Ktl-icon-tai-lieu

Chính sách tiền lương: Thực trạng, vấn đề và yêu cầu đặt ra cho giai đoạn 2011 - 2015 (TS. Nguyễn Hữu Dũng)

Được đăng lên bởi nguyen-thanh-trung
Số trang: 9 trang   |   Lượt xem: 3672 lần   |   Lượt tải: 13 lần
CHÍNH SÁCH TIỀN LƯƠNG: THỰC TRẠNG, VẤN ĐỀ VÀ YÊU CẦU
ĐẶT RA CHO GIAI ĐOẠN 2011 - 2015

TS. Nguyễn Hữu Dũng

Viện Khoa học Lao động và Xã hội

1. Nhận thức cơ bản về chính sách tiền lương trong kinh tế thị trường
Chính sách tiền lương là một trong những nội dung quan trọng của thể chế
kinh tế thị trường. Do đó hoàn thiện chính sách tiền lương sẽ góp phần to lớn
hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng XHCN ở nước ta. Tuy nhiên,
Chính sách tiền lương là vấn đề rất tổng hợp, có nhiều mối quan hệ chính trị,
kinh tế - xã hội tương tác chặt chẽ với nhau, liên quan đến vấn đề sở hữu, phân
bố nguồn lực, quan hệ giữa tích lũy và tiêu dung, phát triển nguồn nhân lực, an
sinh xã hội...
Trong kinh tế thị trường, chính sách tiền lương quốc gia cần phải tách bạch
giữa các khu vực: sản xuất kinh doanh (doanh nghiệp), hành chính nhà nước và
sự nghiệp cung cấp dịch vụ công.
a. Khu vực sản xuất kinh doanh (doanh nghiệp):
Tiền lương trong khu vực sản xuất kinh doanh (các loại hình doanh nghiệp)
là yếu tố đầu vào của sản xuất kinh doanh, nhưng được phân phối theo kết quả
đầu ra, phụ thuộc vào năng suất cá nhân, hiệu quả sản xuất kinh doanh của doanh
nghiệp.
Tiền lương trả cho người lao động phải tương xứng với sự đóng góp của
lao động (hay trả đúng giá trị sức lao động) tùy theo (hay phụ thuộc vào) năng
suất lao động của từng cá nhân (hay thành tích của từng cá nhân). Đây là vấn đề
có tính chất nguyên tắc, là chuẩn mực cao nhất của chính sách tiền lương trong
khu vực sản xuất kinh doanh (doanh nghiệp).
Ở tầm vĩ mô, chính sách tiền lương phải đặt trong tổng thể chính sách việc
làm và gắn với việc làm; do thị trường quyết định bằng sự điều tiết khách quan
của quy luật thị trường, phụ thuộc vào quan hệ cung - cầu lao động trên thị
trường lao động; được xác định thông qua cơ chế thỏa thuận giữa các bên trong
quan hệ lao động, đảm bảo hài hòa lợi ích giữa người lao động, người sử dụng
lao động và Nhà nước; đồng thời có sự quản lý, điều tiết của Nhà nước để đảm
bảo mục tiêu phát triển chung và lợi ích của quốc gia, của cộng đồng.
b. Khu vực hành chính nhà nước:
1

Công chức khu vực hành chính nhà nước là những người làm việc trong
hệ thống hành chính quốc gia, có chức năng quản lý, thực thi công vụ với tính
chất lao động rất đặc biệt, đòi hỏi trình độ cao hơn so với đội ngũ lao động nói
chung trong xã hội, lao động trí tuệ là chủ yếu và có phạm vi ảnh hưởng rộng ,
trách nhiệm chính trị rất cao và sống chủ yếu bằng tiền lương, đồng thời việc làm
được bảo đảm ổn định, có quy...
1
CHÍNH SÁCH TIỀN LƯƠNG: THC TRNG, VẤN ĐỀ VÀ YÊU CU
ĐẶT RA CHO GIAI ĐOẠN 2011 - 2015
TS. Nguyn Hu Dũng
Vin Khoa học Lao động và Xã hi
1. Nhn thc cơ bản v chính sách tin lương trong kinh tế th trường
Chính sách tin lương là một trong nhng ni dung quan trng ca th chế
kinh tế th trường. Do đó hoàn thiện chính sách tiền lương s góp phn to ln
hoàn thin th chế kinh tế th trường định hướng XHCN nước ta. Tuy nhiên,
Chính ch tin lương vn đề rt tng hp, nhiu mi quan h chính tr,
kinh tế - hội tương tác chặt ch vi nhau, liên quan đến vn đề s hu, phân
b ngun lc, quan h gia tích lũy và tiêu dung, phát trin ngun nhân lc, an
sinh xã hi...
Trong kinh tế th trường, chính sách tiền ơng quốc gia cn phi ch bch
gia các khu vc: sn xut kinh doanh (doanh nghiệp), hành chính nhà nước
s nghip cung cp dch vng.
a. Khu vc sn xut kinh doanh (doanh nghip):
Tiền lương trong khu vc sn xut kinh doanh (các loi hình doanh nghip)
là yếu t đầu vào ca sn xuất kinh doanh, nhưng đưc phân phi theo kết qu
đầu ra, ph thuộc vào năng suất cá nhân, hiu qu sn xut kinh doanh ca doanh
nghip.
Tiền ơng trả cho người lao đng phải ơng xứng vi s đóng góp của
lao động (hay tr đúng giá trị sc lao động) tùy theo (hay ph thuộc vào) năng
suất lao đng ca tng nhân (hay thành tích ca từng cá nhân). Đây là vn đề
tính cht nguyên tc, chun mc cao nht ca chính sách tin lương trong
khu vc sn xut kinh doanh (doanh nghip).
tm vĩ mô, chính sách tiền lương phải đặt trong tng th chính sách vic
làm gn vi vic làm; do th trường quyết đnh bng s điều tiết khách quan
ca quy lut th trường, ph thuc vào quan h cung - cu lao động trên th
trường lao động; được xác định thông qua chế tha thun gia các bên trong
quan h lao động, đảm bo hài hòa li ích giữa người lao động, người s dng
lao động và Nnước; đồng thi s qun lý, điều tiết của Nnước để đảm
bo mc tiêu phát trin chung và li ích ca quc gia, ca cộng đồng.
b. Khu vực hành chính nhà nưc:
Chính sách tiền lương: Thực trạng, vấn đề và yêu cầu đặt ra cho giai đoạn 2011 - 2015 (TS. Nguyễn Hữu Dũng) - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Chính sách tiền lương: Thực trạng, vấn đề và yêu cầu đặt ra cho giai đoạn 2011 - 2015 (TS. Nguyễn Hữu Dũng) - Người đăng: nguyen-thanh-trung
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
9 Vietnamese
Chính sách tiền lương: Thực trạng, vấn đề và yêu cầu đặt ra cho giai đoạn 2011 - 2015 (TS. Nguyễn Hữu Dũng) 9 10 165