Ktl-icon-tai-lieu

Chính sách xã hội

Được đăng lên bởi Diễm Ngỗng
Số trang: 10 trang   |   Lượt xem: 315 lần   |   Lượt tải: 0 lần
CHÀO MỪNG CÔ VÀ CÁC BẠN ĐẾN VỚI TRÌNH CỦA NHÓM2

Cơ sở của hoạch định CSXH

CƠ SỞ CỦA HOẠCH ĐỊNH CSXH

Căn
Căn cứ
cứ khoa
khoa học
học
nhân
nhân văn
văn

Căn
Căn cứ
cứ định
định hướng
hướng

Hoạch
Hoạch định
định CSXH
CSXH

Tính
Tính hệ
hệ thống
thống trong
trong

chính
chính trị
trị và
và nững
nững quy
quy

phải
phải dựa
dựa trên
trên cơ
cơ sở
sở

Tính
Tính lịch
lịch sử
sử trong
trong

hoạch
hoạch định
định chính
chính sách
sách

định
định pháp
pháp luật
luật hiện
hiện

những
những điều
điều kiện
kiện

hoạch
hoạch định
định chính
chính

xã
xã hội
hội

hành
hành trong
trong hoạch
hoạch định
định

kinh
kinh tế
tế hiện
hiện có
có của
của

sách
sách xã
xã hội
hội

CSXH
CSXH

quốc
quốc gia
gia

HOẠCH ĐỊNH CHÍNH SÁCH

 Khái niệm
Là quá trình bao gồm việc nghiên cứu, đề ra 1 chính sách với các mục tiêu, giải pháp,
công cụ nhằm giải quyết vấn đề chính sách và việc thể chế hóa chính sách đó

1. CĂN CỨ KHOA HỌC NHÂN VĂN
 Khi hoạch định CSXH phải coi trọng yếu tố con người mục tiêu cuối cùng của mọi CSXH là vì con người
vì sự tiến bộ xã hội

 VD: Nước ta là nhà nước của dân do dân vì dân vì thế mọi CSXH đều hướng tới mục đích phát triển con
người

2. Tính hệ thống trong hoạch định CSXH
 Tất cả các chính sách có quan hệ mật thiết với nhau, cùng hướng tới mục tiêu chung là phát triển xã hội phát
triển con người

 Nếu xây dựng CSXH mà thiếu tính hệ thống thì các chính sách mới sẽ mâu thuẫn với các chính sách hiện
hành gây khó khăn cho công tác quản lý

 phải thấy rõ mối quan hệ và sự hỗ trợ lẫn nhau giữa các CSXH với các công cụ quản lý khác của nhà nước
(Luật, Kế hoạch,....)

 CSXH được ban hành phải phù hợp với Pháp luật hiện hành; phải được thể chế hóa bằng Luật và mang tính
bắt buộc thực hiện

3.
3. Căncứ
Căncứ định
định hướng
hướng chính
chính trị
trị vànhữngquy
vànhữngquy định
định pháp
pháp luật
luật hiện
hiện hành
hành trong
trong hoạch
hoạch
địnhCSXH
địnhCSXH
 Hoạch định CSXH phải dựa vào các căn cứ định hướng, đường lối, chính sách của Đảng cầm quyền, hệ
thống pháp luật hiện hành và tuân thủ các quy định pháp luật

 Những quy định hiện hành cung cấp những quy chuẩn xây dựng chính sách, chương trình, dự án, đề ra mục
tiêu...để thực thi chính sách trong khuôn khổ pháp luật, thể chế. Đồng thời CSXH cũng là nguồn tạo ra
những thể chế pháp luật mới

4. Hoạchđịnh CSXH phải dựa trên cơ sở nhữngĐKKT hiệncó của quốcgi aa



Hoạch định CSXH phải tính đến khả năng đáp ứng tài chính của nền kinh tế cũng như thu nhập và mức sống của dân
cư, người lao động...
CHÀO MỪNG CÔ VÀ CÁC BẠN ĐẾN VỚI TRÌNH CỦA NHÓM2
CHÀO MỪNG CÔ VÀ CÁC BẠN ĐẾN VỚI TRÌNH CỦA NHÓM2
Chính sách xã hội - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Chính sách xã hội - Người đăng: Diễm Ngỗng
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
10 Vietnamese
Chính sách xã hội 9 10 9