hai
bên mặc cả với nhau, Pháp thì đề nghị ở vĩ tuyến 18, Việt Nam Dân chủ Cộng hòa thì muốn ở
vĩ tuyến 13. Ng...
So sánh hiệp định giơ ne vo và hiệp định pari
Giống nhau: đều buộc các nước lớn phải công nhận 4 quyền dân tộc cơ bản của nhân dân VN” độc lập,
chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ, đều đưa hòa bình trở lại cho miền Bắc và ta đều thắng lợi trên
chiến trường
Khác nhau :
1. Thời gian và địa điểm ký kết hiệp định
- Giơ ne vơ: ký tại thành phó Giơ Ne Vơ của Thụy sỹ ngày 20/7/1954 và hội nghị khai mạc từ
ngày 26/4/54
- Pari: ký tại thành phó Pari thủ đô của nước Pháp ngày 27/1/73, đàm phán kéo dài từ tháng
5/1968 đến tháng 1/1973
2. Tính chất:
- Giơ ne vo” là hiệp địnhvề Đông dương, ký kết để khôi phục hòa bình ở đông dương, chính
thức chấm dứt chế độ thực dân Pháp
- Pari là hiệp định chấm dứt chiến tranh lập lại hòa bình ở VN
3. Thành phần tham dự
- Giơ ne vo: hiệp định quốc tế nên có sự tham gia và chi phối của rất nhiều nước lớn và các t
chức chính trị
- Pari: các bên tham gia có VNDCCH và Hoa kỳ, sau mở ra thành hội nghi 4 bên, them VNCH
và chính phủ cách mạng lâm thời cộng hòa miền nam VN, tuy nhiên việc có them 2 đoàn chỉ
là hình thức, bởi nội dung hiệp định chủ yếu dduwoj quyết định bởi các phiên họp kín, vốn
chỉ có 2 đoàn thực sự nắm uyền điều khiển cuộc chiến là VNDCCH và Hoa kỳ đàm phán với
nhau
4. Diễn biến
Giơ ne vơ:
- Vào ngày 26 tháng 4 năm 1954, hội nghị Genève về Đông Dương chính thức được khai mạc.
Từ ngày 8 tháng 5 đến ngày 23 tháng 6, các bên trình bày lập trường của mình về cách giải
quyết vấn đề Việt Nam và Đông Dương. Do lập trường giữa các đoàn có một khoảng cách
khá lớn nên các cuộc đàm phán tiến triển rất chậm chạp. Tuy nhiên, sự nhân nhượng lẫn nhau
chỉ xuất hiện trong các cuộc thảo luận riêng. Cuối cùng, PhápTrung Quốc đã thỏa thuận
một giải pháp chung cho vấn đề Đông Dương: giải quyết vấn đề quân sự trước, tách rời giải
pháp chính trị tại ba nước Đông Dương.
- Từ ngày 24 tháng 6 đến ngày 20 tháng 7, phái đoàn Pháp và Việt Nam Dân chủ Cộng hòa
đàm phán trực tiếp để giải quyết các vấn đề cụ thể, xoay quanh các vấn đề: quyền tham gia
hội nghị của các đại biểu chính phủ kháng chiến Làochính phủ kháng chiến Campuchia;
chọn vĩ tuyến để khẳng định giới tuyến quân sự tạm thời và thời hạn tổ chức tổng tuyển cử tự
do để thống nhất Việt Nam.
- Ngay từ đầu, Pháp đã đưa ra đề nghị tạm chia đôi Việt Nam và lập một chính phủ Liên hiệp.
Việt Nam Dân chủ Cộng hòa chấp nhận ý kiến và đưa ra những đề nghị về làn phân ranh. Hai
bên mặc cả với nhau, Pháp thì đề nghị ở vĩ tuyến 18, Việt Nam Dân chủ Cộng hòa thì muốn ở
vĩ tuyến 13. Ngày 9-7-1954, phái đoàn Việt Nam Dân chủ Cộng hòa đưa ra đề nghị hạ xuống
vĩ tuyến 14, Pháp vẫn giữ vững vĩ tuyến 18. Ngày 13-7, phái đoàn Việt Nam Dân chủ Cộng
Chính sách đối ngoại VN 1 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Chính sách đối ngoại VN 1 - Người đăng: Trinh Hanh
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
6 Vietnamese
Chính sách đối ngoại VN 1 9 10 940